Συνεδριάζει στις 10/2/2014 το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας


Συνεδριάζει στις 10/2/2014 το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας...

Με 48 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα (10/2/2014) το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014, στις 6 μ.μ.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:


ΘΕΜΑ
1ο :
Επί αιτήματος ομάδας πολιτών για ενημέρωση του Δ.Σ. επί της Ε.Μ.Π. 116/7-5-2009 Πορισματικής Έκθεσης και της υπ’ αριθ. 2099/3-6-209 Απ. Καταλογισμού της Οικ. Επιθ. Υπολ. Κ.Μακεδονίας.
ΘΕΜΑ
2ο :
Θέση του Δ.Σ. για την εκχώρηση ονομασιών των Π.Ο.Π. Ελληνικών προϊόντων φέτας και ελαιών Καλαμάτας στον Καναδά.
ΘΕΜΑ
3ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2014.
ΘΕΜΑ
4ο :
Έγκριση ή μη α) πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και β)απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη α) απευθείας εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 774 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. κουλούρας στον Α.Σ. Κουλούρας «Εύφορος Γη», β) καταρτισμού των όρων απ’ ευθείας εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης της Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
ΘΕΜΑ
6ο :
Επί ενστάσεως αναδόχου του έργου «Οδική σύνδεση οικισμού Κάτω Βερμίου με τον οικισμό Άνω Βερμίου» κατά του με αρ. πρωτ. 69732/19-12-2013 εγγράφου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Κοινοποίηση επιμετρήσεων για το έργο «Οδική σύνδεση οικισμού Κάτω Βερμίου με τον οικισμό Άνω Βερμίου»)
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. από χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέων χρηματικών καταλόγων.
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 26/2014 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.», περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του, έτους 2014.
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 4/2014 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου», περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης, έτους 2014.
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, ΥΠ.ΠΟ.Τ., Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δ.Βέροιας, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότηση της Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη α) υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», β) μελετών και τεχνικών δελτίων Πράξεων, γ) εξουσιοδότησης της Δημάρχου και δ) ορισμός υπευθύνου της πράξης.
ΘΕΜΑ
12ο :
Έγκριση ή μη καταρχήν σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και ΔΕΥΑΒ, για την εκτέλεση μέρους του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων» και δέσμευσης του Δ.Σ. για την υπογραφή της .
ΘΕΜΑ
13ο :
Ορισμός μελών επιτροπής προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων του Π.Δ. 5/86 για το Δ.Βέροιας και την περιφέρειά του.
ΘΕΜΑ
14ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας προμηθειών για το έτος 2014.
ΘΕΜΑ
15ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και ανταλλακτικών λοιπών οχημάτων για το έτος 2014.
ΘΕΜΑ
16ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας προμηθειών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας.
ΘΕΜΑ
17ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας προμηθειών του Τμ. Η/Μ Έργων.
ΘΕΜΑ
18ο :
Έγκριση ή μη καθορισμού αμοιβής δικηγόρου, για παράστασή του  ως πολιτικού ενάγοντα, για την προάσπιση συμφερόντων του Δήμου.
ΘΕΜΑ
19ο :
Έγκριση ή μη καταρχήν δωρεάν παραχώρησης της χρήσης τμήματος του υπ’ αριθ. 1 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Τριποτάμου στο Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π&Π.Α».
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου του Γεωργίου Αμπρικίδη.
ΘΕΜΑ
21ο :
Επιβολή ή μη και καθορισμός ύψους προστίμου παραβάτη υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
ΘΕΜΑ
22ο :
Έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου του Ηλία Καραστογιάννη.
ΘΕΜΑ
23ο :
Έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου του Κωνσταντίνου Βασιλειάδη.
ΘΕΜΑ
24ο :
Έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου της Τερέζας Κωνσταντινίδου.
ΘΕΜΑ
25ο :
Έγκριση ή μη ανάκλησης της άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου του Παναγιώτη Γκιουλέκα.
ΘΕΜΑ
26ο :
Επί αιτήματος αναπλήρωσης της Φωτεινής Ζησοπούλου, κάτοχο επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών, για λόγους μητρότητας.
ΘΕΜΑ
27ο :
Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη λειτουργικών τους δαπανών.
ΘΕΜΑ
28ο :
Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης υδρονομέων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος Δ. Βέροιας.
ΘΕΜΑ
29ο :
Έγκριση ή μη σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με εξειδικευμένο ιδιώτη (ιατρό εργασίας).
ΘΕΜΑ
30ο :
Υποβολή αιτήματος του Δ.Βέροιας για την ανανέωση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ, για τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας».
ΘΕΜΑ
31ο :
Έγκριση λύσης της σχέσης έμμισθης εντολής με το δικηγόρο του Δ.Βέροιας Α.Μακρυγιάννη, λόγω οικιοθελούς αποχώρησης.
ΘΕΜΑ
32ο :
Έγκριση ή μη πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή αορίστου χρόνου, σε κενή οργανική θέση του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ
33ο :
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, για την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής του υπ’ αριθ. 216 αγροτεμαχίου του οικισμού Χαράδρας.
ΘΕΜΑ
34ο :
Προσδιορισμός ποσότητας, τιμής και δικαιολογητικών διάθεσης καυσοξύλων για ατομικές ανάγκες των κατοίκων των Τ.Κ. Καστανιάς και Τριποτάμου, για το έτος 2014.
ΘΕΜΑ
35ο :
Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας στεφανιών καταθέσεων και β) δαπάνης δημοσίων σχέσεων (προμήθεια στεφανιών καταθέσεων) και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ
36ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Algul Husein από χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ
37ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της Άννας Τσελιοπούλου από χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ
38ο :
Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/9/2013 ως 31-10-2013.
ΘΕΜΑ
39ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης α) μεταφοράς σωρού και β) κηδείας απόρου και ανασφάλιστου δημότη.
ΘΕΜΑ
40ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Κωνσταντίνου Κερασιλίδη.
ΘΕΜΑ
41ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση λέβητα στο 4ο Δημοτικό Βέροιας».
ΘΕΜΑ
42ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή προσωρινού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ
43ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών πόλης».
ΘΕΜΑ
44ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές».
ΘΕΜΑ
45ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών αποχέτευσης Πανοράματος».
ΘΕΜΑ
46ο :
Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή τοιχίου στο Ο.Τ. 642».
ΘΕΜΑ
47ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση- Επισκευή οδών πόλης».
ΘΕΜΑ
48ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση σκηνής θεάτρου άλσους Παπάγου».
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο