Συνεδριάζει την Τρίτη (3/2) η Οικονομική Επιτροπή Δ. Βέροιας


Συνεδριάζει την Τρίτη  03-02-2015 και ώρα 11:00 το πρωί η Οικονομική Επιτροπή Δ. Βέροιας, στο γραφείο του Αντιδημάρχου Οικονομικών (1ος όροφος, Δημαρχείο Βέροιας).

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ
1ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων υπαίθριων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού».
ΘΕΜΑ
2ο
Ορισμός ή μη μελών επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας».
ΘΕΜΑ
3ο
Έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανών γραφείου Δήμου Βέροιας έτους 2015».
ΘΕΜΑ
4ο
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών για «Αντιμετώπιση εκτάκτων & επικινδύνων καταστάσεων».
ΘΕΜΑ
5ο
Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 1ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
6ο
Διάθεση ή μη πίστωσης, έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για "Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».
ΘΕΜΑ
7ο
Έγκριση ή μη ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης έτους 2014.
ΘΕΜΑ
8ο
Διάθεση ή μη πίστωσης, έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης του έργου «Αθλητικές Δραστηριότητες Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
9ο
Διάθεση ή μη πίστωσης, έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη όρων
διακήρυξης για την προμήθεια ειδών καθ/τας & ευπρεπισμού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
ΘΕΜΑ
10ο
Διάθεση ή μη πίστωσης, έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης  για την προμήθεια γραφικής ύλης.
ΘΕΜΑ
11ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο "Οργανωμένος χώρος διάθεσης αδρανών μη επικινδύνων αποβλήτων με παράλληλη ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του χώρου απόληψης υλικών στη θέση Λιμάκια δ.δ. Σφηκιάς δήμου Μακεδονίδος Ν.Ημαθίας».
ΘΕΜΑ
12ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για τη μελέτη «Αξιολόγηση αναπτυξιακών χαρακτηριστικών, παραγωγικών εξειδικεύσεων, σύνθεση αποτελεσμάτων & στρατηγική εκτίμηση επιπτώσεων - σύνταξη διαχειριστικού σχεδίου για την εκμετάλλευση των φερτών υλικών του Αλιάκμονα στα όρια του Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
13ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για στελέχωση και λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας έτους 2015.
ΘΕΜΑ
14ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Επίδομα Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών/έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις».
ΘΕΜΑ
15ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και επικίνδυνων κατασκευών».
ΘΕΜΑ
16ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις».
ΘΕΜΑ
17ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων».
ΘΕΜΑ
18ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια πινακίδων για τη σήμανση και απαγόρευση σε κοινόχρηστους χώρους».
ΘΕΜΑ
19ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» κ.λ.π.
ΘΕΜΑ
20ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων Τμήματος Πρασίνου.
ΘΕΜΑ
21ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων.
ΘΕΜΑ
22ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου» κ.λ.π.
ΘΕΜΑ
23ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για τα έργα «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια» (1ο, 2ο & 3ο Υποέργο).
ΘΕΜΑ
24ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Ανανέωση αδειών χρήσης εφαρμογών λογισμικού» κ.λ.π.
ΘΕΜΑ
25ο
Επί αιτήματος Ι.Ασλανίδη για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.
ΘΕΜΑ
26ο
Επί αιτήματος Γ.Ζουντουρίδη για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.
ΘΕΜΑ
27ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
ΘΕΜΑ
28ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
ΘΕΜΑ
29ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για αποζημίωση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων (Α.Χαϊτίδης κ.λ.π.).
ΘΕΜΑ
30ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση έφεσης του Δήμου Βέροιας κατά Α.Σιαμίδου και της αριθμ. 268/2011 απόφασης Πρωτοδικείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
31ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση έφεσης του Δήμου Βέροιας κατά Δ.Δαμκαλή και της αριθμ.54/ΤΜ/2014 απόφασης Πρωτοδικείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
32ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων) του Ελληνικού Δημοσίου.
ΘΕΜΑ
33ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων) της Χρύσας χήρας Δημητρίου Γώττα και λοιπών.
ΘΕΜΑ
34ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης του Εμ.Καλογήρου.
ΘΕΜΑ
35ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της εταιρείας «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.»
ΘΕΜΑ
36ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Μ.Ζούζιου.
ΘΕΜΑ
37ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της εταιρείας «ΠΕΤΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ».
ΘΕΜΑ
38ο
Επί αιτήματος πρώην δημοτικού συμβούλου για ορισμό ή μη δικηγόρου ως πολιτική αγωγή, σε αγωγή του κατά  πρώην ειδικού συνεργάτη του Δήμου.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο