Χριστούγεννα στον Μητροπολιτικό Ναό Βεροίας - Ποιμαντορική Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2019


Το πρωί των Χριστουγέννων 2019 ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον όρθρο και τέλεσε πανηγυρική θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας.

Κατά τη διάρκεια της θείας Λειτουργίας ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας ανέγνωσε την Ποιμαντορική Εγκύκλιο των Χριστουγέννων.
Η εγκύκλιος:

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης
τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας

πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.


«Ὁ Πατήρ εὐδόκησεν, ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, καί ἡ Παρθένος ἔτεκε, Θεόν ἐνανθρωπήσαντα».

Παγκόσμιος συναγερμός σήμερα, σύμπραξη καί συνεργασία οὐρανίων καί ἐπιγείων καί τό θαῦμα συντελεῖται. Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος καί γεννᾶται ἐκ παρθένου. Ὁ ἄχρονος ἐν χρόνῳ, ὁ ἀχώρητος ἐν τόπῳ, ὁ ἀπερίγραπτος ἐν δούλου μορφῇ. Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο. Γίνεται ἄνθρωπος γιά τόν ἀποκαταστήσει ἐκεῖ ἀπό ὅπου ἐξέπεσε, ἀπό τή σχέση του μέ τόν Θεό καί τήν αἰώνια βασιλεία του. Γίνεται ἄνθρωπος γιά νά χαρίσει στόν ἄνθρωπο αὐτά πού στερήθηκε μέ τήν παρακοή του, ὅλα τά ἀγαθά πού δημιούργησε γι᾽ αὐτόν. Ταπεινώνεται γιά χάρη τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος μέ ἐγωιστική ὑπεροψία πίστευσε πώς μπορεῖ νά γίνει ὅμοιος μέ τόν δημιουργό του χωρίς τή βοήθειά του καί κατεπάτησε τήν ἐντολή του. 

Τό θαῦμα συντελεῖται στό φτωχικό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, γιατί ὁ Θεός-Πατήρ εὐδοκεῖ καί συγκατατίθεται, ὁ Υἱός καί Λόγος δέχεται νά κενωθεῖ καί νά γεννηθεῖ ὡς ἄνθρωπος, καί ἡ Παρθένος Μαρία ὑπακούει μέ προθυμία καί ἀξιώνεται νά γίνει ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. 

Τό θαῦμα συντελεῖται, γιατί ἡ ἀγάπη χάρη στήν ὁποία πραγματοποιεῖται τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τόν πεπτωκότα ἄνθρωπο εἶναι ἕνα θαῦμα. Κάθε ἄλλος στή θέση τοῦ Θεοῦ δέν θά συγχωροῦσε τόν ἄνθρωπο πού τόν προσέβαλε καί τόν ἀγνόησε. Καί ὄχι μόνο δέν θά τόν συγχωροῦσε, ἀλλά ἀκόμη καί ἄν δέν ἐπεδίωκε νά τόν συντρίψει, εἶναι βέβαιο ὅτι δέν θά ἐνδιαφερόταν γι᾽ αὐτόν. Ὅμως ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τό πλάσμα του ὑπερισχύει. Ἡ ἀγάπη τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ γιά τόν Πατέρα του μεταποιεῖται σέ ὑπακοή καί ἡ ἀγάπη τῆς Παναγίας Παρθένου γιά τόν Θεό μετασχηματίζεται σέ ταπεινή συγκατάθεση στό μήνυμα τοῦ ἀρχαγγέλου, καί  τό θαῦμα συντελεῖται. 

«Ὁ Πατήρ εὐδόκησεν, ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, καί ἡ Παρθένος ἔτεκε, Θεόν ἐνανθρωπήσαντα».

Τρία στοιχεῖα συμπράττουν γιά τό θαῦμα: ἡ ἀγάπη, ἡ ὑπακοή καί ἡ ταπείνωση. Τρία στοιχεῖα τά ὁποῖα ὅμως εἶναι ἀλληλένδετα καί ἀδιάρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Γιατί χωρίς ταπείνωση δέν ὑφίσταται οὔτε ὑπακοή οὔτε ἀγάπη. Γιατί χωρίς ὑπακοή ἡ ταπείνωση εἶναι κενός λόγος καί ἡ ἀγάπη ἀνέφικτη πραγματικότητα. Γιατί χωρίς ἀγάπη δέν εἶναι δυνατή οὔτε ἡ ταπείνωση οὔτε ἡ ὑπακοή. Καί τά τρία αὐτά στοιχεῖα τά ὁποῖα ἀναδεικνύει τό μέγα θαῦμα πού ἑορτάζουμε σήμερα εἶναι ἀναγκαῖα καί γιά ὅλους ἐμᾶς πού θέλουμε νά προσεγγίσουμε τό «ξένον καί παράδοξον» μυστήριο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως, γιά ὅλους ἐμᾶς πού θέλουμε νά μετάσχουμε στό θαῦματῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ.

Σέ ἕναν κόσμο στόν ὁποῖο ἡ ἰδιοτέλεια καί ὁ ἐγωισμός ἔχουν περιθωριοποιήσει τήν ἀγάπη· σέ ἕναν κόσμο στόν ὁποῖο ἡ ὑπεροψία καί ἡ αὐτοπεποίθηση ἔχουν ἐκτοπίσει τήν ταπείνωση· σέ ἕναν κόσμο στόν ὁποῖο ἡ ὑπερηφάνεια καί ἡ ἰσχυρογνωμοσύνη ἔχουν καταλύσει τήν ἔννοια τῆς ὑπακοῆς, καί ἡ κατασυκοφάντηση καί τῶν τριῶν, τῆς ἀγάπης, τῆς ταπεινώσεως καί τῆς ὑπακοῆς, ἔχουν ἀποξενώσει τούς ἀνθρώπους, ἔχουν διασπάσει τήν ἑνότητα τῆς κοινωνίας καί ἔχουν μετατρέψει τόν κόσμο μας σέ πεδίο μάχης, ἡ ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μᾶς ὑπενθυμίζει τήν ἀναγκαιότητα τῶν τριῶν αὐτῶν ἀρετῶν, τῆς ἀγάπης, τῆς ταπεινώσεως καί τῆς ὑπακοῆς, πού μποροῦν νά ἀναγεννήσουν τόν κόσμο μας, πού μποροῦν νά ἀναγεννήσουν τίς ψυχές μας, πού μποροῦν νά μᾶς κάνουν νά ζήσουμε πνευματικά καί οὐσιαστικά τά φετινά Χριστούγεννα, νά τά ζήσουμε μέ τόν Χριστό στήν ψυχή μας.

«Ὁ Πατήρ εὐδόκησεν, ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, καί ἡ Παρθένος ἔτεκε, Θεόν ἐνανθρωπήσαντα».

Σέ αὐτόν τόν Θεό πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά μᾶς, ἄς ἀνοίξουμε τά φετινά Χριστούγεννα διάπλατα τίς ψυχές μας, ἀδελφοί μου. Ἄς τίς ἀνοίξουμε προσφέροντας τήν ἀγάπη μας στούς ἀδελφούς μας. Ἄς τίς ἀνοίξουμε ἀποδεχόμενοι μέ εἰλικρίνεια τήν ἀδυναμία καί τήν ἁμαρτωλότητά μας. Ἄς τίς ἀνοίξουμε μέ διάθεση καί ἀποφασιστικότητα νά ἀκολουθήσουμε στό ἑξῆς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας. Καί τότε θά γεννηθεῖ ὁ Χριστός καί στή δική μας ψυχή καί θά μᾶς ἀναγεννήσει στή δική του ζωή, πού εἶναι αἰώνια καί ἀληθινή.

Αὐτή εἶναι καί ὁλόθερμη πατρική μου εὐχή πρός ὅλους σας, ἀδελφοί μου, γιά τά φετινά Χριστούγεννα.

Διάπυρος πρός τόν ἐν σπηλαίῳ γεννηθέντα Κύριον εὐχέτης.

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο