ΕΒΕΘ: Δράση διευκόλυνσης μικρών επιχειρήσεων στην Κεντρική Μακεδονία που επλήγησαν από Covid-19Από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) μπορούν να αναζητούν και να εκδίδουν οι επιχειρήσεις το Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών) για τις εταιρίες και το Γενικό Πιστοποιητικό για τις ατομικές επιχειρήσεις, δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την συμμετοχή επιχειρήσεων στο πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία».

Όπως ενημερώνει το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, με την από 22.09.2020 πρώτη τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» διευκολύνονται οι επιχειρήσεις στην υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς διευκρινίζεται ότι αντί των δικαιολογητικών που εκδίδονται από το Πρωτοδικείο, αποδεκτό για τον έλεγχο είναι και το Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών) για τις εταιρίες και το Γενικό Πιστοποιητικό για τις ατομικές επιχειρήσεις, τα οποία εκδίδονται από το ΓΕΜΗ. 

Ειδικότερα, με την ανωτέρω τροποποίηση το σημείο 5 του Παραρτήματος ΙΙ της Πρόσκλησης «Δικαιολογητικά συμμετοχής που επισυνάπτονται ηλεκτρονικά» διαμορφώνεται ως εξής:

«5. α) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών

β) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών.

Η χορήγηση των ανωτέρω εγγράφων μπορεί να γίνεται, κατά περίπτωση, είτε από το Γ.Ε.ΜΗ. είτε από τα κατά τόπον αρμόδια πρωτοδικεία.

Αποδεκτό για τον έλεγχο είναι το Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών) για τις εταιρίες και το Γενικό Πιστοποιητικό για τις ατομικές επιχειρήσεις τα οποία εκδίδονται από το ΓΕΜΗ, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση πρόσθετων πιστοποιητικών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Σε περίπτωση που προσκομισθούν δικαιολογητικά τα οποία εκδίδονται από το Πρωτοδικείο τότε απαιτείται να προσκομιστούν και το (α) και το (β)».

Πηγή: naftemporiki.gr

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!