Συνεδριάζει τη Δευτέρα (2/2) το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας


Με 51 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, συνεδριάζει τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015, στις 6 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας.

Στη συνεδρίαση αναμένεται να συζητηθεί έντονα το θέμα της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ-FEAD)», έπειτα από την ανοιχτή κόντρα που ξέσπασε μεταξύ Δήμου και Π.Ε. Ημαθίας για το θέμα.

Αναλυτικά, τα θέματα έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ
1ο :
Έγκριση ή μη αναμόρφωσης (2η) Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2015.
ΘΕΜΑ
2ο :
Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων
ΘΕΜΑ
3ο :
Ενημέρωση και λήψη καταρχήν απόφασης για τη συμμετοχή ή μη του Δήμου σε Κοινωνική Σύμπραξη, στα πλαίσια της επικείμενης υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ-FEAD)» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
ΘΕΜΑ
4ο :
Έγκριση ή μη της αριθ. 21/2015 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2015.
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη της αριθ. 3/2015 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης, έτους 2015.
ΘΕΜΑ
6ο :
Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δ.Βέροιας, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη ισολογισμού και απολογισμού του κληροδοτήματος Τσαρούχη
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής της ιδιοκτησίας των Γ.Ιωσηφίδη,  Σ.Καραβασιλειάδου σε δόσεις
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής της ιδιοκτησίας των Δ.Δημούλα κλπ. σε δόσεις
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής της ιδιοκτησίας της Κ.Ασικίδου σε δόσεις
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής της ιδιοκτησίας των Κ.Καραγιώργου κλπ. σε δόσεις
ΘΕΜΑ
12ο :
Αποδοχή ή μη αιτήματος Σ.Κούρτογλου για τον εξώδικο ή μη συμβιβασμό της οφειλής της στο Δήμο και καθορισμός ή μη εξόφλησης της οφειλής της σε δόσεις
ΘΕΜΑ
13ο :
Έγκριση ή μη α) αποδοχή πρότασης της εταιρίας «ΑΡΝΟΣ» για δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων μέσω Διαδικτύου, β) σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού, γ) ορισμός ειδικού υπευθύνου και δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
ΘΕΜΑ
14ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης προκαταβολής στον ανάδοχο του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ.Βεργίνας» (Επικαιροποίηση της Α.Μ. 286/2008) σύμφωνα με το άρθρο 242 του Ν. 4072/2012
ΘΕΜΑ
15ο :
Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ)» Δ. Βέροιας.
ΘΕΜΑ
16ο :
Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)» Δ. Βέροιας.
ΘΕΜΑ
17ο :
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Αντικειμενικού Προσδιορισμού του αρ. 41 του Ν.1249/82
ΘΕΜΑ
18ο :
Ορισμός ενός συμβούλου και του οικείου Προέδρου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή εκπροσώπου της Κοινότητας με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος των προς εκποίηση δημοτικών ακινήτων
ΘΕΜΑ
19ο :
Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 201 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.).
ΘΕΜΑ
20ο :
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για κατασκευές και εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ
21ο :
Έγκριση ή μη α) διαγραφής μέρους βεβαιωθέντων ποσών από τον υπ’ αριθ. 63 χρηματικό κατάλογο και β) εξόφλησης του υπολειπόμενου ποσού σε δόσεις.
ΘΕΜΑ
22ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων
ΘΕΜΑ
23ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων αντλιοστασίων Δ.Δ. Μακεδονίδος και Βεργίνας».
ΘΕΜΑ
24ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια Πινακίδων για τη σήμανση των αξιοθεάτων και μνημείων στη Βεργίνα»
ΘΕΜΑ
25ο :
Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας σημαιών και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετική πίστωσης.
ΘΕΜΑ
26ο :
Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας υλικών (χάρτινες σακούλες) και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετική πίστωσης.
ΘΕΜΑ
27ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος»
ΘΕΜΑ
28ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βεργίνας»
ΘΕΜΑ
29ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος»
ΘΕΜΑ
30ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων».
ΘΕΜΑ
31ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου».
ΘΕΜΑ
32ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ
33ο :
Έγκριση ή μη α) επιχορήγησης της Μαθηματικής Εταιρίας και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ
34ο :
Έγκριση ή ανανέωσης εγγραφής και εγγραφής του Δήμου Βέροιας ως συνδρομητή σε τοπική εφημερίδα
ΘΕΜΑ
35ο :
Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς.
ΘΕΜΑ
36ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας».
ΘΕΜΑ
37ο :
Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης διαφημιστικού χώρου στον Σύλλογο Κρητικών Ν.Ημαθίας για την προβολή δραστηριοτήτων του.
ΘΕΜΑ
38ο :
Έγκριση ή μη ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης λόγω μη πληρωμής δαπανών, έτους 2014.
ΘΕΜΑ
39ο :
Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/3/2014 ως 31/8/2014.
ΘΕΜΑ
40ο :
Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου παράδοσης του Υποέργου 4 «Ο σχεδιασμός και η ανάλυση για την υλοποίηση «Ενιαίου Δημοτικού Δικτύου Τοπογραφικών Στάσεων» της Προγ/κής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ.
ΘΕΜΑ
41ο :
Έγκριση ή μη διάλυσης των συμβάσεων των μελετών με τίτλο: α) «Υδραυλική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκιάς» (Α.Μ. 323/2009 ΤΥΔΚ), β) «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκιάς» (Α.Μ. 324/2009 ΤΥΔΚ) και γ) «Χημικοτεχνική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκιάς» (Α.Μ. 325/2009 ΤΥΔΚ) του πρώην Δ.Μακεδονίδος.
ΘΕΜΑ
42ο :
Έγκριση ή μη διάλυσης των συμβάσεων των μελετών με τίτλο: α) «Υδραυλική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Δασκίου» (Α.Μ. 320/2009 ΤΥΔΚ), β) «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Δασκίου» (Α.Μ. 321/2009 ΤΥΔΚ) και γ) «Χημικοτεχνική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Δασκίου» (Α.Μ. 322/2009 ΤΥΔΚ) του πρώην Δ.Μακεδονίδος.
ΘΕΜΑ
43ο :
Έγκριση ή μη υπαγωγής της πολεοδομικής μελέτης στο Ο.Τ. 756 της Π.Ε. 18 της πόλης Βέροιας (περιοχή Εργοχωρίου) στις διατάξεις του Π.Δ./23-2-87
ΘΕΜΑ
44ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Στέγης Δημοτικού Σχολείου Ταγαροχωρίου».
ΘΕΜΑ
45ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ Βέροιας στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας»
ΘΕΜΑ
46ο :
Έγκριση ή μη  δαπάνης δημοσίων σχέσεων (προμήθεια στεφανιών καταθέσεων) και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ
47ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. από τον υπ’ αριθ. 70/2014 χρηματικό κατάλογο.
ΘΕΜΑ
48ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια
ΘΕΜΑ
49ο :
Έγκριση ή μη καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.
ΘΕΜΑ
50ο :
Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ
51ο :
Επί αιτήματος του Συλλόγου Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροιας για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης α) του ισογείου χώρου του Δημαρχείου και β) μέρους της πλατείας Δημαρχείου.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο