Εγκαίνια Ναού Αγίων Αθανασίου και Ιωάννου Κουλακιωτών στη Χαλάστρα

Εγκαίνια Ναού των Αγίων Αθανασίου και Ιωάννου Κουλακιωτών στη Χαλάστρα... Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου ο  Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε τα εγκαίνια του νέου ναού των αγίων νεομαρτύρων Αθανασίου και Ιωάννου των Κουλακιωτών, στην Χαλάστρα Θεσσαλονίκης (αρχιερατική περιφέρεια Καμπανίας).
Στην τελετή έλαβε μέρος και ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, στην μητροπολιτική περιφέρεια του οποίου μαρτύρησε ο  Άγιος Αθανάσιος.

Μετά την τελετή των εγκαινίων ακολούθησε αρχιερατικό συλλείτουrγο από τους δύο αρχιερείς, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντλεήμονος ο οποίος κατά το κήρυγμά του τόνισε:

««Μανθανέτωσαν δέ καί οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τάς ἀναγκαίας χρείας».
Μία συμβουλή ἀπευ­θύ­νει ὁ ἀπόστολος Παῦ­­λος πρός τόν μαθη­τή του ἀπόστολο Τίτο, μιά συμβουλή καί μιά προτροπή πού δέν ἀφο­ρᾶ μόνο τόν ἴδιο ἀλλά καί ὅσους πιστεύουν στόν Χριστό.
«Μανθα­νέ­­τωσαν οἱ ἡ­μέ­τεροι κα­λῶν ἔργων προΐστα­σθαι». Ζητᾶ ὁ ἀπόστο­λος Παῦλος νά μάθουν ὅσοι πιστεύουν στόν Χριστό νά προΐ­στανται καλῶν ἔργων. Καί θά ρωτοῦσε κανείς: δέν ἀρ­­­κεῖ νά μάθουν τήν πί­στη; δέν ἀρκεῖ νά μά­θουν τά δόγματα; δέν ἀρ­κεῖ νά μάθουν τή δι­δα­σκαλία τῆς Ἐκκλη­σί­ας; Γιά τόν ἀπόστολο ὅλα αὐτά δέν ἀρκοῦν. Ὄχι γιατί εἶναι λίγα, ἀλλά γιατί δέν ἀποδει­κνύουν ἄν ὁ ἄν­θρωπος ἔχει ἐμπεδώσει τήν πί­στη. Δέν ἀποδεικνύουν ἐάν ἡ πίστη εἶναι μόνο θεωρία ἤ προχωρεῖ καί στήν πράξη. Δέν ἀπο­δεικνύουν ἐάν ὁ ἄν­θρω­­­πος ἔμαθε νά ζεῖ ὡς χριστιανός, ἔμαθε νά ζεῖ τήν ἐν Χριστῷ ζωῇ καί δέν ἀπέκτησε ἁ­πλῶς μιά στεγνή καί ἀκα­δημαϊκή γνώση πού δέν ὠφελεῖ καί δέν σώ­ζει. Ὁ ἴδιος ὁ ἀπό­στο­λος Παῦλος τό τονίζει ὅτι δέν ἀρκεῖ ἡ γνώση, διότι «ἡ γνῶσις φυ­σι­οῖ», κάνει δηλαδή τούς ἀνθρώπους ὑπερή­φα­νους, καί προτείνει τήν ἀγάπη ἡ ὁποία «οἰκο­δομεῖ». Οὔτε ὅμως καί ἡ πίστη ἀρκεῖ, διότι καί «ἡ πίστις ἄνευ ἔργων νεκρά ἐστι». Χρειάζον­ται τά ἔργα γιά νά πι­στοποιήσει τή γνησιό­τη­τά της· καί ὄχι ὁποια­δή­ποτε ἔργα, ἀλλά τά ἔργα τῆς ἀγάπης, τά κα­λά ἔργα. Γι᾽ αὐτό, λοι­πόν, καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος συστήνει: «μαν­­θα­νέτωσαν οἱ ἡμέ­τε­ροι καλῶν ἔργων προ­­ΐ­στασθε εἰς τάς ἀνα­γκαίας χρείας».
Ποιά εἶναι ὅμως τά κα­­λά ἔργα καί ποιές εἶναι οἱ ἀνάγκες στίς ὁποῖες ἀναφέρεται ὁ ἀπό­στολος; Θά μπο­ροῦ­σε νά ἀναφέρει κα­νείς πολλά καλά ἔργα, γιατί ὄντως εἶναι πολλά. Θά σταθῶ ὅμως σέ ἕνα ἔρ­γο πού σχετίζεται μέ τή σημε­ρι­νή ἡμέρα τῶν ἐγκαι­νίων τοῦ ἱεροῦ να­οῦ τῶν μαρτύρων Ἀθανασίου καί Ἰωάννου τῶν Κουλακιωτιῶν. Ἕνα καλό ἔργο εἶναι ἡ ἀνέγερση ἑνός ναοῦ, γιατί ὁ ναός εἶναι χῶρος λατρείας, εἶναι χῶρος προσευχῆς, εἶναι χῶρος ψυχικῆς ἀνα­παύ­­σεως καί ἀνατά­σεως, πού τόσο ἔχουμε ὅλοι ἀνάγκη στήν ἐπο­χή μας. Εἶναι οἶκος τοῦ Θεοῦ καί πύλη οὐρα­νοῦ. Εἶναι ὁ τόπος στόν ὁποῖο τελοῦνται τά μυ­στή­ρια τοῦ Θεοῦ πού μᾶς ἀνοίγουν τόν δρό­μο τῆς σωτηρίας. Εἶναι ἰατρεῖο ψυχῶν καί σω­μά­των, ἀπαραί­τη­το γιά τόν ἄνθρωπο πού τραυ­ματίζεται καί πλη­γώ­νε­ται ἀπό τά «πεπυ­ρω­μέ­να βέλη τοῦ πονη­ροῦ» καί τίς ἄλλες ἀσθέ­­νειες πού προκαλεῖ ἡ ἁμαρ­τία. Νά, λοιπόν, ὁ ἕνας λόγος γιά τόν ὁποῖο ὁ να­ός εἶ­ναι «καλόν ἔρ­γον εἰς τάς ἀναγκαίας χρεί­ας».

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια