Οδηγία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνόκαρπων για τους μετακλητούς εργάτες γης


Δελτίο Τύπου από Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνόκαρπων:

Με την παρούσα οδηγία, σας ενημερώνουμε για τις ισχύουσες   διατάξεις  που αφορούν  την μετάκληση εργατών γης  από τρίτες χώρες,  οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου σύμφωνα με την παραγρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80)  και οι οποίες ισχύουν μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου  2021. 

Οι διατάξεις αυτές είναι α) ν. 4783/21 ,  άρθρο 16  (ΦΕΚ Α΄ 38),  β) ν.4798/21 ,  άρθρο 265 (ΦΕΚ Α΄ 68)  και γ)   Εγκύκλιος Γεν. Γραμματέα  Μεταναστευτικής  Πολιτικής αρ. 10776/ 29-04-21. 

Σύμφωνα με τις  ανωτέρω, θα πρέπει να γίνουν οι κάτωθι ενέργειες. 

1) Υποβολή  έντυπης  αίτησης    των εργοδοτών ,  με τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία    στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής.

2) Στην αίτηση  αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του μετακαλούμενου εργάτη όπως επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, αριθμός  διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και λήξης, χώρα έκδοσης. 

3) Για την πιστοποίηση των ανωτέρω στοιχείων απαιτείται  να συνυποβάλλονται μαζί  με τα δικαιολογητικά, απλή φωτοτυπία   
α) του Διαβατηρίου  και  
β) του πιστοποιητικού Οικογενειακής κατάστασης του μετακαλούμενου εργάτη. (Εγκύκλιος αρ 10776/2021,  29/04/21, του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής.)   
- ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν απαιτείται σφραγίδα της Χάγης (apostille) ούτε μετάφραση επικυρωμένη. Τονίζουμε απλή φωτοτυπία των ανωτέρω εγγράφων. 

4) Παράβολο των 100 ευρώ ανά  μετακαλούμενο εργάτη  , το οποίο δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη έλευσής του  . 

5) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη στην οποία θα  δηλώνει ότι
α) θα απασχολήσει προσωρινά,  τους περιλαμβανόμενους στην αίτηση  μετακαλούμενους για περίοδο τουλάχιστον 30 ημερών  και έως 90 ημέρες , με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 90 ημέρες  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014. 
β) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες της παραγρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄2012).
γ) ο μετακαλούμενος  θα παρέχει τις αγροτικές εργασίες σε τόπο επακριβώς προσδιορισμένο  ως προς την Περιφερειακή Ενότητα, τον  Δήμο  και την Δημοτική Ενότητα  ή  Δημοτική Κοινότητα και ότι προσωρινά θα διαμένει σε τόπο που προσδιορίζεται με ακριβή στοιχεία Διεύθυνσης.  
δ) το κατάλυμα που παρέχεται πληροί τις απαιτούμενες  από τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας και ότι σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν παρέχει  κατάλυμα να προσκομισθούν  στοιχεία ότι ο εργαζόμενος διαθέτει εξ  ιδίων κατάλληλο κατάλυμα. 
ε) ότι θα ενημερώνει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή.

6) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή εκτροφής  (πρόσφατη).
 
Η ασφάλιση των εργατών θα  γίνεται με εργόσημο και δεν μπορεί να προσκληθεί μετακλητός άνω των 60 ετών. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται  με έντυπο τρόπο και με την χρήση ταχυμεταφοράς (courier), μέχρι την δημιουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας η οποία ορίστηκε ότι θα ενεργοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2021 και για την οποία αργότερα θα σας δοθούν πρόσθετες οδηγίες. 

ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ  ΣΕ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Γιαννακάκης Χρήστος                                  Αποστόλου Κων/νος        
Πρόεδρος  Δ.Σ.                                        Αναπλ. Πρόεδρος Δ.Σ.
 Μηνάς Νικόλαος 
Γεν. Γραμματέας 
 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο