Ανακοίνωση για αλλοδαπούς μετακλητούς εργάτες κτηνοτροφίας


Ανακοίνωση για αλλοδαπούς μετακλητούς εργάτες κτηνοτροφίας...

Από το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Ημαθίας, ανακοινώνονται τα εξής:

Ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό ότι δημοσιεύτηκε η αριθ. 8055/192/14-03-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 640/14-03-2014) σχετικά με τον αριθμό μετακλητών εργατών γης (και εργατών κτηνοτροφίας) για το Ν. Ημαθίας. 

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, εγκρίθηκαν 1.485 θέσεις εποχιακών εργατών και 169 θέσεις για παροχή εξαρτημένης εργασίας. Οι εργοδότες που προγραμμάτισαν κατά το έτος 2013 τη μετάκληση αλλοδαπών εργατών, παρακαλούνται να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας (Βενιζέλου 89, Βέροια, 1ος όροφος, τηλ.: 23310-77541, 23310-75197 και με email: gemats@damt.gov.gr) προκειμένου να διαπιστωθεί εάν διαθέτουν τις προϋποθέσεις μετάκλησης αλλοδαπών και να τούς χορηγηθεί η σχετική αίτηση. Η παραλαβή των αιτήσεων από την Υπηρεσία μας ξεκινά τη Δευτέρα 24/03/2014 και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι:

Δικαιολογητικά εργοδότη για ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:
  • Αποδεικτικό καταβολής τέλους από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., υπό την μορφή παραβόλου, εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους και θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του ν.3386/2005  (δαπάνες απέλασης και τα έξοδα διατροφής του)
  • Σύμβαση εργασίας (εις τριπλούν), υπογεγραμμένη από τον ίδιο, για κάθε εργαζόμενο, και θεωρημένη από την οικεία υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι θα εξασφαλίσει στον εργαζόμενο κατάλληλο κατάλυμα.
  • Αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη των ασφαλιστικών εισφορών στον Ο.Γ.Α. (τις ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία που αντιστοιχούν σε διάστημα απασχόλησης δύο μηνών. Οι εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόμενο διάστημα και μέχρι τη λήξη της σύμβασης εργασίας θα καταβάλλονται από τον εργοδότη ανά δίμηνο, σύμφωνα με Ν.4061/2012,  ΦΕΚ Α’ 66/22-03-2012 αρ.43), στην περίπτωση που εργοδότης επιθυμεί να απασχολήσει τον πολίτη τρίτης χώρας στην αγροτική οικονομία.
  • Φωτοαντίγραφα διαβατηρίων των προς μετάκληση αλλοδαπών (εφόσον υπάρχουν). 

Δικαιολογητικά εργοδότη για ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

  • Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που αντιστοιχεί στις αποδοχές τριών μηνών του ανειδίκευτου εργάτη:
α. ΗΛΙΚΙΑ ≤ 25 = 1780,74 €
β. ΗΛΙΚΙΑ > 25 = 2042,04 €

  • Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους και θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.3386/2005 (δαπάνες απέλασης και τα έξοδα διατροφής του)
  • Σύμβαση εργασίας (εις τριπλούν), υπογεγραμμένη από τον ίδιο, για κάθε εργαζόμενο.
  • Φωτοαντίγραφα διαβατηρίων των προς μετάκληση αλλοδαπών (εφόσον υπάρχουν).

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο