Τα 13 βήματα για σωστή υποβολή δικαιολογητικών για την Προκήρυξη 1ΓΕ/2019


Οδηγίες για την υποβολή δικαιολογητικών της με αριθμό 1ΓΕ/2019 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. δίνει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας. 

Δείτε τα 13 βήματα: 

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί ως χρήστης στο ΟΠΣΥΔ.

2.Διαβάστε προσεκτικά την αριθμ.1ΓΕ/2019 προκήρυξη του ΑΣΕΠ και την αριθμ.204654/Ε1 πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ. Η αίτηση συμπληρώνεται με δική σας ευθύνη.

3.Προσκομίστε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμπληρωμένη την αίτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης του ΥΠΑΙΘ.

4.Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από τις 13/01/20 έως τις 12/02/20 από την Υπηρεσία και ώρες 08:30 ́ έως 14:30 ́.

5. Σε περίπτωση που έχετε εξουσιοδοτήσει νόμιμα άλλο πρόσωπο για να καταθέσει την αίτησή σας, ο εξουσιοδοτημένος θα πρέπει να έχει μαζί του τη αστυνομική του ταυτότητα.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προσκομίζεται υποχρεωτικά από όλους τους ενδιαφερόμενους, ακόμη και για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που η σχετική ιδιότητα εμφανίζεται καταχωρισμένη και επικυρωμένη στο ΟΠΣΥΔ.

7. Πιστοποιητικό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό και άνω, του ιδίου/συζύγου ή τέκνου προσκομίζεται υποχρεωτικά από όλους τους ενδιαφερόμενους, πλην των περιπτώσεων πιστοποιητικών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ, 2ΕΑ, 3ΕΑ, 4ΕΑ και 5ΕΑ/2019 Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και διατηρούνται σε ισχύ.

8. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, όπου θα αναγράφονται η ημεροχρονολογία έναρξης-λήξης και το σύνολο των ωρών. (π.χ. 12/05/2019 έως 31/12/2019, 400 ώρες).

9. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Θα πρέπει να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα από δικηγόρο πριν τις 3/02/2020.

10. ΠΤΥΧΙΟ/ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ: Θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική Πράξη αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ.

11. Αιτήσεις, οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από όλα τα επικαλούμενα στην ειδική έντυπη αίτηση δικαιολογητικά, δεν θα παραλαμβάνονται.

12. Φροντίστε να κάνετε την ηλεκτρονική σας αίτηση στο ΑΣΕΠ από 15/01 έως 03/02 και ώρα 14:00.

13. Μετά την κατάθεση της αίτησής σας, ελέγξτε ότι όντως έχουν καταχωριστεί σωστά στο ΟΠΣΥΔ τα δικαιολογητικά που καταθέσατε. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο λάθος, επικοινωνήστε άμεσα με τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο