Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δ. Βέροιας (30/6/2014)Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δ. Βέροιας (30/6/2014)...

Τακτική συνεδρίαση με 42 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας, τη Δευτέρα 30-06-2014, στις 11 το πρωί.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ
1ο
Προέλεγχος και υποβολή στο Δ.Σ. του Απολογισμού έτους 2013 του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
2ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού και εντύπων υπηρεσιών Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
3ο
Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη Δημοτική Αγορά.
ΘΕΜΑ
4ο
Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Τ.Κ. Πατρίδας.
ΘΕΜΑ
5ο
Έγκριση ή μη ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης έτους 2014.
ΘΕΜΑ
6ο
Ορισμός ή μη μελών επιτροπής διαγωνισμού, διάθεση ή μη πίστωσης, και κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για την ασφάλιση ακινήτων του Δήμου.
ΘΕΜΑ
7ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για το «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (3ο Υποέργο -Αρχαιολογική έρευνα  & συντήρηση  του Β. τοίχους της Βέροιας)».
ΘΕΜΑ
8ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα» και «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
ΘΕΜΑ
9ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα».
ΘΕΜΑ
10ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Δοβρά».
ΘΕΜΑ
11ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού».
ΘΕΜΑ
12ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Πράξη εφαρμογής Π.Μ. επέκτασης σχεδίου στην Π.Ε. 18 του Γ.Π.Σ. (στο Ο.Τ. 756 Εργοχωρίου)».
ΘΕΜΑ
13ο
Διάθεση ή μη πίστωσης και απευθείας ή μη ανάθεση εκτέλεσης της μελέτης «Υδραυλική μελέτη σε τμήματα των Π.Ε. 25 και 15».
ΘΕΜΑ
14ο
Διάθεση ή μη πίστωσης και απευθείας ή μη ανάθεση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου.
ΘΕΜΑ
15ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων, από την υπάλληλο Μαρία Τσιφλίδου.
ΘΕΜΑ
16ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων, από τον υπάλληλο Σταύρο Τσαπραντζή.
ΘΕΜΑ
17ο
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών, επί εντάλματος παγίας προκαταβολής, από τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.
ΘΕΜΑ
18ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ.174/2009 απόφασης Ειρηνοδικείου Βέροιας και ορισμός ή μη δικηγόρου.
ΘΕΜΑ
19ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγών για μείωση τελών και προστίμων.
ΘΕΜΑ
20ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγών για σφράγιση καταστημάτων.
ΘΕΜΑ
21ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά του πρώην Δήμου Απ.Παύλου.
ΘΕΜΑ
22ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής της εταιρείας «ΦΕΡΕΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
ΘΕΜΑ
23ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής της εταιρείας «ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. HELLAS Ε.Ε.».
ΘΕΜΑ
24ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής της εταιρείας «ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΖΙΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
ΘΕΜΑ
25ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής του Β.Μποζάμπαλη.
ΘΕΜΑ
26ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Πολ.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αίτησης διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής Ι.Ματζίρη και λοιπών και διεκπεραίωση ενεργειών.
ΘΕΜΑ
27ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για σύνταξη εισήγησης-γνωμοδότησης για την αναγκαιότητα ή μη νομικής υποστήριξης πρώην Δημάρχου.
ΘΕΜΑ
28ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αίτησης ανακοπής του Ι.Μαυρομιχάλη.
ΘΕΜΑ
29ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση έφεσης του Θ.Χρυσοστομίδη.
ΘΕΜΑ
30ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Ελ. συζ.Χ.Πιπερίδου.
ΘΕΜΑ
31ο
Άσκηση ή μη διοικητικής προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 κατά της αριθμ. 4803/2014 απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Μ.-Θ. και εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου.
ΘΕΜΑ
32ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ.157/ΤΜ/2013 απόφασης Μον. Πρωτοδικείου Βέροιας και εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου.
ΘΕΜΑ
33ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων του Δήμου».
ΘΕΜΑ
34ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για τη «Μελέτη κατασκευής δρόμου πρόσβασης στο δασικό χωριό Δήμου Μακεδονίδος».
ΘΕΜΑ
35ο
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Δαπάνες μεταφοράς Περιπτέρων».
ΘΕΜΑ
36ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για αποζημίωση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων (Στ.Βουτσιλάς κ.λ.π.).
ΘΕΜΑ
37ο
Επί αιτήματος Γ.Λένου για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του και διάθεση ή μη σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ
38ο
Επί αιτήματος Ι.Κολιόπουλου για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του και διάθεση ή μη σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ
39ο
Επί αιτήματος δημοτών για τοποθέτηση Φ/Σ σε τμήμα της οδού Κεντρικής και την καταβολή της δαπάνης από τους αιτούντες.
ΘΕΜΑ
40ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων για την υπεράσπιση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ
41ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
ΘΕΜΑ
42ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα».

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο