Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας (24/8/2015)

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (24/8/2015), στις 6 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, με 51 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Μεταξύ των θεμάτων, υπάρχει θέμα με την παραχώρηση παράτασης στην αποπεράτωση του έργου κατασκευής του Σχολείου στα Γιοτζαλίκια Βέροιας, πιστώσεις για τουριστική προβολή του Δήμου, κ.α.

Αναλυτικά, τα θέματα είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ
1ο :
Έκδοση ή μη ψηφίσματος συμπαράστασης στο αίτημα του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου για την μετεγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.
ΘΕΜΑ
2ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (15η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δ.Βέροιας, έτους 2015.
ΘΕΜΑ
3ο :
Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια  κατασκευής του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης του οικισμού Μακροχωρίου Δήμου Αποστόλου Παύλου (νυν Βέροιας)»
ΘΕΜΑ
4ο :
Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Ν.Π. ΚΑΠΑ, Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS, Α.Ε.Σ. ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε., Α.Σ. Άμμου, «Ν.ΑΛΙΑΚΜΩΝ», Α.Σ. Μέσης, Α.Σ. Μελίκης, Α.Ε.Σ. ΚΟΜΕΞ Α.Ε. και Α.Ε.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Α.Ε., β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη α) αποδοχής παραίτησης δημοτικού συμβούλου και β) ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευές σε παιδικές χαρές του Δήμου για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ
6ο :
Επί ενστάσεως του αναδόχου του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου» κατά του με αρ. πρωτ. 26730/7-7-2015 εγγράφου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
ΘΕΜΑ
7ο :
Επί εισήγησης της Δ.Ε.Π. για καθορισμό τιμήματος για την παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων Α΄/θμιας Εκπ/σης σε συλλόγους και φορείς της πόλης
ΘΕΜΑ
8ο :
Επί εισήγησης της Δ.Ε.Π. για καθορισμό τιμήματος για την παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων Β΄/θμιας Εκπ/σης σε συλλόγους και φορείς της πόλης
ΘΕΜΑ
9ο :
Καθορισμός ανώτατου ύψους του προϋπολογισμού εξόδων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Βέροιας έτους 2016, προερχομένων από επενδυτικές δαπάνες δήμων.
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη καταρχήν συμμετοχής του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ».
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη α) καταρχήν συμμετοχής του Δήμου στο Μέτρο «Δίκτυα Πόλεων» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «EUROPE FOR CITIZENS» (Ευρώπη για τους πολίτες) και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ
12ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. της Α΄ Εξαμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.
ΘΕΜΑ
13ο :
Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας τουριστικών εντύπων και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ
14ο :
Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας λευκωμάτων με απ’ ευθείας ανάθεση και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ
15ο :
Έγκριση ή μη α) δαπάνης και β) διάθεσης της πίστωσης για την υλοποίηση του έργου «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών εφαρμογής της προσέγγισης LEADER του Καλλικρατικού Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ
16ο :
Έγκριση ή μη α) ανάθεσης της φωτογράφησης μνημείων και αξιοθεάτων του Δ.Βέροιας και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ
17ο :
Έγκριση ή μη α) ανάθεσης της μετάφρασης κειμένων για τα αξιοθέατα/σημεία ενδιαφέροντος του Δ.Βέροιας και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ
18ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με τον Λαογραφικό και Χορευτικό Σύλλογο Ντόπιων Μακροχωρίου και Περιχώρων και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ
19ο :
Επί εισήγησης της Ε.Π.Ζ. για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού κοινόχρηστου υπαίθριου χώρου στο Κ.Υ.Ε. του Π.Πατρίκα.
ΘΕΜΑ
20ο :
Επί εισήγησης της Ε.Π.Ζ. για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού κοινόχρηστου υπαίθριου χώρου στο Κ.Υ.Ε. της εταιρίας «ΒΛΑΝΤΗΣ ΑΛ.-ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΦΡ.-ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ Κ. Ο.Ε.».
ΘΕΜΑ
21ο :
Επί εισήγησης της Ε.Π.Ζ. για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού κοινόχρηστου υπαίθριου χώρου στο Κ.Υ.Ε. του Α.Κατσκαβέλη.
ΘΕΜΑ
22ο :
Έγκριση ή μη μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών άρδευσης και φωτιστικών σωμάτων υπαίθριων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού»  
ΘΕΜΑ
23ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στην Βέροια»
ΘΕΜΑ
24ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και 2ου Γ.Ε.Λ. στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας»
ΘΕΜΑ
25ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κι εγκατάσταση λέβητα στο 4ο Δημοτικό Βέροιας».
ΘΕΜΑ
26ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Σ.Ψιλοπούλου
ΘΕΜΑ
27ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Ιωάννη Στεφάνου.
ΘΕΜΑ
28ο :
Έγκριση ή μη οριστικής διαγραφής επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών της Π.Κατσαβού.
ΘΕΜΑ
29ο :
Έγκριση ή μη και παραλαβή της μελέτης (1ο στάδιο-3η διόρθωση) της μελέτης «Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου».
ΘΕΜΑ
30ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας».
ΘΕΜΑ
31ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δ.Ε. Βέροιας»
ΘΕΜΑ
32ο :
Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου για την διοικητική παραλαβή για χρήση του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Ριζωμάτων».
ΘΕΜΑ
33ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση εξωτερικών μονάδων κλιματισμού στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
34ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή προσωρινού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
35ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών πόλης».
ΘΕΜΑ
36ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ, πινακίδων τροχαίας και πληροφοριακών πινακίδων».
ΘΕΜΑ
37ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου στο Ο.Τ. 642».
ΘΕΜΑ
38ο :
Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ Βέροιας στο Ο.Τ. 631στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας».
ΘΕΜΑ
39ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ
40ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ
41ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ
42ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αποξήλωση κερκίδας και αποκατάσταση αύλειου χώρου των 6ου και 13ου δημοτικών σχολείων Βέροιας».
ΘΕΜΑ
43ο :
Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης διαφημιστικού χώρου στον Σύλλογο Παλατιτσιωτών για την προβολή δραστηριοτήτων του.
ΘΕΜΑ
44ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια.
ΘΕΜΑ
45ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια.
ΘΕΜΑ
46ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια.
ΘΕΜΑ
47ο :
Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στην Καλλιόπη Σπυρίδου.
ΘΕΜΑ
48ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού της εταιρίας «ΘΩΜΟΣ Κ.- ΒΑΡΑΚΛΗΣ Ι. Ο.Ε.» από χρηματικούς καταλόγους του Δ. Βέροιας.
ΘΕΜΑ
49ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού του Α.Μήτρου από χρηματικούς καταλόγους του Δ. Βέροιας και επαναβεβαίωσής του σε νέο χρηματικό κατάλογο.
ΘΕΜΑ
50ο :
Επί αιτήματος της Κ.Ν.Ε. Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ
51ο :
Επί αιτήματος του «Ανθρώπινου Δυναμικού Βέροιας» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο