Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Βεροίας για την διπλή εορτή της 25ης Μαρτίου και ομιλία για τις θυσίες των Ελλήνων


Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμονος για την διπλή εορτή της 25ης Μαρτίου 2021.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ


† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας

πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς καθ᾽ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.


«Εὐαγγελίζου γῆ χαράν μεγάλην, αἰνεῖτε οὐρανοί Θεοῦ τήν δόξαν».

Τό μήνυμα τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ μεταδίδεται σήμερα ἀπό τήν ταπεινή Ναζαρέτ σέ ὅλο τόν κόσμο καί φέρνει τή χαρά σέ ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος. Τό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ἀπελευθέρωσή του ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας ἀρχίζει νά πραγματώνεται ἀπό τή στιγμή πού ἡ Παναγία Παρθένος συγκατατίθεται μέ τήν ἐλεύθερη βούλησή της στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πού τήν ἐπέλεξε γιά νά γίνει Μητέρα τοῦ Υἱοῦ του.

«Εὐαγγελίζου γῆ χαράν μεγάλην, αἰνεῖτε οὐρανοί Θεοῦ τήν δόξαν».

Συμμέτοχοι στή χαρά τῆς γῆς καί τῶν ἀνθρώπων εἶναι οἱ οὐρανοί, εἶναι οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ, πού ὑμνοῦν καί αἰνοῦν τή δόξα του, ἡ ὁποία ἐπέβλεψε «ἐπί τήν ταπείνωσιν» τοῦ πλάσματός του καί ἀποφάσισε νά στείλει τόν Υἱό του τόν μονογενῆ γιά νά σώσει τόν κόσμο. Καί ἐάν «χαρά ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπί ἑνί ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι», πόσο μᾶλλον τώρα πού ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἑτοιμάζεται νά λυτρώσει τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό τίς συνέπειες τῆς προπατορικῆς ἁμαρτίας.

«Εὐαγγελίζου γῆ χαράν μεγάλην, αἰνεῖτε οὐρανοί Θεοῦ τήν δόξαν».

Αὐτή τήν ἡμέρα τῆς μεγάλης χαρᾶς τῆς γῆς καί τοῦ οὐρανοῦ, τήν ἡμέρα πού ἄρχισε νά ἐκπληρώνεται ὁ πόθος τῶν ἀνθρώπων γιά τήν ἀπαλλαγή τους ἀπό τήν ἁμαρτία καί τήν ἀποκατάστασή τους «εἰς τήν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ», διάλεξαν οἱ πατέρες μας γιά νά ἀρχίσουν μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί τῆς Παναγίας Παρθένου νά ἐκπληρώνουν καί τόν δικό τους πόθο, πόθο αἰώνων, γιά τήν ἀπαλλαγή τους ἀπό τά δεσμά τοῦ ἀλλοθρήσκου κατακτητοῦ καί τήν ἀποκατάσταση τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνεξαρτησίας τους.

Καί ἐάν ἡ Παρθένος Κόρη τῆς Ναζαρέτ ἀπόρησε πρός στιγμήν, ὅταν ὁ ἀρχάγγελος τῆς ἔφερε τό χαρμόσυνο μήνυμα, ὅτι ἐπρόκειτο νά γίνει Μητέρα τοῦ Θεοῦ, καί διερωτήθηκε «πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεί ἄνδρα οὐ γινώσκω;», οἱ πατέρες μας, πού τό 1821 πῆραν τήν ἀπόφαση νά ἀγωνισθοῦν γιά νά ἀποτινάξουν τά τετρακόσια χρόνια τῆς σκλαβιᾶς, εἶχαν τήν ἀκλόνητη πίστη ὅτι «ὁ Θεός ἔβαλε τήν ὑπογραφή του γιά τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος καί δέν τήν παίρνει πίσω». Εἶχαν τήν ἀπόλυτη βεβαιότητα ὅτι ἡ Παναγία Παρθένος θά εἶναι καί σέ αὐτόν τόν δίκαιο ἀγώνα τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός τους.

Ἡ πίστη στόν Θεό πού στήριξε τόσους αἰῶνες τούς ὑποδούλους Ἕλληνες γιά νά μήν ὑποχωρήσουν στίς πιέσεις τοῦ κατακτητοῦ καί νά μήν χάσουν τήν ἐθνική τους ἰδιοπροσωπεία, τούς ἔδωσε τώρα τή δύναμη νά ξεσηκωθοῦν. Ὁ σύνδεσμός τους μέ τήν Ἐκκλησία πού στά σκοτεινά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς φώτισε τόν δρόμο τους μέ τό φῶς τῶν κανδηλιῶν της καί τούς σκέπασε «ὑπό τήν σκέπην τῶν πτερύγων» τῆς μητρικῆς της ἀγάπης, διδάσκοντάς τους μαζί μέ τά ἱερά γράμματα τῆς πίστεως, τή γλώσσα καί τήν ἱστορία τοῦ Γένους καί καλλιέργησε στίς ψυχές τους τήν ἐλπίδα γιά τήν ἐλευθερία, τούς ἔκανε νά ξεκινήσουν τήν ἐπανάσταση μέσα ἀπό τά μοναστήρια καί τίς ἐκκλησίες, ἐκεῖ πού θαρραλέοι ἐπίσκοποι, κληρικοί καί μοναχοί, δέν ὑπολόγιζαν τή θυσία καί τό μαρτύριο προκειμένου νά στηρίξουν καί νά ἐνισχύσουν μέ κάθε τρόπο τούς ἀγωνιστές τῆς ἐλευθερίας τοῦ Γένους.

«Εὐαγγελίζου γῆ χαράν μεγάλην, αἰνεῖτε οὐρανοί Θεοῦ τήν δόξαν».

Τό χαρμόσυνο μήνυμα τοῦ διπλοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν ἁμαρτία καί τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς ἐλευθερίας τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων ἀπό τή μακραίωνη δουλεία, ἀκούεται φέτος πιό δυνατά καί πιό χαρμόσυνα, καθώς ἑορτάζουμε καί τιμοῦμε τήν ἐπέτειο τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821. Ἀκούεται ἀπό ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς ἑλληνικῆς πατρίδος ἀλλά καί σέ ὅλον τόν κόσμο καί συγκινεῖ καί διδάσκει καί ἐμπνέει, γιατί ἡ ἐλευθερία εἶναι τό μέγιστο ἀγαθό τῶν ἀνθρώπων καί ἡ θυσία γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος ἡ πιό ἡρωική πράξη πού μπορεῖ νά κάνει ὁ ἄνθρωπος.

Ἑορτάζοντας τή μεγάλη αὐτή ἐπέτειο τῆς πατρίδος μας, ἄς ἀποδώσουμε τό ὀφειλόμενο χρέος τιμῆς στούς πατέρες μας πού ἀγωνίσθηκαν καί θυσιάσθηκαν γιά νά μᾶς ἀπαλλάξουν ἀπό τή φοβερή σκλαβιά καί νά μᾶς χαρίσουν τήν ἐλευθερία. Ἄς ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας στόν Θεό καί τήν Ὑπεραγία Θεότοκο, γιατί μέ τή δύναμη καί τή χάρη τους κατηύθυναν τούς πατέρες μας στό μεγάλο θαῦμα τοῦ 1821, στήν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἔθνους μας, καί ἄς ἐμπνευσθοῦμε ἀπό τό παράδειγμα τῶν ἡρωικῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, τό παράδειγμα τῆς πίστεως στόν Θεό ἀλλά καί τῆς μέχρι θυσίας ἀγάπης τους πρός τήν πατρίδα, γιά νά ἔχουμε καί ἐμεῖς τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ὡς ἄτομα καί ὡς Ἔθνος.

Μετ᾽ εὐχῶν ἐν Κυρίῳ καί πατρικῆς ἀγάπης

Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας Παντελεήμων



Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων : «Η θυσία στη ζωή των Ελλήνων»



Την Πέμπτη 25 Μαρτίου το απόγευμα στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, μεταδόθηκε, μέσα από τους ιστοχώρους της Ιεράς Μητροπόλεως μας και από τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος λόγος» στους 90.2 FM, ομιλία του Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Η θυσία στη ζωή των Ελλήνων».

Πρόκειται για την πέμπτη ομιλία του Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος στη σειρά διαδικτυακών ομιλιών με τον γενικό τίτλο: «Μαρτύρων και Ηρώων αίματα», που μεταδίδει η Ιερά μας Μητρόπολη κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. κατά την οποία αναπτύσσονται ιστορικά και αγιολογικά θέματα που σχετίζονται με την περίοδο της Τουρκοκρατίας και την Ελληνική Επανάσταση, την συνεισφορά της Εκκλησίας και του Ιερού Κλήρου στους αγώνες του Έθνους καθώς και με γεγονότα και πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην τοπική μας Εκκλησία. 

 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο