Πρόσκληση για άσκηση υποψήφιων Δικηγόρων από το Δ. Βέροιας


Από το δήμο Βέροιας ανακοινώθηκαν τα εξής: Όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας, να υποβάλλουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) με φυσική παρουσία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Βέροιας (Μητροπόλεως 46, 59132 Βέροια), εντός δέκα ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας (www.veria.gr), ήτοι από 11/2/2022 έως 20/2/2022.

Η άσκηση του/της ασκούμενου/ης δικηγόρου στο Γραφείο Νομικών Συμβούλων του Δήμου Βέροιας, θα ξεκινήσει στις 11 Μαρτίου 2022 και λήγει την 10η Μαρτίου 2023. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε μία (1).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες της μιας, η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων θα γίνεται από τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, λαμβανομένων υπόψη του βαθμού του πτυχίου, του υπολειπόμενου χρόνου άσκησης καθώς και της δυνατότητας ευχερούς πρόσβασης στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας. Το όνομα του επιλεγέντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) € και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης τους δηλώνουν:

α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

β) αριθμό μητρώου ασκουμένου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου ασκουμένου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και, εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους

γ) ότι δεν συμπληρώνεται ή συμπληρώνεται το 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της δωδεκάμηνης άσκησής τους στο Δήμο Βέροιας και τον υπολειπόμενο χρόνο άσκησης

δ) ότι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας

ε) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Με την αίτηση συνυποβάλλονται: α) βιογραφικό σημείωμα, β) αντίγραφα των τίτλων σπουδών (με ακριβή βαθμό πτυχίου. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από τον αρμόδιο φορέα) και γ) βεβαίωση από το Δικηγορικό Σύλλογο για την ακριβή ημερομηνία συμπλήρωσης του 18μήνου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας (Αρμόδια για πληροφορίες: κ. Άννα Χατζηνικολάου 23313-50523).
                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο