Συνεδριάζει στις 21/8 το Δημ. Συμβοιύλιο Βέροιας - Γέφυρα Κούσιου και Κυνοκομείο στα ενδιαφέροντα θέματα

Με 45 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2013 και ώρα 6 μ.μ., στο πρώην Δημαρχείο Απ. Παύλου, στο Μακροχώρι. Ανάμεσα στα θέματα που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον, αναμένεται να είναι και η συζήτηση για το δημοτικό κυνομομείο της Βέροιας (όπου μετά από πολλά χρόνια θα γίνουν διαδικασίες για να πάρει άδεια λειτουργίας!), ενώ στο προσκήνιο και πάλι θα έρθει η κατασκευή της γέφυρας Κούσιου, με την συζήτηση επί της έντασης του εργολάβου κατά της έκπτωσής του από το έργο.

Αναλυτικά τα θέματα έχουν ως εξής:


ΘΕΜΑ
1ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2013.
ΘΕΜΑ
2ο:
Επί ενστάσεως αναδόχου του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατά της υπ’ αριθ. 29430/11-6-2013 πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (έκπτωση του αναδόχου από το έργο «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»).
ΘΕΜΑ
3ο:
Έγκριση ή μη εκποίησης τμήματος του υπ’ αριθ. 294 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας.
ΘΕΜΑ
4ο:
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 14/2013 απόφασης της Κ.Ε. «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο» Βέροιας επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012.
ΘΕΜΑ
5ο:
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 66/2013 απόφασης της Κ.Ε.Π.Α. Δ.Βέροιας, για τη δημιουργία νέων τμημάτων προετοιμασίας.
ΘΕΜΑ
6ο:
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 66/2013 απόφασης της Κ.Ε.Π.Α. Δ.Βέροιας, για την αναπροσαρμογή διδάκτρων για το εκπαιδευτικό έτος 2013-2014.
ΘΕΜΑ
7ο:
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 141/2013 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.» επί του Απολογισμού του, οικονομικού έτους 2012.
ΘΕΜΑ
8ο:
Έγκριση ή μη της αριθ. 143/2013 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του, έτους 2013.
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση ή μη της αριθ. 185/2013 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί «Έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2013, καθώς και του πίνακα 5Α Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ν.Π., σύμφωνα με τα έγγραφα με αρ. πρωτ. 7261/22-2-2013 και 14065/9-4-2013 του ΥΠ.ΕΣ.»
ΘΕΜΑ
10ο:
Έγκριση ή μη της αριθ. 35/2013 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θ.Ζωγιοπούλου», περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, έτους 2013.
ΘΕΜΑ
11ο:
Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Ι.Σιντόρη
ΘΕΜΑ
12ο:
Έγκριση ή μη χορήγησης προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Γ.Ζήση.
ΘΕΜΑ
13ο:
Καθορισμός ανώτατου ύψους του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014 των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ
14ο:
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ για την: α) ανάγκη συμμόρφωσης των εγκαταστάσεων με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τη δέσμευση χώρου για τη λειτουργία καταφυγίου αδεσπότων ζώων συντροφιάς και Κτηνιατρείο, β) άμεση ανάγκη πρόσληψης κτηνιάτρου και γ) κατάθεση από το Γρ. Ζωικής Παραγωγής Δ.Βέροιας της παρούσας αρχιτεκτονικής προμελέτης στη Δ/νση Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας.  
ΘΕΜΑ
15ο:
Έγκριση ή μη α) του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της Πράξης  «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακροχωρίου Δ.Βέροιας» και β) εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή του.
ΘΕΜΑ
16ο:
Αποδοχή ή μη α) χρηματοδότησης της Πράξης «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακροχωρίου Δ.Βέροιας» και β) τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2013.
ΘΕΜΑ
17ο:
Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας για την Πράξη «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακροχωρίου Δ.Βέροιας».
ΘΕΜΑ
18ο:
Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας και β) δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση της δράσης «ΗΜΑΘΙΑ 2012 – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ»
ΘΕΜΑ
19ο:
Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή του άρθρου 8 του Ν.1590/1986.
ΘΕΜΑ
20ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 381/2013 απόφασης του Δ.Σ., για «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας, Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. και Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Δήμου Βέροιας για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη και Υλοποίηση εφαρμογών γεωπληροφορικής, ΓΣΠ, χαρτογραφίας και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στο Δ.Βέροιας».
ΘΕΜΑ
21ο:
Έγκριση ή μη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» της Π.Σαργιαννίδου του Αντωνίου (Τ.Κ.Αγίου Γεωργίου).
ΘΕΜΑ
22ο:
Έγκριση ή μη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» της M.Kochkina του Alexandro (Τ.Κ.Αγίας Μαρίνας).
ΘΕΜΑ
23ο:
Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας και β) δαπάνης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ
24ο :
Λήψη απόφασης του Δ.Σ. για την επιλογή χώρου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.
ΘΕΜΑ
25ο:
Επί αιτήματος της Τομεακής Επιτροπής Ημαθίας του Κ.Κ.Ε. για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Ελιάς.
ΘΕΜΑ
26ο:
Έγκριση ή μη έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Ι. Καραλάγκου.
ΘΕΜΑ
27ο:
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Β.Δόμανο.
ΘΕΜΑ
28ο:
Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Thanas Xhoga
ΘΕΜΑ
29ο
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του  Γεωργίου Γκαντά από χρηματικούς καταλόγους έτους 2013
ΘΕΜΑ
30ο:
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του  Αλέκου Φωτόπουλου από χρηματικούς καταλόγους έτους 2013
ΘΕΜΑ
31ο:
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της Αυγής Αδαμίδου από χρηματικούς καταλόγους έτους 2013
ΘΕΜΑ
32ο:
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της  Zornitsa Kalaitzidou από χρηματικούς καταλόγους έτους 2013
ΘΕΜΑ
33ο
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Χρήστου Τζιμογιάννη από χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
ΘΕΜΑ
34ο:
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Λαζάρου Καραοσμάνη από χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
ΘΕΜΑ
35ο:
Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/5/2013 ως 30/6/2013.
ΘΕΜΑ
36ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ. Βεργίνας».  
ΘΕΜΑ
37ο:
Έγκριση ή μη και παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων».
ΘΕΜΑ
38ο:
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου στο Ο.Τ. 642»
ΘΕΜΑ
39ο:
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Πατρίδας Δήμου Δοβρά».
ΘΕΜΑ
40ο:
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Ταγαροχωρίου»
ΘΕΜΑ
41ο:
Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου περαίωσης της Υπηρεσίας «Προετοιμασία και υποστήριξη της ωρίμανσης και υποβολής του φακέλου αίτησης του Δήμου για την «Ανάπλαση πλατείας Πλατάνων» στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ_ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013».
ΘΕΜΑ
42ο:
Έγκριση ή μη α) άρσης της διακοπής εργασιών, β) συνέχισης του έργου και γ) παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση μεταφοράς νερού από πηγές Λευκόπετρας».
ΘΕΜΑ
43ο:
Έγκριση ή μη α) άρσης της διακοπής εργασιών, β) συνέχισης του έργου και γ) παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές».
ΘΕΜΑ
44ο:
Έγκριση ή μη α) άρσης της διακοπής εργασιών, β) συνέχισης του έργου και γ) παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών αποχέτευσης Πανοράματος».
ΘΕΜΑ
45ο:
Έγκριση ή μη και παραλαβή της υπηρεσίας που συντάχθηκε στα πλαίσια ανάθεσης εκπόνησης της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση εργαστηριακών ελέγχων και ανάλυση δομικών υλικών του διατηρητέου κτιρίου Καραναστάση».

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο