Προκήρυξη Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ Στίβου Δημοτικών Σχολείων περιοχής Βέροιας σχολικού έτους 2017-2018

                                                                   
Προκήρυξη Αγώνων: Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Ημαθίας, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. απόφαση 25972/07-11-2017 της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη την:

1) Τις διατάξεις της αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 220861/Δ5/23.12.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ Β4561/30.12.2016) με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
2) Την Κ.Υ.Α. 2/11420/ΔΕΠ/24.02.2016 (ΦΕΚ 516/ τ. Β΄/ 01.03.16) «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων και Αθλητικών Διοργανώσεων» και την υπ’ αριθμ. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (ΦΕΚ 2582/ τ. Β΄/ 22.08.16),τροποποίησή της.
3) Την υπ’ αριθμ. 25972 / 7-11-2017 Απόφαση συγκρότησης Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών  Αθλητικών Δραστηριοτήτων  (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.)  Ημαθίας σχ.  έτους  2017-18  του  Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
 4) Το υπ’ αριθμ 203913/Δ5/23-11-2017 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής με θέμα «Ενημέρωση για τις Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχ. έτους 2017-2018»
5)Την με αρ. πρωτ. 2483/6-2-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με α/α καταχώρισης 16087 από την Δ.ΥΕΕ. Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: Ω9ΘΧ4653ΠΣ-ΣΥΠ)
6)Την με αρ. πρωτ. 2510/6-2-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με α/α καταχώρισης 16088 από την Δ.Υ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: 69ΒΜ4653ΠΣ-8ΚΝ
7). Την υπ’ αριθμ. 8/04-04-2018 πράξη Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Ημαθίας.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τους «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ Στίβου» μαθητών και μαθητριών Δημοτικών Σχολείων περιοχής Βέροιας σχολικού έτους 2017-2018 ως εξής:

1. Τόπος Τέλεσης: ΔΑΚ ΒΙΚΕΛΑΣ (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ)

2. Ημερομηνία Τέλεσης:   την Παρασκευή  4 Μαΐου  2018.

3. Ώρα τέλεσης : 10.00 π.μ.

4. Αγωνίσματα & δικαίωμα συμμετοχής: 
50 μ  μαθητών-τριών
1000 μ. μαθητών-τριών
Μήκος   μαθητών-τριών
Ύψος    μαθητών-τριών
Μπαλάκι  μαθητών-τριών

Κάθε σχολείο συμμετέχει  με ένα (1) μαθητή και μία(1) μαθήτρια σε κάθε αγώνισμα. Οι συμμετοχές να προέρχονται από τις τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’.

5.  Δικαιολογητικά συμμετοχής σε αγώνες AθλοΠΑΙΔΕΊΑΣ   Δημοτικών:
(α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ AθλοΠΑΙΔΕΊΑΣ, με το ονοματεπώνυμο των μαθητών-τριών που θα λάβουν μέρος στους αγώνες. Στην στήλη Α.Δ.Υ.Μ αναγράφεται ΝΑΙ και βεβαιώνεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας με την υπογραφή της κατάστασης ότι τα Α.Δ.Υ.Μ. είναι κατατεθειμένα και έγκυρα στο σχολείο. Έγκυρο είναι ένα ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ-ΤΡΙΑΣ (Α.Δ.Υ.Μ.), στο πεδίο του οποίου, “Συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες“, αναφέρεται ΝΑΙ χωρίς περιορισμούς.
(β) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ (υπόδειγμα 9) του ΦΕΚ 2504/τ.Β’/7-10-2013 ότι επιτρέπει τη συμμετοχή και μετακίνηση του μαθητή/τριας για σχολικές αθλητικές δραστηριότητες.

6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Θα πρέπει να αποστέλλονται στο Γραφείο φυσικής Αγωγής, στο fax 2331078912 ή στο mail grfa@dide.ima.sch.gr το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  02 - 05 - 2018. Εκπρόθεσμες Δηλώσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

7.Υπεύθυνος αγώνων: Για περισσότερες πληροφορίες στον υπεύθυνο των αγώνων κ. Κελεπούρη Νικόλαο  τηλ. 6973534440

Αγωνόδικος Επιτροπή: 
Κριτές, Χρονομέτρες: Οι συνοδοί των σχολείων 
Γραμματεία: Κελεπούρης Νικόλαος  
Ιατρός αγώνων: Δεμέναγα Κυριακή
Επόπτης αγώνων: Καμπουρίδης Χαρίλαος

8.  Μετακινήσεις: Ο τρόπος μετακίνησης των μαθητών-τριών θα γίνει με ευθύνη των σχολείων.

9. Έπαθλα:

Θα δοθούν μετάλλια & διπλώματα  στους 3 πρώτους νικητές-τριες κάθε αγωνίσματος

Οι αγώνες διεξάγονται κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων και οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που συμμετέχουν σε αυτούς ως κριτές ή συνοδοί είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.

Η κάλυψη Ιατρικής δαπάνης των αγώνων και η αγωνόδικος θα γίνει από τον  ΚΑΕ 5272 ΕΦ 185/90-23.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Δ.Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
& ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ε. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο