Επιστολή Οικουμενικού Πατριάρχου προς τον Μητροπολίτη Βεροίας

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος απέστειλε στον Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα την ακόλουθη ευχαριστήριο επιστολή, μετά την τελευταία επίσκεψή του στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας προκειμένου να προεξάρχει των λατρευτικών εκδηλώσεων της εορτής των Αγίων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην πρώτη μετά από αιώνες πανήγυρη του Παλαιού Μητροπολιτικού Ναού της Βέροιας.

Το κείμενο της Πατριαρχικής Επιστολής:

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματιἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Παντελεῆμον, χάριςεἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.
Πλήρεις συγκινήσεως, εὐχαριστίας καί δοξολογίας πρός τόν φιλάνθρωπον Κύριον,τόν Θεόν τῶν Πατέρων ἡμῶν καί χορηγόν παντός ἀγαθοῦ, ἐπανεκάμψαμεν εἰς τήνσκοπιάν τοῦ Ἱεροῦ Φαναρίου, ἔχοντες βαθέως ἐντετυπωμένας εἰς τάς δέλτους τῆςκαρδίας ἡμῶν τάς ἀναμνήσεις ἐκ τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος τῆς ἀποκαταστάσεωςκαί τῆς παραδόσεως εἰς τήν λατρείαν τοῦ παλαιοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆςὑμετέρας εὐλογημένης πόλεως, τοῦ σεμνώματος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρουκαί Παύλου, ἀλλά καί ἐκ τῆς ἧς ἀπηλαύσαμεν συγκινητικῆς καί ἀβραμιαίας δοχῆςκαί φιλοξενίας τῆς ὑμετέρας προσφιλοῦς Ἱερότητος καί τοῦ ἀγαπητοῦ ἡμῖν κλήρουκαί λαοῦ αὐτῆς καί τῶν φιλοχρίστων ἀρχόντων αὐτοῦ.

Μεγάλως ἐχάρημεν δι᾿ ὅλην τήν εὐγλώττως μεμαρτυρημένην ἀνασυγκρτησιν τῆςἐκκλησιαστικῆς ζωῆς τῆς Ἐπαρχίας ταύτης τοῦ καθ᾿ ἡμᾶς ΟἰκουμενικοῦΠατριαρχείου, ἥτις ἐπεσφραγίσθη διά τῆς ἐπαναλειτουργίας τοῦ παλαιοῦ ἹεροῦΜητροπολιτικοῦ Ναοῦ, μετά πάροδον αἰώνων, κατά τούς ὁποίους ἔπαυσε νάτελῆται ἐν αὐτῷ ἡ Θεία Λατρεία τοῦ Τριαδικοῦ ἡμῶν Θεοῦ. Ἀσφαλῶς, ὄπισθεν τοῦμεγάλου καί ἱστορικοῦ διά τήν Ἱεράν ὑμῶν Μητρόπολιν γεγονότος τούτουὑποκρύπτεται ἡ δραστήριος ἐν τῇ ἀφανείᾳ αὐτῆς ὑμετέρα κενωτική θυσία, ὁἀδιάκοπος μόχθος καί ἡ διαρκής καί ἀνύστακτος μέριμνα, τά ὁποῖα πάντα, καθώςκαί ἡ συμβολή τῶν ἐκλεκτῶν συνεργῶν ὑμῶν, συνετέλεσαν εἰς τά ἀγαθά καί τάθεάρεστα ταῦτα, τά ἐπισφραγισθέντα διά τῆς ἡμετέρας εὐλογητῆς παρουσίας καίτῆς τελέσεως τῆς πρώτης Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ σεβάσματι τούτῳ τῶνὈρθοδόξων Βεροιέων.

Οὕτως, ἡ ὑπερεικοσαετής ὑμετέρα ἀρχιερατική διακονία καί προσφορά εἰς τήνἀποστολικήν καί ἁγιοτόκον Ἐκκλησίαν τῆς Βεροίας εὑρίσκει εὔφορον ἔδαφος εἰςτάς διψώσας καρδίας τῶν πιστῶν καί παράγει πλουσίους πνευματικούς καρπούς,τούς ὁποίους εἴχομεν τήν εὐκαιρίαν ἅπαξ ἔτι νά διαπιστώσωμεν ἐκ τοῦ σύνεγγυς,καθώς ἐγενόμεθα μάρτυρες τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς ἀγάπης τοῦ λαοῦ τόσον πρόςτήν ἡμετέραν Μετριότητα, ὅσον καί πρός ὑμᾶς, τόν χρηστόν ποιμένα καί στοργικόνπνευματικόν πατέρα αὐτοῦ.
Ὅθεν, σπεύδομεν καί διά τοῦ παρόντος Πατριαρχικοῦ ἡμῶν Γράμματος, ἵναἐκφράσωμεν ὑμῖν φιλαδέλφως τάς θερμάς καί διαρκεῖς εὐχαριστίας ἡμῶν διά τήνεὐγενῆ πρόσκλησιν, τήν ἰδιαιτέραν εὐλογίαν τῆς τελέσεως τῆς Πατριαρχικῆς ΘείαςΛειτουργίας εἰς τόν εὐπρεπῶς ἀνακαινισμένον μεγαλοπρεπῆ Βυζαντινόν Ἱερόν τοῦτον Ναόν τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων, ἀντάξιον τῆς ἱστορίας καί τῆςπαραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βεροίας, διά τήν ἑσπερινήν χοροστασίαν εἰς τόἹερόν Βῆμα τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἒθνῶν, τήν περιήγησιν εἰς τούς μοναδικούςἱστορικούς χώρους τῆς καθ᾿ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καί, τέλος, διά τάςἐπισκέψεις εἰς τήν Ἱεράν Σκήτην τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τήν ὁποίαν ἐκόσμησανἅγιαι καί σημαντικαί μορφαί τοῦ Ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁθεῖος κῆρυξ καί θεολόγος τοῦ ἀκτίστου φωτός Γρηγόριος, ὁ Παλαμᾶς, καί εἰς τόπολλάδιον τῶν εἰς Ἑλλάδα καταφυγόντων Ὀρθοδόξων Ποντίων, τήν ἐν ΒερμίῳἹεράν Μονήν Παναγίας τῆς Σουμελᾶ, ἔνθα προσεκυνήσαμεν τήν ἐφέστιον ἹεράνΕἰκόνα αὐτῆς.

Ἰδιαιτέρως δέ συνεκίνησεν ἡμᾶς ἡ τέλεσις ὑπό τῆς ἡμετέρας Μετριότητος ἱεροῦτρισαγίου ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀλήστου μνήμης κατά σάρκα ἀδελφοῦ τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σταυροπηγίου κυροῦἈλεξάνδρου, τοῦ πολλά προσενεγκόντος εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί εἰς τόν λαόν τοῦΘεοῦ, τοῦ ὁποίου τό γεηρόν μέν σῶμα ἀναπαύεται ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ ΠαναγίαςΔοβρᾶ, τό δέ ἀθάνατον αὐτοῦ πνεῦμα ἐν σκηναῖς δικαίων, ἔνθα δικαιοσύνη καίἀλήθεια κατοικεῖ καί ἐπισκοπεῖ ὁ μόνος Ἅγιος, ὁ μόνος Κύριος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός.
Ἐκφράζοντες τοίνυν τήν ἐκ καρδίας πηγαίαν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐχαρι-στίανπρός ὑμᾶς προσωπικῶς, Ἱερώτατε ἅγιε ἀδελφέ, ἐπεκτείνομεν ταύτην καί πρόςπάντας τούς καλούς συνεργάτας ὑμῶν, κληρικούς καί λαϊκούς, ἰδιαιτέρως πρόςτόν Ὁσιολογιώτατον Πρωτοσύγκελλον αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτην κύριον ἈθηναγόρανΜπίρδαν, πολλά μογήσαντα ὑπέρ τῆς ἐπιτυχίας τοῦ Πατριαρχικοῦ ἡμῶνπροσκυνήματος τούτου, ἀλλά καί πρός τάς ἐπιτοπίους ἀρχάς, πρός τούς ὁποίουςπάντας καί προτρεπόμεθα ὑμᾶς ὅπως διαβιβάσητε τήν εὐαρέσκειαν τῆς ΜητρόςἘκκλησίας καί τήν προσωπικήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐλογίαν καί εὐχήν.

Ἐπί δέ τούτοις, μνημονεύοντες ἅπαξ ἔτι τῆς ἀφωσιωμένης ἀδελφικῆς ἀγάπης τῆςὑμετέρας Ἱερότητος, εὐχόμεθα αὐτῇ πᾶσαν ἀγαθήν δόσιν καί εὐλογίαν παρά τοῦδωρεοδότου Κυρίου ἡμῶν, μακροημέρευσίν τε καί ὑγείαν σταθεράν, ταῖςπρεσβείαις τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι εἴησαν ἀκαταμά-χητοι ὑπέρ ὑμῶν μεσῖται πρός τόν Θεόν κατά τε τό στάδιον τοῦ παρόντος βίου καίἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι, ἐπισφραγίζοντες τήν δωρεάν τῆς ὑμετέρας διακονίας διά τῆςΧάριτος καί τοῦ Ἐλέους τοῦ Κυρίου. Ἀμήν.

,βις’ Ἰουλίου ια’

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο