Κάλεσμα πολιτών από τον Δήμαρχο Βέροιας να γίνουν εθελοντές πυροσβέστες

Ο Δήμαρχος Βέροιας, Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος, απευθύνω πρόσκληση στους Δημότες μας οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4029/2011, συμμετέχοντας στον  Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Μακεδονίδος που εδρεύει στα Ριζώματα, να προσέλθουν  από 20η Σεπτεμβρίου  έως και 30 Σεπτεμβρίου 2016  στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας (Λ. Στρατού & Πλουτάρχου 43 στη  Βέροια) για την υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών  , ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί άμεσα η εκπαίδευσή τους κατά τα οριζόμενα της παρ. 1.2.3 της υπ’ αρίθμ. 3350 οικ. Φ. 702.14/27-4-2012 Απόφασης Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος  όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:  οι Ελληνες πολίτες, καθώς και πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 18 έως 55 ετών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία του λάχιστον τριετία και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέ σεις:

α. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τουλάχιστον υπο χρεωτικής εκπαίδευσης (Απολυτήριο Τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΠΔ 50/2001).
β. Να διαθέτουν καλή ψυχική και σωματική υγεία.
γ. Να μιλούν και να γράφουν την ελληνική γλώσσα.
δ. Να μην διώκονται και να μην έχουν καταδικαστεί για τα εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα κατάταξης για τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμό πρόσληψης Δοκί μων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων, όπως αυτά ορί ζονται στον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό κατάταξης.
ε. Να μην ανήκουν στο μόνιμο εν ενεργεία πυροσβε στικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και να μην έχουν την ιδιότητα του Πυροσβέστη Πενταετούς Υ ποχρέωσης.
στ. Αν ήταν  εθελοντές κατά το παρελθόν να μην έχουν απολέσει την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη :
i) για αδικαιολόγητη άρνηση εκτέλεσης υπηρεσίας  ή
ii) για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων τους ή
iii) για ανάρμοστη και απρεπή διαγωγή εντός Υπηρεσίας.

Οι Εθελοντές πυροσβέστες διακρίνονται ανάλογα με τα προσόντα τους σε δύο κατηγορίες :
α. Μάχιμοι εθελοντές πυροσβέστες  και 
β. Οδηγοί-χειριστές πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων .Απαραίτητη προϋπόθεση για τους οδηγούς να έχουν να έχουν άδεια Γ’ κατηγορίας και άνω.      

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η βασική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τους υποψήφιους εθελοντές πυροσβέστες και  στοχεύει στην εξοικείωσή τους με το αντικείμενο του πυροσβεστικού έργου και τα καθήκοντα που πρόκειται να αναλάβουν.

Το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης έχει ελάχιστη διάρκεια εκατόν είκοσι (120) ώρες και περιλαμβάνει θεωρητική (κατ’ ελάχιστο 60 ώρες) και πρακτική (κατ’ ελάχιστον 60 ώρες) εκπαίδευση. 

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι εθελοντές πυροσβέστες υποβάλλονται σε γραπτή και πρακτική εξέταση. και στους επιτυχόντες χορηγείται πιστοποίηση εκπαίδευσης εθελοντή πυροσβέστη από την Πυροσβεστική Ακαδημία.

Από την έναρξη εφαρμογής του Ν. 4029/11 έως και σήμερα , για όλους τους υποψήφιους Εθελοντές πυροσβέστες που διαμένουν μόνιμα στη ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βέροιας και μετά από απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, η παραπάνω εκπαίδευση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Π.Υ. Βέροιας.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ως άνω αναφερόμενου νόμου οι εθελοντές πυροσβέστες που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική ευδόκιμη εθελοντική υπηρεσία και έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, λαμβάνουν μόρια κατά τους διαγωνισμούς, για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα, απολαμβάνοντας και άλλα προνόμια επίσης. Επίσης σύμφωνα με το  άρθρο 3 του ΠΔ 44/16  οι εθελοντές πυροσβέστες που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική ευδόκιμη εθελοντική υπηρεσία καταλαμβάνουν το 5% των θέσεων για την εισαγωγή στις Σχολές Πυροσβεστών και Ανθυποπυραγών με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Οι εθελοντές πυροσβέστες υποχρεούνται να εκτελούν τρεις (3) τουλάχιστον οκτάωρες υπηρεσίες ανά μήνα στον Ε.Π.Σ. Μακεδονίδος. Δύναται να απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους μέχρι δύο (2) μήνες συνεχόμενα ανά έτος , χωρίς να διακόπτεται η συνέχεια της εθελοντικής τους ιδιότητας , υπό την προϋπόθεση ότι οι οφειλόμενες υποχρεωτικές Υπηρεσίες για το διάστημα της απουσίας θα εκτελεστούν επιπρόσθετα εντός του τετραμήνου που ακολουθεί από την επιστροφή τους. Αυτοί ορίζονται σε Υπηρεσία Α’, Β’, ή Γ’ Φυλακής, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία τους και τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες και εκτελούν αυτήν σύμφωνα με τα ισχύοντα για το μόνιμο προσωπικό.Σε κάθε περίπτωση ,οι εθελοντές πυροσβέστες υποχρεούνται να προσφέρουν τουλάχιστον τριάντα έξι (36) οκτάωρες Υπηρεσίες κάθε ημερολογιακό έτοςπροκειμένου να τύχουν εφαρμογής σε αυτούς και οι ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4029/11.   
           
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...
μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο