Υπαίθρια Θ. Λειτουργία στην Παναγία Δοβρά για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών τέλεσε ο Μητροπολίτης Βεροίας


Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021 το πρωί o Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε υπαίθρια Θεία Λειτουργία στον αύλειο χώρο της Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας και κήρυξε τον θείο λόγo.

Στην Θεία Λειτουργία παρευρέθηκαν μαθητές και μαθήτριες που επρόκειτο να διαγωνιστούν τις επόμενες ημέρες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς και ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος.

Στο τέλος ο Μητροπολίτης ανέγνωσε ειδική περιστασιακή ευχή για τους μαθητές που επρόκειτο να διαγωνιστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και ευχήθηκε πατρικώς σε όλους καλή επιτυχία.  Η ομιλία του Μητροπολίτη: 

Ο Μητροπολίτης στην ομιλία του κατά την Θεία Λειτουργία ανέφερε μεταξύ άλλων: 

«Καί τά νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς τῷ Θεῷ καί τῷ λόγῳ τῆς χάριτος». Κυριακή τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Κυρια­κή πρίν ἀπό τή μεγάλη ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, τῆς ἑορτῆς τῆς ἐπι­δημίας τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καί ἡ Ἐκκλησία μας στό ἀποστολικό ἀνά­­γνωσμα ἀπό τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων μᾶς περιγράφει τήν ἐπι­στροφή τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου, μετά τήν περι­ο­­δεία του στή Μακεδονία, στά Ἱερο­σόλυμα, γιά νά ἑορτά­σει ἐκεῖ τήν Πεντηκοστή. 

Στό ταξίδι του αὐτό ὅμως κάνει μία στάση στή Μίλητο, προκειμέ­νου νά συναντηθεῖ μέ τούς πρε­σβυτέρους τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί νά τούς μιλήσει γιά τελευταία φο­ρά, καθώς αἰσθανόταν ὅτι ἐγγίζει τό τέλος τῆς ζωῆς του. 

Μέ πατρική στοργή ὁ ἀπόστολος Παῦλος τούς συμβούλευσε καί τούς ἔδωσε κατευθύνσεις γιά τό τί πρέπει νά κάνουν καί πῶς πρέπει νά ἀντιμετωπίσουν τίς δυσκολίες καί τούς πειρασμούς, ἀπό τούς ὁποίους ἐπρόκειτο νά δοκιμασθεῖ τά ἑπόμενα χρόνια ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Οἱ βαρεῖς λύκοι, οἱ ὁποῖ­­οι, ὅπως προλέγει ὁ πρωτοκορυ­φαῖος ἀπόστολος, θά ἐπιχειρήσουν νά ἁρπάξουν τά πρόβατα τοῦ Χρι­στοῦ, εἶναι οἱ αἱρε­τικοί καί οἱ αἱρέσεις, πού θά προκαλέσουν ταραχή καί κλύδωνα στήν Ἐκκλησία. 

Μία ἀπό αὐτές ἦταν καί ἡ αἵρεση τοῦ Ἀρείου, τήν ὁποία κατεδί­κα­σαν οἱ 318 θεοφόροι Πατέρες τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, πού συνε­κλήθη στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας. Καί ἦταν πράγματι «λύκος βαρύς» ὁ Ἄρειος, ὁ ὁποῖος κατόρθωσε νά παρασύρει πολλούς μέ τήν αἱρετι­κή διδασκαλία του, ἰσχυριζόμενος ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶναι «ὁμοούσιος τῷ Πατρί», δέν εἶναι δηλαδή τό ἴδιο μέ τόν Πατέρα του, ἀλλά εἶναι κτίσμα τοῦ Θεοῦ. Μέ τόν τρόπο αὐτό κα­τόρ­θωσε νά ἀπομακρύνει πολλούς χριστιανούς ἀπό τήν ὀρθή πίστη τῆς Ἐκκλησίας καί τή σωτηρία. 

Ὅμως οἱ ἅγιοι καί θεοφόροι Πα­τέρες ἦταν προετοιμασμένοι καί γνώριζαν ὅτι ἔπρεπε νά ἀντιμετω­πί­σουν τόσο τόν Ἄρειο ὅσο καί τούς ἄλλους αἱρετικούς πού ἐμφα­νίσθηκαν στήν Ἐκκλησία, μέ ἐμμο­νή στήν ὀρθόδοξη πίστη καί ἐμπι­στοσύνη στόν Χριστό, ὁ ὁποῖος ἀπο­τελεῖ τήν κεφαλή τῆς Ἐκκλη­σίας, πού εἶναι τό σῶμα του, καί μεριμνᾶ γι᾽ αὐτήν, διότι ἡ Ἐκκλη­σία συνεχίζει τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ εἰς τούς αἰῶνες καί δέν εἶναι ποτέ δυνατόν νά τήν ἀφήσει ὁ Χριστός νά διαλυθεῖ. 

Ἄλλωστε, αὐτή τή βεβαιότητα ἐκ­φράζει καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὁλοκληρώνοντας τήν ὁμιλία του μέ τούς λόγους: «Καί τά νῦν παρα­τίθεμαι ὑμᾶς τῷ Θεῷ». Καί τώρα, λέγει, σᾶς ἐμπιστεύομαι στόν Θεό.

Ἡ ἐμπιστοσύνη στόν Θεό προσφέ­ρει τή μεγαλύτερη ἀσφάλεια καί τή μεγαλύτερη βοήθεια στόν ἄνθρω­πο γιά ὅ,τι καί ἄν ἀντιμετωπίζει στή ζωή του. Εἴτε αὐτό εἶναι δοκι­μασία, εἴτε εἶναι πανδημία, εἴτε εἶναι θλίψη, εἴτε εἶναι πειρασμός, εἴτε εἶναι προβλήματα τῆς καθημερινότητος καί ἀνησυχίες καί ἀγωνίες πού αὐτά προ­κα­λοῦν σέ ὅλους μας, εἴτε εἶναι, στήν προκειμένη περίπτωση, οἱ πανελ­λα­δικές ἐξετάσεις σας, πού ἀρχί­ζουν αὔριο, καί στίς ὁποῖες καλεῖ­σθε νά δοκιμασθεῖτε, νά ἐλέγξετε τίς γνώσεις σας, προκειμένου νά συνεχίσετε τίς σπουδές σας στήν τριτο­βάθμια ἐκπαίδευση.

Γνωρίζουμε ὅλοι τήν προσπάθεια πού καταβάλατε, ὁ καθένας καί ἡ κάθε μιά σας ἀνάλογα μέ τίς δυνάμεις του. Γνωρίζουμε τίς δύσκολες συν­θῆκες πού εἴχατε νά ἀντιμετωπί­σετε στήν προετοιμασία σας ἐξαι­τίας τῆς πανδημίας. Γνωρίζουμε τήν ἀγωνία καί τήν ἀνησυχία πού πάντοτε προκαλοῦν οἱ ἐξετάσεις, καί κατανοοῦμε καί τό ἄγχος σας γιά τήν ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων. Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς, ὁ Ἐπίσκοπός σας καί οἱ ἱερεῖς μας, ὡς πνευματικοί σας πατέρες, μαζί μέ τούς γονεῖς σας, τούς καθηγητές σας καί τούς συγγενεῖς σας, σᾶς συμπαραστεκό­με­θα μέ πολλή ἀγάπη καί στοργή.

Ἀφιερώσαμε αὐτή τή θεία Λει­τουργία σέ σᾶς καί στίς ἐξετάσεις πού ἔρχονται καί προσευχηθήκαμε στόν Θεό καί στό Πανάγιο Πνεῦμα, πού φωτίζει τόν νοῦ τῶν ἀνθρώπων καί θά ἑορτάσουμε τήν ἐπιφοίτησή του τήν ἐρχομένη Κυρια­κή, τήν Κυριακή τῆς Πεντη­κο­στῆς, νά σᾶς δώσει πλούσιο τόν φωτισμό του καί νά κατευθύνει τόν νοῦ σας, ὥστε νά ἔχετε τά ἀποτελέσματα πού ἐπιθυμεῖτε καί θά εἶναι πρός ὄφελός σας. Καί ἀκόμη νά σᾶς δώσει τήν ἠρε­μία καί τήν ψυχραιμία πού εἶναι ἀπαραίτητη, γιά νά ἀποδώσετε τήν ὥρα τῶν ἐξετάσεων καί νά θυμη­θεῖτε ὅλα αὐτά πού διαβάσατε καί προσπαθήσατε νά μάθετε τούς προη­γούμενους μῆνες.

Ἡ ἀγάπη μας, τό ἐνδιαφέρον τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, πού εἶναι ἐδῶ καί ἀγωνιᾶ ὅπως καί ἐσεῖς, καί ἡ προσευχή μας θά σᾶς συνοδεύει καθ᾽ ὅλη τή διάρκεια τῶν ἐξετάσεών σας καί εὔχομαι πατρικά νά εἶναι ἐπιτυχής ἡ προσπάθειά σας, ἐπαναλαμ­βά­νοντας καί ἐγώ πρός ἐσᾶς τούς λό­γους τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀποστόλου Παύλου: «Καί τά νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς τῷ Θεῷ». Σᾶς ἐμπιστεύομαι καί σᾶς καί τήν προσπάθειά σας στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Ἐμπιστευθεῖτε καί σεῖς τόν ἑαυτό σας στήν ἀγάπη του καί νά εἶστε βέβαιοι ὅτι θά ἔχετε τό καλύτερο ἀποτέλεσμα, μέ τή φώτιση καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Εὐχόμεθα σέ ὅλους καλή ἐπιτυχία!
 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο