Η Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Βεροίας για το νέο έτος 2014


Η Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Βεροίας για το νέο έτος 2014...


† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης 
τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας
ΠΡΟΣ
τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.


Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά, 

«Θεέ τῶν ὅλων ὑπερούσιε ὄντως, τήν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον».

Ἡ ἰδέα τοῦ χρόνου δημιουργεῖ στόν ἄνθρωπο αἰσιοδοξία ἀλλά συγχρόνως καί ἀγωνία. Αἰσιοδοξία, γιατί ὁ χρόνος εἶναι μία εὐκαιρία δημιουργίας, εἶναι μία πίστωση τήν ὁποία καλούμεθα νά ἀξιοποιήσουμε. Ἀγωνία γιατί τό ἄγνωστο καί τό ἀβέβαιο δημιουργεῖ πάντοτε ἀγωνία στόν ἄνθρωπο, πού δέν ξέρει τί τοῦ ἐπιφυλάσσει ὁ νέος χρόνος. 

Γι᾽ αὐτό καί διάπυρη ὑψώνεται ἡ εὐχή καί ἡ προσευχή ὅλων μας σήμερα, πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου ἔτους, πρός τόν «χρόνους καί καιρούς ἐν τῇ ἰδίᾳ αὐτοῦ ἐξουσίᾳ θέμενον» Θεόν, νά εὐλογήσει τόν νέο χρόνο, νά μᾶς δώσει τή χάρη καί τή δύναμη νά γεμίσουμε τόν χρόνο μέ πράξεις καί ἔργα καλά καί ὠφέλιμα, νά μᾶς προφυλάξει καί νά ἀπαλλάξει ἀπό ὅλους τούς κινδύνους πού ἐλλοχεύουν καί ἐπιβουλεύονται τή ζωή μας καί τήν ψυχή μας, νά μᾶς χαρίσει τά ἀγαθά Του, ὑλικά καί πνευματικά, καί ὅ,τι συντελεῖ στή σωτηρία μας, ἔτσι ὥστε ὁ νέος χρόνος νά μήν ἀποτελέσει μία χαμένη εὐκαιρία γιά ἐμᾶς, ἀλλά μία εὐκαιρία τήν ὁποία θά ἀξιοποιήσουμε γιά τήν πρόοδό μας καί τή σωτηρία μας.

«Θεέ τῶν ὅλων ὑπερούσιε ὄντως, τήν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον». Αὐτό τό αἴτημα ἀπευθύνουμε καί ἐμεῖς σήμερα, πρώτη τοῦ νέου ἔτους, πρός τόν φιλάνθρωπο καί δωρεοδότη Θεό, εὐχαριστῶντας Τον συγχρόνως γιά ὅλες τίς εὐλογίες μέ τίς ὁποῖες ἐπλήρωσε τή ζωή μας τόν χρόνο πού μόλις τελείωσε. Τόν εὐχαριστοῦμε ὡς ἄτομα ἀλλά καί ὡς σύνολο, ἰδιαιτέρως ὅμως Τόν εὐχαριστοῦμε γιά τίς εὐλογίες πού ἐπεφύλαξε στήν τοπική μας Ἐκκλησία καί τίς δωρεές, τίς ὁποῖες δι᾽ αὐτῆς χάρισε σέ ὅλους μας.

Μᾶς ἀξίωσε, ἀδελφοί μου, ὁ Θεός νά ἀνήκουμε σέ μία Ἐκκλησία, ἡ ὁποία σεμνύνεται γιατί δέχθηκε τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου ἀπό τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο. 

Μᾶς ἀξίωσε νά ἔχουμε ἁπτά τά ἴχνη τῆς διελεύσεως καί τῆς παρουσίας τοῦ οὐρανοδρόμου ἀποστόλου στό Βῆμα, ἀπό τό ὁποῖο ἐκήρυξε «Χριστόν ἐσταυρωμένον καί ἀναστάντα» καί πλούτισε τή ζωή μας μέ τή διδασκαλία καί τό παράδειγμα τῆς ζωῆς του, μέ τόν λόγο καί τήν ἀναστροφή του, ὅπως αὐτά ἀποτυπώνονται στίς ἐπιστολές του καί τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. 

Μᾶς ἀξίωσε νά καθιερώσουμε πρός τιμήν του τά «Παύλεια», καί νά γνωρίσουμε τόν μέγα αὐτόν ἀπόστολο, τόν ἀπόστολο Παῦλο, μέσα ἀπό τίς πολλές ἐκδηλώσεις πού διοργανώνονται καί πραγματοποιοῦνται κάθε Ἰούνιο σέ ὅλη τή μητροπολιτική μας περιφέρεια ἐνδελεχέστερα καί βαθύτερα, καί νά τοῦ ἐκφράσουμε τόν σεβασμό καί τήν ἀγάπη μας.

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ συμπληροῦνται ἐφέτος 20 ἔτη διοργανώσεως τῶν «Παυλείων» στήν Ἱερά Μητρόπολή μας. Γιά τόν λόγο αὐτό καί θελήσαμε νά ἀφιερώσουμε τό νέο ἔτος στόν θεσμό τῶν «Παυλείων», τά ὁποῖα ἀποτέλεσαν γιά τήν τοπική Ἐκκλησία, τόν ἱερό κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό της πηγή πνευματικῆς τροφοδοσίας καί ἀναγεννήσεως, καί μᾶς ἔδωσαν τήν εὐκαιρία, «ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς» τοῦ οὐρανοβάμονος ἀποστόλου Παύλου, νά ἀνυψωθοῦμε καί ἐμεῖς ἀπό τήν γήινη καθημερινότητα, ὄχι γιά νά τήν ἀρνηθοῦμε ἀλλά γιά νά τή μεταποιήσουμε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ σέ ἐν Χριστῷ ζωή, ὅπως μᾶς δίδαξε ὁ μέγας ἀπόστολος Παῦλος.

Ἡ ἀναδρομή στήν πνευματική ἐμπειρία τῆς εἰκοσαετίας τῶν Παυλείων θά πλουτίσει ἀναμφιβόλως μέ εὐλογίες καί τό νέο ἔτος καί θά μᾶς ἐνισχύσει γιά νά ἀντιμετωπίσουμε μέ τήν αἰσιοδοξία καί τήν πίστη ὅτι «τοῖς ἀγαπῶσι τόν Θεόν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν», ὅλα ὅσα θά ἐπιτρέψει ὁ Θεός νά ζήσουμε καί αὐτόν τόν χρόνο. 

Καί εὔχομαι, ἀδελφοί μου, ὁ νέος χρόνος, τόν ὁποῖο ἡ πατρική ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς προσφέρει, νά εἶναι γεμάτος ἀπό τήν εὐλογία καί τή χάρη του γιά τήν πατρίδα μας, γιά τήν Ἐκκλησία μας καί γιά τόν καθένα ἀπό σᾶς ξεχωριστά.

Διάπυρος πρός τόν φιλάνθρωπον Θεόν εὐχέτης

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο