Συνεδριάζει για πρώτη φορά εντός του 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας


Συνεδριάζει για πρώτη φορά εντός του 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας...

Με 36 θέματα στην Ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, για πρώτη φορά εντός του 2004, τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου, στις 6 μ.μ.
Όπως συνηθίζεται, στην αρχή της συνεδρίασης θα γίνει κοπή της βασιλόπιτας.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:


ΘΕΜΑ
1ο :
Επί αιτήματος του σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Εργατών Σφαγέων Ν.Ημαθίας», για τη λειτουργία του Βιομηχανικού Σφαγείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
2ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2014.
ΘΕΜΑ
3ο :
Επί αιτήματος του Συλλόγου Κοινωνικής Πρωτοβουλίας για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης α) χώρου για την τοποθέτηση περιπτέρου και β) αίθουσας, στην Τ.Κ. Βεργίνας.
ΘΕΜΑ
4ο :
Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων (μετά από κλήρωση) με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 201 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.)
ΘΕΜΑ
5ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παραλαβής Δημοτικών Έργων πάνω από 5.869,41€.
ΘΕΜΑ
6ο :
Ορισμός μελών (μετά από κλήρωση) στην επιτροπή παραλαβής έργων-εργασιών συντήρησης, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει τα 5.869,41€.
ΘΕΜΑ
7ο :
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Αντικειμενικού Προσδιορισμού του αρ. 41 του Ν.1249/82.
ΘΕΜΑ
8ο :
Ορισμός ενός συμβούλου και του οικείου Προέδρου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή εκπροσώπου της Κοινότητας με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος των προς εκποίηση δημοτικών ακινήτων.
ΘΕΜΑ
9ο :
Ορισμός μελών, γραμματέα & αναπληρωτών τους και συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων κλπ. μεταξύ Δήμου και φορολογούμενων πολιτών.
ΘΕΜΑ
10ο :
Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή ελέγχου στοιχείων για την απόδοση τελών παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κλπ.
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης για χρηματοδότησή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και β) της μελέτης και του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης.
ΘΕΜΑ
12ο :
Έγκριση ή μη α) υποβολής για χρηματοδότηση της πρότασης με τίτλο «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΠΙΕΡΙΩΝ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ , του Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007-2013 και β) του Τεχνικού Δελτίου Πράξεων Υποδομών.
ΘΕΜΑ
13ο :
Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας, και ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας, β) εξουσιοδότηση της Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και γ) ορισμός εκπροσώπων με τον αναπληρωτή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
ΘΕΜΑ
14ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό της αξίας αποζημίωσης ρυμοτομούμενων τμημάτων ιδιοκτησίας των Αθαν.Τσομπανέλη και λοιπών.
ΘΕΜΑ
15ο :
Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ)» Δ. Βέροιας.
ΘΕΜΑ
16ο :
Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)» Δ. Βέροιας.
ΘΕΜΑ
17ο :
Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες (προμήθεια καυσίμων)
ΘΕΜΑ
18ο :
Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2014-2015.
ΘΕΜΑ
19ο :
Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/7/2013 ως 31/8/2013.
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επενδύσεις στο Αμφιθέατρο Άλσους Παπάγου».
ΘΕΜΑ
21ο :
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 1029 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου.
ΘΕΜΑ
22ο :
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 586 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Κουμαριάς.
ΘΕΜΑ
23ο :
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 606 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Κουμαριάς.
ΘΕΜΑ
24ο :
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 635 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Κουμαριάς.
ΘΕΜΑ
25ο :
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 596 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Κουμαριάς.
ΘΕΜΑ
26ο :
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 453 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Κουμαριάς.
ΘΕΜΑ
27ο :
Έγκριση ή μη ανάκλησης των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης λόγω μη πληρωμής των δαπανών, έτους 2013.
ΘΕΜΑ
28ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της Δωροθέας Ζαχαριάδου από χρηματικούς καταλόγους έτους 2012 και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ
29ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της εταιρίας ΑΤΕ LEASING A.E. από χρηματικούς καταλόγους έτους 2012 και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ
30ο :
Έγκριση ή μη α) διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης  έτους 2012 της Τ.Κ. Κουλούρας και β) απαλλαγής από τα τέλη άρδευσης.
ΘΕΜΑ
31ο :
Έγκριση ή μη α) διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης και β) απαλλαγής από τα τέλη άρδευσης του Δημητρίου Ταχτατζή.
ΘΕΜΑ
32ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης  του Κωνσταντίνου Κερασιλίδη.
ΘΕΜΑ
33ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων δικαιωμάτων βοσκής του Ιωάννη Αράπη από χρηματικούς καταλόγους έτους 2013.
ΘΕΜΑ
34ο :
Έγκριση ή μη διάλυσης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη κατασκευής δρόμου πρόσβασης στο δασικό χωριό (τμήμα όριο οικισμού-συμβολή δασικών δρόμων)» (Οδοποιίας) (Α.Μ. 41Γ/2008 ΤΥΔΚ του πρώην Δ.Μακεδονίδος)
ΘΕΜΑ
35ο :
Έγκριση ή μη διάλυσης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης οδού από θέση Αηλιάδες ως το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου (Οδοποιίας)» (Α.Μ. 40Γ/2008 ΤΥΔΚ του πρώην Δ.Μακεδονίδος)
ΘΕΜΑ
36ο :
Έγκριση ή μη διάλυσης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης οδού από θέση Αηλιάδες ως το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου τμήμα Αηλιάδες-Άγιος Αθανάσιος (Περιβαλλοντική)» (Α.Μ. 40Β/2008 ΤΥΔΚ του πρώην Δ.Μακεδονίδος)
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο