Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροια τη Δευτέρα (24/9)


Με 66 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018, στις 6 το απόγευμα. 

Αναλυτικά τα θέματα:


ΘΕΜΑ
1ο :
Έγκριση ή μη απ’ ευθείας αγοράς τμήματος του υπ’ αριθ. 437 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Τριποτάμου
ΘΕΜΑ
2ο :
Έγκριση ή μη απευθείας αγοράς τμήματος της υπ’ αριθ. 3 ιδιοκτησίας της αριθ. 2/2012 Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού
ΘΕΜΑ
3ο :
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για τον καθαρισμό τσιμενταυλάκων των οικισμών του Δήμου
ΘΕΜΑ
4ο :
Έγκριση ή μη της αριθ. 80/2018 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη της αριθ. 26/2018 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο» Βέροιας, περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018
ΘΕΜΑ
6ο :
Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» στην πράξη με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», β) δέσμευσης του Δ.Σ. για την κάλυψη του κόστους των μη επιλέξιμων δράσεων από ίδια έσοδα και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ
7ο :
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ
8ο :
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2018 της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας
ΘΕΜΑ
9ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (13η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2018.
ΘΕΜΑ
10ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Βέροιας έτους 2018
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Γ΄ κατανομή έτους 2018).
ΘΕΜΑ
12ο :
Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου.
ΘΕΜΑ
13ο :
Έγκριση ή μη διατήρησης της απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 487α της πόλης της Βέροιας
ΘΕΜΑ
14ο :
Έγκριση ή μη επικαιροποίησης της υπ’ αριθ. 120/2017 απόφασης του Δ.Σ., για την ανανέωση της εγγραφής του Δ.Βέροιας ως συνδρομητή σε τοπικές εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα νομικής και τεχνικής πληροφόρησης
ΘΕΜΑ
15ο :
Έγκριση ή μη δράσης τουριστικής προβολής του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ
16ο :
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα βοσκής στο δημοτικό δάσος Πολυδένδρου
ΘΕΜΑ
17ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ
18ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ. Παύλου για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ
19ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ
20ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)»
ΘΕΜΑ
21ο :
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».
ΘΕΜΑ
22ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Παρέμβαση για την ασφαλή χρήση του δημοτικού οικοπέδου Ο.Τ. 316»
ΘΕΜΑ
23ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της προτεινόμενης ερυθράς α) της οδού Αγίας Ιερουσαλήμ και β) τμημάτων των οδών Αγωνιστών του 21, Θ.Σαραντηνού, Σ.Μπεκκελίδη και Ανώνυμής οδού της πόλης της Βέροιας
ΘΕΜΑ
24ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας  «Προμήθεια εξοπλισμού εγκατάστασης λυμάτων οικισμού Κάτω Βερμίου»
ΘΕΜΑ
25ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός υδατορεμάτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας».
ΘΕΜΑ
26ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός υδατορεμάτων Δημοτικής Ενότητας Βεργίνας».
ΘΕΜΑ
27ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση γκρέιντερ για κάλυψη αναγκών συντήρησης του αγροτικού δικτύου Δ.Ε. Μακεδονίδος (Τ.Κ. Σφηκιάς)»
ΘΕΜΑ
28ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α.».
ΘΕΜΑ
29ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών α) Φιλοξενία ιστοσελίδων Δήμου» και β) «Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού διαχείρισης στόλου οχημάτων»
ΘΕΜΑ
30ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος (δ΄ τρίμηνο) της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
31ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δομικών σχολικών κτιρίων».
ΘΕΜΑ
32ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δομικών σχολικών κτιρίων».
ΘΕΜΑ
33ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων».
ΘΕΜΑ
34ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ
35ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση σιδηρικών-αλουμινίων σχολικών κτιρίων»
ΘΕΜΑ
36ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση ξυλουργικών σχολικών κτιρίων»
ΘΕΜΑ
37ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κατασκευή νέων υδραυλικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων»
ΘΕΜΑ
38ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου».
ΘΕΜΑ
39ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου».
ΘΕΜΑ
40ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ
41ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων (Κατασκευή περιφράξεων σε επικίνδυνα πρανή ρεμάτων)».
ΘΕΜΑ
42ο :
Έγκριση ή μη 3ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ
43ο :
Έγκριση ή μη 3ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Μακεδονίδος & Βεργίνας».
ΘΕΜΑ
44ο :
Έγκριση ή μη 3ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Δοβρά».
ΘΕΜΑ
45ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Απ.Παύλου»
ΘΕΜΑ
46ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας»
ΘΕΜΑ
47ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή λοιπών υπαίθριων εγκαταστάσεων (ανελκυστήρες, σηματοδότες, συντριβάνια, μεγαφωνικές κλπ.)».
ΘΕΜΑ
48ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή λοιπών υπαίθριων εγκαταστάσεων (ανελκυστήρες, σηματοδότες, συντριβάνια, μεγαφωνικές κλπ.)».
ΘΕΜΑ
49ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων (Καθαίρεση δύο αποσαθρωμένων τσιμεντοϊστών στην οδό Αναξαγόρα στη Βέροια)».
ΘΕΜΑ
50ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
51ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»
ΘΕΜΑ
52ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ
53ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ
54ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ξενάγησης, στο πλαίσιο διοργάνωσης του 3ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ
55ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ξενοδοχειακού καταλύματος, στο πλαίσιο διοργάνωσης του 3ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ
56ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχητικής κάλυψης, στο πλαίσιο διοργάνωσης του 3ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ
57ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχητικής κάλυψης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον Τουριστικό Εκπολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Μετοχίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ΄».
ΘΕΜΑ
58ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχητικής κάλυψης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον Σύλλογο Ποντίων Μακροχωρίου
ΘΕΜΑ
59ο :
Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στη διοργάνωση-έκθεση ΙΜΑΤΗΙΑ QUALITY
ΘΕΜΑ
60ο :
Έγκριση ή μη α) εκδηλώσεων και β) προγράμματος εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας
ΘΕΜΑ
61ο :
Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου ακακίας επί της οδού Πιερίων 126 στην πόλη της Βέροιας
ΘΕΜΑ
62ο :
Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας, στο πλαίσιο εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου
ΘΕΜΑ
63ο :
Επί αιτήματος της ένωσης Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος για την παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Ελιάς
ΘΕΜΑ
64ο :
Επί αιτήματος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων-Παράρτημα Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Ελιάς
ΘΕΜΑ
65ο :
Επί αιτήματος του Συλλόγου «Το σπίτι της γιαγιάς Μαρίκας» για την παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Ελιάς
ΘΕΜΑ
66ο :
Επί αιτήματος του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Βέροιας για την παραχώρηση της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο