Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Βεροίας


Την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ιερό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας.


Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου:

«Ὁ λόγος ὁ τοῦ Σταυροῦ τοῖς μέν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστίν, τοῖς δέ σωζομένοιςἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστιν».

Ὑψώνεται σήμερα σέ ὅλους τούς ὀρθοδόξους ναούς ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου.Ὑψώνεται τό ὄργανο τοῦ μίσους καί τῆς κακίας τῶν Ἰου­δαί­ων γιά τόν Χριστό, ὁὁποῖος διῆλ­θε εὐερ­γε­τῶν καί ἰώμενος τίς ἀσθέ­νειές του, γιά νά μᾶς ὑπεν­θυ­μίσει τό μέ­γεθος ἀλλά καί τό με­γα­λεῖο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο.

Ὑψώνεται τό ὄργανο τῆς κα­τα­δί­κης γιά νά μᾶς ὑπενθυμίσει τή λύ­τρωση καί τή σωτηρία πού μᾶς χά­ρισε ὁ ἐν αὐτῷ προσπαγείς Κύ­ριος.

Ὑψώνεται τό σύμβολο τῆς θυ­σί­ας γιά νά μᾶς ὑπενθυμίσει τήν εὐ­γνωμοσύνη πούὀφείλουμε στόν Χριστό, ὁ ὁποῖος ὑπέμεινε τήν ὀδύνη, γιά νά ἀπολαύσουμε ἐμεῖς τή χαρά· ὁ ὁποῖος ὑπέμεινε τούς ἐμπαιγμούς καί τούς ἐξευτελι­σμούς, γιά νάἀπολαύσουμε ἐμεῖς τήν τιμή καί τή δόξα· ὁ ὁποῖος ὑπέμεινε τόν σταυρικό θάνατο, γιά νά ἀπολαύσουμε ἐμεῖς τή ζωή.

Ὑψώνεται σήμερα, ἀδελφοί μου, ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ, γιά νά ὑπενθυ­μί­σει σέὅλους τούς ἀνθρώ­πους, πι­στούς καί ἀπίστους, εὐ­σε­βεῖς καί ἀσεβεῖς, εὐλαβεῖς καί ἀ­διαφόρους περί τήν πίστη, ὅτι ἔχει λόγο καί δύναμη πού δέν ἀ­φή­νει κανέναν ἀνε­πηρέαστο. Ἔχει λόγο καί δύ­να­μη πού δέν ἀ­φή­νει κανέ­ναν ἀδιάφορο.

Ὅμως οὔτε ὁ λόγος οὔτε ἡ δύ­να­μη τοῦ Σταυροῦ ἔχουν τήν ἴδια ση­μα­σία καί τήνἴδια ἐπίδραση σέ ὅ­λους τούς ἀνθρώπους, ὅπως ἀ­κού­σαμε τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπό­στο­λο Παῦλο νά ἐξηγεῖ στούς Κο­ριν­θίους. Ἡ ἐπίδρασή του ἐξαρ­τᾶ­ται ἀπό τή διάθεση καί τή στάση τοῦ κάθε ἀνθρώπου.

Γιά ὅσους ἀντιμετωπίζουν τόν Σταυ­­ρό τοῦ Κυρίου, ὅπως τόν ἀν­τιμετώπιζαν οἱἸουδαῖοι τῆς ἐπο­χῆς του, ὅπως τόν ἀντιμετώ­πι­ζαν καί τόν ἀντιμετωπίζουν οἱ διῶ­κτες τοῦ χριστιανισμοῦ καί οἱ ἀρ­νητές τοῦ Χριστοῦ σέ κάθε ἐποχή, εἶναι μωρία καί σκάνδαλο.

Εἶναι μωρία, δηλαδή ἀνοησία καί τρέλα, γιατί δέν μποροῦν νά κα­τα­νοήσουν τό μέγεθος τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ· γιατί δέν μπο­ροῦν νά συνειδητοποιήσουν ὅτι ὁ Θεός μπο­­ρεῖ νά θυσιάζεται γιά χάρη τοῦ ἀνθρώπου πού τόν παράκουσε, πού τόνἀγνόησε, πού προσπάθησε νά δείξει ὅτι εἶναι ἀνώτερος ἀπό Ἐκεῖνον, ξεχνώντας ὅτι εἶ­ναι ὁ δημιουργός του.

Εἶναι μωρία, γιατί ὁ ἐγωισμός τους δέν τούς ἐπιτρέπει νά κατα­νοή­σουν τό ἀληθινό νόημα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρω­πο, πού ἀναλαμβάνει τό βάρος τῶνἁμαρτιῶν του γιά νά τόν ἀπαλλάξει ἀπό αὐτές.

Εἶναι ὅμως καί σκάνδαλο, γιατί τούς ἐνοχλεῖ ἡ σκέψη τῆς θυσίας, τούς ἐνοχλεῖ τό μεγαλεῖο τῆς ἀγά­πης, τούς ἐλέγχει ἡ δυνατό­τη­τα τῆς λυτρώσεως καί τῆς σω­τη­ρίας πού χαρίζει ὁ Χριστός σέ ὅ­σους ἀπο­δέχονται τόν λόγο καί τή δύ­ναμη τοῦ Σταυροῦτου.

Καί μπορεῖ ὁ Σταυρός νά μήν ὁμι­λεῖ μέ τόν ἀνθρώπινο τρόπο, ὁμι­λεῖ ὅμως μέ τή δύναμη τῆς θυσίας καί τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Ὁ­μι­λεῖ στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων πού εἶναι ἀνοιχτές καί χωρίς προ­κα­τα­λήψεις. Ὁμιλεῖ στίς ψυχές πού πι­στεύουν σέὅσα βλέπουν νά συμ­βαί­νουν καί δέν ἐπινοοῦν «προ­φάσεις ἐν ἁμαρτίαις» γιά νά τάἀμ­φισβητήσουν καί γιά νά τά ἀρ­νη­θοῦν. Ὁμιλεῖ καί καλεῖ τούς ἀν­θρώπους νά κάνουν τή θυσία γιά τόν Θεό καί τόν ἀδελφό τους πρά­ξη στή ζωή τους. Ὁμιλεῖ καί καλεῖ τούςἀνθρώπους νά ἀντλή­σουν δύ­ναμη Θεοῦ γιά νά προ­χω­ρήσουν στά ἴχνη τοῦἘσταυρω­μέ­νου Κυ­ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι­στοῦ. Γιατί ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ ἐπί τοῦ Στα­υ­ροῦ δέν εἶναι οὔτε δεῖγμα μω­ρίας οὔτε δεῖγμα ἀδυναμίας. Διότι, ἐάν ἦταν δεῖγμα μωρίας καί ἀδυνα­μίας πῶς θά εἶχε ἑλκύσει κοντά του δισεκατομμύρια ἀνθρώ­πους, πού τόν πίστευσαν καί τόν ἀκο­λού­θησαν, πού ἔκαναν τή δι­δα­σκαλία του ὁδηγό στή ζωή τους, πού θυσιάσθηκαν γιά τήν πίστη καί τήν ἀγάπη του, πού ἄλλαξαν τή ροή τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου, πού παρά τούς διωγμούς πού ὑφί­στανται δύο χιλιάδες χρόνια τώρα συνεχίζουν νά ὑπάρχουν.

Ὁ λόγος τοῦ Σταυροῦ, πού ὑψώ­θη­κε σήμερα καί μέσα σέ αὐτόν τόν ὑπέρλαμπρο παλαιό μητροπο­λι­τι­κό ναό τῆς πόλεώς μας, εἶναι δύ­να­μη καί σοφία πού ἐνισχύει καί σοφίζει καί ὅλους ἐμᾶς πού τόν ἀκοῦμε καί τόν προσκυνοῦμε. Εἶναι λόγος σοφίας καί δυνάμεως, τήν ὁποία ἀντλοῦμε ἀπό τήν «ἐνυ­πόστατο Σο­φία τοῦ Θεοῦ», τόν Υἱό καί Λό­γο τοῦ Θεοῦ, πού σταυρώ­θη­κε γιά τή σωτηρία μας, ἀλλά καί ἀπό τήν πίστη ὅλωνἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἀνήγειραν τόν ἱερό αὐτόν ναό, προσευχήθηκαν καί μαρτύρη­σαν σέ αὐτόν, ὅπως ὁ ἅγι­ος ἱερο­μάρτυς Ἀρσένιος, μη­τρο­πο­λίτης Βε­ροίας, γιά τήν πίστη τοῦΧρι­στοῦ.

Αὐτή τή δύναμη καί τή σοφία πού προσφέρει σέ ὅλους ὅσους τόν πιστεύουν ὁΧριστός, ἄς λάβουμε καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, σήμερα προ­σ­κυνώντας τόν Σταυρό τοῦΚυ­ρίου μας καί ἀκούοντας τόν λό­γο του, σέ μία ἐποχή κατά τήν ὁ­ποία ἡ φλυαρία καίἡ πολυλογία τοῦ κόσμου ἐπιδιώκει νά μᾶς κλεί­σει τά αὐτιά· σέ μία ἐποχή κατά τήνὁποία ὁ κόσμος ἐπιχειρεῖ νά συ­­κοφαντήσει καί πάλι τόν λόγο τοῦ Σταυροῦ, τόν λόγο τῆς ἀγάπης τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου.

Ἐμεῖς ἄς κλείσουμε τά αὐτιά μας σέ αὐτά καί ἄς τά ἀνοίξουμε γιά νά ἀκούσουμε τόν λόγο τοῦ Σταυ­ροῦ. Καί ἄς κάνουμε πράξη στή ζωή μας τό μάθημα τῆς θυσίας καί τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, πού ἀπο­τελεῖ τή δύναμή μας, πού ἀποτελεῖ πηγή τῆς δυνάμεως γιά κάθε ἄν­θρω­πο πού τόν πιστεύει καί τόν ἀκολουθεῖ.


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο