Επιδοτούμενα σεμινάρια για αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζομένους τους στο δήμο Νάουσας

Καλούνται, όσες επιχειρήσεις επιθυμούν,  να συμμετάσχουν στην υποβολή πρότασης, για το πρόγραμμα "Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης" (το πρόγραμμα αφορά και τους αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και τους εργαζομένους και είναι επιδοτούμενο με  πέντε ευρώ ανά ώρα επιμόρφωσης).


 Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στον κο Eλευθεριάδη Θεόδωρο,  τηλ. 6974077834 ή στο ΚΕΚ Κ.Α.ΕΛ.Ε., Νικ.Πλαστήρα 81, Αλεξάνδρεια, τηλ. : 2333028010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Β΄ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»
To ΚΕΚ ΚΑΕΛΕ –Παράρτημα Αλεξάνδρειας,  ως υποψήφιος φορέας κατάρτισης, στα πλαίσια του  υπό σύνταξη «Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κ/Δ Μακεδονίας  ,  που πρόκειται να
υποβληθεί για τις επιχειρήσεις του Νομού Ημαθίας, και με βάση την Πρόσκληση Β΄ της   ανωτέρω Πράξης
κ α λ ε ί
τις  επιχειρήσεις της πόλης μας,  που απασχολούν από 1- 49 εργαζόμενους,  σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ε.Σ. Κ/Δ Μακεδονίας (Κλαδικός Φορέας) και στο πλαίσιο του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής που έχει ετοιμάσει ο Κλαδικός Φορέας,  να υποβάλουν προτάσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα  με τίτλο: «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», Θεματικός Άξονας 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».
Το Πρόγραμμα αφορά  στην ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής «Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων σε επίπεδο Νομού», με στόχο την ανταπόκρισή τους  στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση.
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση Β’ έχουν οι επιχειρήσεις 1-49 απασχολουμένων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες, πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς\επιχορήγησης ήσσονος σημασίας (de minimis) κατά την ημερομηνία υποβολή της αίτησης.
Ειδικοί Στόχοι
•           Βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της εφαρμογής σχεδίου ευέλικτης προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες (μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την επιχείρηση).
•           Αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων σε αντικείμενα, που προκύπτουν από τους στόχους του υποβαλλόμενου σχεδίου προσαρμογής (μέσω κατάρτισης των εργαζομένων και των ιδιοκτητών επιχειρηματιών).
•           ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, που απασχολούν 1-49 άτομα και σχεδιάζουν να προχωρήσουν  στην εφαρμογή αλλαγών και μέτρων αναδιάρθρωσης και προσαρμογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον.
Ειδικότερα:
Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (εκτός των τομέων που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο), οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, θα πρέπει:
Α1.  Να συγκεντρώνουν 1-49 ετήσιες μονάδες εργασίας σύμφωνα με την κατά τα ανωτέρω Σύσταση της Επιτροπής.
Α2.  Να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική  Επικράτεια.
Α3. Να χαρακτηρίζονται πολύ μικρές, μικρές σύμφωνα με την σύσταση της Επιτροπής 2003/361 (ΕΚ) της 6ης Μαΐου 2003 για τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Α4.  Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008.
Α5. Η επιχείρηση να μην έχει εξαντλήσει το ανώτατο όριο επιχορήγησης σύμφωνα με τον κανόνα de minimis (200.000) σε άλλες Προκηρύξεις που υπάγονται σε καθεστώς ενισχύσεων σύμφωνα με τον κανόνα de minimis. Επισημαίνεται ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει και οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις.
Α6. Η έναρξη της υλοποίησης του Σχεδίου να μην προηγείται της ημερομηνίας της απόφασης χρηματοδότησης της πράξης.
Β. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΔΕΝ έχουν Δικαίωμα συμμετοχής
Β1. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.104/2000 του Συμβουλίου.
Β2. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
B3. Οι προβληματικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 244 της 01.10.2004).
Β4. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.
•           ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Άμεσα ωφελούμενες είναι οι επιχειρήσεις. Έμμεσα ωφελούμενοι είναι οι απασχολούμενοι, είτε είναι πλήρους απασχόλησης είτε έχουν περιέλθει σε «εκ περιτροπής» εργασία, είτε σε μερική απασχόληση, μέχρι την υποβολή της αίτησης προς χρηματοδότηση.
Προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα πέντε (5) ευρώ, ανά ώρα κατάρτισης, για κάθε καταρτιζόμενο (καταρτιζόμενοι μπορούν να είναι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης αλλά και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες- επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενοι).

1.         ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Για τις  επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα  υλοποιηθούν  Δράσεις Κατάρτισης και  όπου  κρίνεται απαραίτητο Δράσεις Συμβουλευτικής:
A.        Συμβουλευτικές Υπηρεσίες , οι οποίες θα αφορούν θέματα  επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, κ.α.
B.         Δράσεις κατάρτισης : κατάρτιση/επανακατάρτιση του προσωπικού.
1.1       Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:
Περιεχόμενο Ενέργειας
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης για την υπαγωγή της επιχείρησης στην Πρόσκληση Β’, όπως:
ü         Αναδιοργάνωση, τεχνολογική αναβάθμιση και διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών (ενέργειες που σχετίζονται με τον ανασχεδιασμό διαδικασιών, το σχεδιασμό και διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, την εφαρμογή συστημάτων μέτρησης της απόδοσης, το σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.α.) και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας,
ü         Προβολή και προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών,
ü         Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοοικονομικής μηχανικής, ανόρθωσης και διαχείρισης υποχρεώσεων -προσανατολισμός στα προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων - καθώς και υπηρεσίες που αφορούν στη συνεχή ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης, σε προγράμματα μείωσης κόστους),
ü         Άλλα θέματα που προκύπτουν από το σχέδιο αναδιάρθρωσης.
1.2       Δράσεις Κατάρτισης
Περιεχόμενο ενέργειας
ü         Οι δράσεις κατάρτισης θα σχετίζονται με το Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κ/Δ Μακεδονίας  και θα αφορούν στην κατάρτιση των απασχολουμένων της επιχείρησης σε θεματικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης ή / και με τις ανάγκες των απασχολουμένων για κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων που συνάδουν με τους στόχους του Σχεδίου Δράσης. Η διάρκεια της κατάρτισης μπορεί να  είναι από 30 έως 300 ώρες.
2.         ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Οι υποψήφιες επιχειρήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα πρέπει,   να μας υποβάλουν  τα εξής δικαιολογητικά:
1. Καταστατικό ή ΦΕΚ ή Αντίγραφο Δ.Ο.Υ. έναρξης επιτηδεύματος της δραστηριότητας της επιχείρησης από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.
2. Υπεύθυνη δήλωση με κατάσταση ετησίων μονάδων εργασίας σε βάθος ενός έτους από την ημέρα που προηγείται της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.
3. Αντίγραφα Α.Π.Δ. ΙΚΑ, όπου απαιτείται σε βάθος ενός έτους προ της υποβολής της αίτησης, από τα οποία να προκύπτουν οι δηλωθείσες ετήσιες μονάδες εργασίας ή βεβαίωση από το ΙΚΑ  περί μη απασχόλησης προσωπικού.
4. Προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ επιχείρησης και πιστοποιημένου από  το ΕΚΕΠΙΣ, ΚΕΚ.
5. Προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ επιχείρησης και Συμβούλου Διαρθρωτικής Προσαρμογής.
6. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
7. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του Νομίμου Εκπροσώπου, με το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται:
- ότι η επιχείρηση είναι ενήμερη για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα
- ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει στους επιλέξιμους κλάδους του Προγράμματος
 - ότι όλα τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά είναι ακριβή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της Αίτησης.
 - ότι η αιτούμενη ενίσχυση εμπίπτει στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας (de minimis) EK 1998/2006, όπως ισχύει,
- ότι η ενίσχυση που θα χορηγηθεί στην επιχείρηση δεν αυξάνει το ανώτατο ποσό (200.000 ευρώ) ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που αυτή και οι συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις θα έχουν λάβει κατά την περίοδο που καλύπτει το οικονομικό έτος που θα χορηγηθεί η συγκεκριμένη ενίσχυση και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη.
- ότι η επιχείρηση εγγυάται την καλή εκτέλεση του προγράμματος.
- ότι η υποβληθείσα πρόταση δεν χρηματοδοτείται από οποιαδήποτε άλλη χρηματοδοτική πηγή (Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε., Ταμείο Συνοχής, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, ΠΔΕ, κ.λπ.)
-ότι η επιχείρηση συμμετέχει αποκλειστικά και μόνο στο σχέδιο με τίτλο «………………………………………… του …………………………………..» 
-ότι η επιχείρηση δεν έχει καταθέσει αίτηση στα πλαίσια άλλου Κλαδικού Σχεδίου της Πρόσκλησης Β, ούτε συμμετέχει στην Πρόσκληση Γ΄.
9. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που τυχόν έχει λάβει η επιχείρηση σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα αναρτηθεί στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr).
10. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, όπου αυτή απαιτείται ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου ότι στην περίπτωσή του δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.                 Για πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής :
ΚΕΚ ΚΑΕΛΕ – Παράρτημα Αλεξάνδρειας
Νικ. Πλαστήρα 81-Αλεξάνδρεια ( 2ος όροφος)
ΤΗΛ: 2333028010, Fax: 2333053060, Ε-mail: alexandria@kaele.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο