Συνεδριάζει τη Δευτέρα μετά τις εκλογές το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Με 46 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, τη Δευτέρα (21/9), στις 6 το απόγεμα.

Τα θέματα είναι τα εξής:  

ΘΕΜΑ
1ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (17η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δ.Βέροιας, έτους 2015.
ΘΕΜΑ
2ο :
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 58/2015 απόφασης της Κ.Ε.Π.Α. Δ. Βέροιας, περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 66/2013 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κ.Ε.Π.Α. Δ. Βέροιας.
ΘΕΜΑ
3ο :
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 59/2015 απόφασης της Κ.Ε.Π.Α. Δ. Βέροιας, περί καθιέρωσης διδάκτρων σε τμήμα Βυζαντινής μουσικής
ΘΕΜΑ
4ο :
Έγκριση ή μη ονομασίας οδών και πλατειών.
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη α) δέσμευσης του Δ.Σ. για εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δ. Βέροιας για το έτος 2016», β) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας και της Ανώνυμης Εταιρίας «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.» (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.), γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και δ) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
ΘΕΜΑ
6ο :
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την κατασκευή τμήματος της οδοποιίας πρόσβασης του αιολικού πάρκου στη Θέση «Ερεσού-Ύψωμα Φούρκα» της εταιρίας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.», εντός του κοινοτικού δάσους Καστανιάς.
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών άρδευσης και φωτιστικών σωμάτων υπαίθριων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού»  
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας διαχωριστικών για την διαμόρφωση του ισογείου χώρου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας γευμάτων και εδεσμάτων, β) ανάθεσης υπηρεσιών ξενάγησης και γ) δαπανών και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων.
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη α) δράσης τουριστικής προβολής του Δ.Βέροιας και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ
12ο :
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΥΝΟΤΑ Α.Δ.Α.Ε.»
ΘΕΜΑ
13ο :
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.-Citiesnet»
ΘΕΜΑ
14ο :
Καθορισμός του ετήσιου ανώτατου αριθμού παραστάσεων που μπορούν να δοθούν με άδεια παράστασης στο υπ’ αριθ. 1332 αγροτεμάχιο της Δ.Κ. Βέροιας
ΘΕΜΑ
15ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και 2ου Γ.Ε.Λ. στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας»
ΘΕΜΑ
16ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και κάθετων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια»
ΘΕΜΑ
17ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή συμβολής των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Αμύνης»
ΘΕΜΑ
18ο :
Έγκριση ή μη και παραλαβή της μελέτης (1ο στάδιο-3η διόρθωση) της μελέτης «Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου».
ΘΕΜΑ
19ο :
Έγκριση ή μη λύσης της μακροχρόνιας μίσθωσης αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Άμμου
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη λύσης της μίσθωσης ακινήτων που στέγαζαν τα 1ο και 2ο Νηπιαγωγεία Βέροιας
ΘΕΜΑ
21ο :
Έγκριση ή μη α) αποδοχής παραίτησης του δικαιώματος αποζημίωσης των Α. και Ο. Μαλιόγκα και β) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 415/2014 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) οριστικής ανταλλαγής δημοτικού οικοπέδου με απαλλοτριούμενο οικόπεδο ιδιοκτησίας Ε.Τάσιου, Δ.Τάσιου και Α.Δρογούτη, β) ανάληψης από το Δ.Βέροιας, ως επισπεύδοντα, των υποχρεώσεων τρίτων και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων
ΘΕΜΑ
22ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τουαλετών 2ου Νηπιαγωγείου Βέροιας»
ΘΕΜΑ
23ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αμμοχαλικόστρωση-συντήρηση αγροτικών δρόμων».
ΘΕΜΑ
24ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.».
ΘΕΜΑ
25ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου».
ΘΕΜΑ
26ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ
27ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποξήλωση κερκίδας και αποκατάσταση του αύλειου χώρου των 6ου και 13ου δημοτικών σχολείων Βέροιας».
ΘΕΜΑ
28ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπών για την καταστροφή άχρηστων υλικών του Τμήματος Προμηθειών.
ΘΕΜΑ
29ο :
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών Χαράδρας».
ΘΕΜΑ
30ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευές σε παιδικές χαρές του Δήμου για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ
31ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ, πινακίδων τροχαίας και πληροφοριακών πινακίδων».
ΘΕΜΑ
32ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση  κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά».
ΘΕΜΑ
33ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση  οδών Δ.Ε. Δοβρά».
ΘΕΜΑ
34ο :
Έγκριση ή μη οριστικής διαγραφής επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών του Δ.Μπαχατουρίδη.
ΘΕΜΑ
35ο :
Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους στο Α'/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων κλπ.
ΘΕΜΑ
36ο :
Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους στο Β'/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων κλπ.
ΘΕΜΑ
37ο :
Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Α.Αθανασιάδη
ΘΕΜΑ
38ο :
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στην Σ.Σίσκου
ΘΕΜΑ
39ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια.
ΘΕΜΑ
40ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια.
ΘΕΜΑ
41ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια.
ΘΕΜΑ
42ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια.
ΘΕΜΑ
43ο :
Επί αιτήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δ.Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του  Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ
44ο :
Επί αιτήματος της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ
45ο :
Επί αιτήματος του Σωματείου Ιδιοκτητών Καφετεριών-Κέντρων Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ
46ο :
Επί αιτήματος της Λέσχης Μοτοσυκλετιστών Βέροιας (ΛΕΜΟΒ) για την παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού χώρου στάθμευσης της Τ.Κ. Βεργίνας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο