Δ. Βέροιας: Αλλάζει ριζικά τους αντιδημάρχους ο Κ. Βοργιαζίδης - "Άνοιγμα" και στις παρατάξεις Παυλίδη - Μαρκούλη μετά την ΜπατσαράΤο δικαίωμα που του δίνει ο νόμος να μπορεί να αλλάζει τους αντιδημάρχους ακόμα και ανά 6 μήνες έκανε χρήση ο Δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης και με απόφασή του κάνει ριζικές αλλαγές στο σχήμα των άμεσων συνεργατών του. 

Μάλιστα, προκαλεί αίσθηση ότι ο κ. Βοργιαζίδης αποφάσισε να διευρύνει την συνεργασία που είχε με την παράταξη της Γεωργίας Μπατσαρά και πλέον στον διοικητικό σχήμα του Δήμου Βέροιας θα μετέχουν ακόμη 2 δημοτικές παρατάξεις, του Παύλου Παυλίδη και του Αντώνη Μαρκούλη

Για όσους παρακολουθούν τα δημοτικά πράγματα η απόφαση του κ. Βοργιαζίδη δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς όλο το προηγούμενο διάστημα είχε διαμορφωθεί ένα πολύ καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των παρατάξεων. Άλλωστε, όπως συχνά δήλωναν οι επικεφαλής και δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων αυτών, βρέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο για προσφέρουν στους πολίτες και μόνο μέσα από τον διάλογο και τις συνεργασίες μπορεί να προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Πάντως, να σημειωθεί ότι αυτό το "πείραμα" Βοργιαζίδη έχει μικρή διάρκεια, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022. Αν τελικά διαπιστωθεί ότι προχωρά καλά το εγχείρημα, προφανώς θα παραταθεί η παραμονή των αντιδημάρχων και το επόμενο διάστημα. 

Βεβαίως, υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις για προεκλογική συνεργασία μεταξύ των παρατάξεων Βοργιαζίδη, Μπατσαρά, Παυλίδη και Μαρκούλη, ωστόσο μάλλον είναι μια πολύ αισιόδοξη πρόβλεψη. 

Συνοπτικά οι νέοι αντιδήμαρχοι Βέροιας είναι οι:

1. Ασλανίδης Λάζαρος του Γρηγορίου
2. Γρηγοριάδης Καλλίστρατος του Κυριάκου
3. Μπατσαρά Γεωργία του Νικολάου
4. Τζήμα-Τόπη Συρμούλα του Αστερίου
5. Παυλίδης Παύλος του Χρήστου
6. Γουλτίδης Γεώργιος του Νικολάου
7. Μαρκούλης Αντώνιος του Παντελή
8. Τροχόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου - Ξάνθιππου


Όλη η επίσημη απόφαση του Δημάρχου Βέροιας για τον ορισμό των αντιδημάρχων:

Βέροια, 31/3/2022

Ο Δήμαρχος  Βέροιας

Έχοντας  υπόψη:

Τα αριθ. 21/ΕΠ/2019, 22/ΕΠ/2019, 23/ΕΠ/2019, 24/ΕΠ/2019 και 29/ΕΠ/2019 πρακτικά του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, περί ανακήρυξης, μεταξύ άλλων, του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, του Δημάρχου και των τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων κάθε συνδυασμού του Δήμου Βέροιας των Δημοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου και των επαναληπτικών αυτών της 2ας Ιουνίου 2019.
Το αριθ. 19547/19-8-2019 πρωτόκολλο ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Κοινοτήτων και Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Βέροιας.
Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του δημάρχου» του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με αυτές της παρ. 1 του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) και της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4625/19 (ΦΕΚ 139Α).
Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) «Αντιδήμαρχοι», όπως αντικαταστάθηκαν από εκείνες της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) και συμπληρώθηκαν από εκείνες του άρθρου 47 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204Α), του άρθρου 5 του ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134Α) και του άρθρου 10 του ν. 4625/19 (ΦΕΚ 139Α).
Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 «Αντιμισθία αιρετών» του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄).
Τις διατάξεις του   ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄).
Την αριθ. 48/22119/7-4-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τις διατάξεις του άρθρων  88 & 89 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/06) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Την αριθ. 11247/28-12-2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού – κατοικιών 2011 που αφορούν στο μόνιμο πληθυσμό της χώρας (ΦΕΚ 3465 Β/2012) για το Δήμο Βέροιας, σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 66.547 κατοίκους.
Τις διατάξεις των άρθρων 1 & 2 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμος Βέροιας αποτελείται από πέντε (5) δημοτικές ενότητες, όπως τροποποιήθηκαν με εκείνες των άρθρων 85 και 86 του ν. 4804/21 (ΦΕΚ 90A).
Το γεγονός ότι στον Δήμο Βέροιας είναι δυνατός ο ορισμός έως 7 Αντιδημάρχων, καθώς και 2 επιπλέον αμίσθων.
Το υπ' αριθ. 1/2021 πρακτικό συνεδρίασης της Δημοτικής Παράταξης ««ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ», περί έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της για τον ορισμό ως Αντιδημάρχων δημοτικών συμβούλων που ανήκουν σε αυτήν.
Τη με αριθ. 22024/31-8-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας, με την οποία βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας έτους 2021 υπάρχει γραμμένη πίστωση για τη δαπάνη καταβολής αντιμισθίας στους Αντιδημάρχους που θα την λαμβάνουν και ότι ανάλογη θα προβλεφθεί και για το επόμενο έτος.
Τη με αρ. 17046/1-9-2021 απόφασή μας περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων μας, καθώς και την αρ. 9886/1-6-21 όμοια.
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Ορίζουμε Αντιδημάρχους Βέροιας τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΗ» που αναδείχθηκε πρώτη και εξέλεξε Δήμαρχο στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των αιρετών αρχών του Δήμου Βέροιας, με θητεία από 1/4/2022 έως και 31/8/2022:

1. Ασλανίδη Λάζαρο του Γρηγορίου
2. Γρηγοριάδη Καλλίστρατο του Κυριάκου

ΙΙ. Ορίζουμε Αντιδημάρχους Βέροιας τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ», η οποία ανακηρύχθηκε δεύτερη στις εκλογές της 26ης Μαϊου 2019 για την ανάδειξη των αιρετών αρχών του Δήμου Βέροιας, τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους που ανήκουν σε αυτήν, με θητεία από 1/4/2022 έως και 31/8/2022:

1. Μπατσαρά Γεωργία του Νικολάου
2. Τζήμα-Τόπη Συρμούλα του Αστερίου

ΙΙΙ. Ορίζουμε Αντιδημάρχους Βέροιας τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ», η οποία ανακηρύχθηκε τρίτη στις εκλογές της 26ης Μαϊου 2019 για την ανάδειξη των αιρετών αρχών του Δήμου Βέροιας, τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους που ανήκουν σε αυτήν, με θητεία από 1/4/2022 έως και 31/8/2022:

1. Παυλίδη Παύλο του Χρήστου
2. Γουλτίδη Γεώργιο του Νικολάου

ΙV. Ορίζουμε Αντιδημάρχους Βέροιας τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ», η οποία ανακηρύχθηκε τέταρτη στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των αιρετών αρχών του Δήμου Βέροιας, τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους που ανήκουν σε αυτήν, με θητεία από 1/4/2022 έως και 31/8/2022:

1 Μαρκούλη Αντώνιο του Παντελή
2 Τροχόπουλο Κωνσταντίνο του Γεωργίου - Ξάνθιππου


Α) Στους παραπάνω Αντιδημάρχους Βέροιας μεταβιβάζουμε τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητές μας, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3852/2010 και από την κείμενη νομοθεσία, ως εξής:

1. Στον Αντιδήμαρχο Παυλίδη Παύλο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με  θέματα Οικονομικών, ως εξής:

α) Την εποπτεία των παρεχόμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών, που σχετίζονται ειδικότερα με:

Τον προγραμματισμό και είσπραξη όλων των φόρων, εισφορών, τελών και δικαιωμάτων,
Την παρακολούθηση εξέλιξης του ετήσιου Προϋπολογισμού και την υπογραφή του ετήσιου ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης,
Τον έλεγχο διενέργειας όλων των εισπράξεων και όλων των δαπανών,
Την τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για τις προμήθειες λειτουργίας των υπηρεσιών και τη διαχείριση υλικών.
Την παραλαβή όλων των κατασχετηρίων εγγράφων και των διαταγών πληρωμής.
β) Την υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών των σχετικών με τη λειτουργία των Τμημάτων της πιο πάνω Διεύθυνσης.
γ) Την εποπτεία του Τμήματος Αδειών Εμπορίου και Καταστημάτων (άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, άσκησης πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, διαφήμισης, περιπτέρων, κ.λ.π.)

δ) Την εποπτεία του Γραφείου Προστασίας Καταναλωτή (σύσταση – λειτουργία και συντονισμός επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών).

ε) Την αρμοδιότητα της έγκρισης των δαπανών και της διάθεσης όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, ως μοναδικού διατάκτη του Δήμου Βέροιας, δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του Αντιδημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.

2. Στην Αντιδήμαρχο Μπατσαρά Γεωργία, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με την Κοινωνική Προστασία, την Υγεία και τον Εθελοντισμό, ως εξής :

Τον σχεδιασμό και την εποπτεία Κοινωνικής Μέριμνας και το συντονισμό εφαρμογής προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
Την ευθύνη συντονισμού δικτύωσης εθελοντικών φορέων.
Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως αυτή απορρέει από την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλισθεί η Τοπική Υγεία και Πρόνοια με Ανθρώπινο Πρόσωπο.
Τον σχεδιασμό και την εποπτεία θεμάτων σχετικά με την ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων εμβολιασμών.
Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων τήρησης κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.

3. Στον Αντιδήμαρχο Τροχόπουλο Κωνσταντίνο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με  θέματα Τεχνικών – Πολεοδομίας – Κτηματολογίου – Περιουσίας,  ως εξής :

α)Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των Τμημάτων Τεχνικού-Συντήρησης Έργων (πλην του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»),  Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων-Εξοικονόμησης Ενέργειας, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (εκτός των προγραμμάτων άρδευσης εκτάσεων των δημοτικών ενοτήτων Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος) και Συγκοινωνιών – Κυκλοφορίας – Αδειών Μεταφορών και ιδίως :

Την εποπτεία – συντονισμό υλοποίησης έργων ΣΕΣ (και συνεχιζόμενων ΕΣΠΑ).
Την αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών πόρων.
Το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό των έργων του Δήμου.
Το Συγκοινωνιακό και Επιχειρησιακό Έργο.
Την καταγραφή και ιεράρχηση έργων υποδομής τοπικής σημασίας σε συνεργασία με τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, προκειμένου να διασφαλισθεί η ισόρροπη ανάπτυξη.
β)Την εποπτεία της Διεύθυνσης  Υ.ΔΟΜ.– Κτηματολογίου – Περιουσίας και ειδικότερα :

Την ευθύνη συντονισμού αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, με πλήρη ηλεκτρονική χαρτογράφηση της περιουσίας  του Δήμου.
Την εποπτεία όλων των συνενωμένων πολεοδομικών υπηρεσιών και υπογραφή όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς του.
Την ευθύνη συντονισμού για την προστασία και ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης (διατηρητέα κ.λ.π.).
Την ευθύνη συντονισμού εκπόνησης Γ.Π.Σ. για τον Ενιαίο Δήμο Βέροιας.
Την ευθύνη συντονισμού και εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
Την εποπτεία και ευθύνη συντονισμού σύνταξης των πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης, τακτοποίησης, προσκύρωσης κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7.1923 συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.
Την ευθύνη συντονισμού για την μεταγραφή και καταχώριση στο Ελληνικό Κτηματολόγιο τίτλων ιδιοκτησίας, συμβολαίων κλπ, την έρευνα και την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για την σύνταξη αγωγών για ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου Βέροιας.
Την υποβολή αιτήσεων προς το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας και την επιμέλεια για την εκπόνηση του δικτύου Γεωγραφικών Πληροφοριών.

4. Στον Αντιδήμαρχο Γρηγοριάδη Καλλίστρατο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με  θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Πολιτικής και Καινοτομίας, ως εξής:

Την εποπτεία του Τμήματος Τεχνολογιών-Πληροφορικής-Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), καθώς και την εποπτεία του Γραφείου Διαφάνειας, ήτοι :

Την απρόσκοπτη λειτουργία της πύλης https://www.veria.gr
Τον σχεδιασμό και αναδιοργάνωση του διαδικτυακού τόπου του Δήμου καθώς και την εποπτεία ενημέρωσής του (επικαιροποίηση, βελτίωση λειτουργίας, ανάρτηση αποφάσεων, νέα του Δημάρχου κτλ.)
Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους δημότες και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
Την εναρμόνιση του Δήμου με το ισχύον (εθνικό και κοινοτικό) πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαλειτουργικότητας.
Την ψηφιακή σύγκλιση και τις υπηρεσίες ΤΠΕ.
Τις διαδικτυακές εφαρμογές ενίσχυσης της Συμμετοχικής Διακυβέρνησης και τη δημιουργία ενός λειτουργικού πλαισίου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ του Δήμου και της Κοινωνίας των Πολιτών.
Τον εκσυγχρονισμό εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και εργαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά και της εξυπηρέτησης του πολίτη.
Την ανάπτυξη δράσεων σχετικών με την Αστική Καινοτομία και την παρακολούθηση νέων τεχνολογιών ευφυών πόλεων.
Σε συνεργασία με το γραφείο τύπου του δημάρχου την εκκίνηση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών
Σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο μέριμνα για την τήρηση του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές των δημοτών.
Την παρακολούθηση των εξελίξεων και βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και «Έξυπνης Πόλης» και εξετάζει τις δυνατότητες ενσωμάτωσης τους στο δήμο.
Το Επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Βέροιας για την «Έξυπνη Πόλη».

5. Στον Αντιδήμαρχο Μαρκούλη Αντώνιο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας, ως εξής:

Την εποπτεία (επίβλεψη, κατεύθυνση, έλεγχο) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  - Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας, τη μελέτη και εισήγηση προτάσεων για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας αυτής. Ειδικότερα :

Την εποπτεία της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, μεταφόρτωσης - μεταφοράς και διάθεσης των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου.
Την εποπτεία της προσωρινής αποθήκευσης και συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών.
Την προστασία και διαχείριση των Δημοτικών δασών.
Την εποπτεία του αστικού και περιαστικού πρασίνου.
Την παρακολούθηση λειτουργίας των λατομείων.
Την εποπτεία λειτουργίας των κοιμητηρίων.
Την εποπτεία του Γραφείου Εκτάκτων Αναγκών και Πολιτικής Προστασίας .
Την εποπτεία κίνησης & συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων.
 
6. Στον Αντιδήμαρχο Ασλανίδη Λάζαρο, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με  θέματα Τουρισμού, ως εξής:

Την εποπτεία του Γραφείου Τουρισμού του Δήμου.

Ειδικότερα:
Το σχεδιασμό & συντονισμό ενεργειών και την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή με έμφαση σε όλες τις σύγχρονες μορφές τουρισμού, (πολιτιστικός, ιστορικός, θρησκευτικός, συνεδριακός, ορεινός, οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, κ.λ.π.). 
Το σχεδιασμό υποστήριξης φορέων που συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του Δήμου.

7. Στον Αντιδήμαρχο Γουλτίδη Γεώργιο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Άρδευσης, Αγροτικής Οδοποιίας, Ποιότητας Ζωής και Κ.Ε.Π., ως εξής:

Την εποπτεία όλων των Γραφείων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Τουρισμού, ήτοι : Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής-Περίθαλψης & Προστασίας Αδέσποτων Ζώων, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας.
Την ευθύνη για τη σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.).
Την ευθύνη συντονισμού ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Την εποπτεία – συντονισμό προγραμμάτων άρδευσης εκτάσεων των δημοτικών ενοτήτων Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος.
Τον εντοπισμό και την υπόδειξη στην αρμόδια υπηρεσία, για εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
Την εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου.

8. Στην Αντιδήμαρχο Τζήμα-Τόπη Συρμούλα, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 92 και των παρ. 1 & 2 του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, λόγω υποχρεωτικής χορήγησης ειδικής άδειας άνευ αποδοχών από την υπηρεσία της (Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας) και επιβάρυνσης του Δήμου με τη μισθοδοσία της, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Παιδείας και Ισότητας των Φύλων, ως εξής:

Την εποπτεία των Γραφείων Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού-Αθλητισμού-Νέας Γενιάς καθώς και της Εφαρμογής Προγραμμάτων Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού, και ειδικότερα:

Το σχεδιασμό και την εποπτεία θεμάτων σχετικά με την Παιδεία, τη Δια Βίου Μάθηση και την Ισότητα των Φύλων.


Β) Στους ορισθέντες με την παρούσα Αντιδημάρχους Βέροιας, αναθέτουμε την εποπτεία των αντίστοιχων με τις μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες υπηρεσιών, καθώς και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων, πιστοποιητικών, αποφάσεων, των χορηγούμενων αδειών, αδειοδοτήσεων και ανακλητικών αποφάσεων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Γ) Οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Δ) Στους Αντιδημάρχους που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους. Την εν λόγω ειδική άδεια λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης.

Ε) Ο Δήμαρχος μπορεί με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του να αντικαθιστά τον αντιδήμαρχο και πριν την λήξη της θητείας του και ειδικότερα έξι (6) μήνες μετά τον ορισμό του, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

ΣΤ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Ζ) Ο Αντιδήμαρχος Παυλίδης Παύλος θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Όταν και ο ίδιος απουσιάζει ή κωλύεται, θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο ο Αντιδήμαρχος Μαρκούλης Αντώνιος.

Η) Η Αντιδήμαρχος Μπατσαρά Γεωργία θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αποκλειστικά για την τέλεση των πολιτικών γάμων, έχοντας το δικαίωμα να προσπαθεί να μεταπείσει τα ζευγάρια που προτιμούν τον πολιτικό γάμο αντί του θρησκευτικού, με την συνδρομή του αδελφού της, Ηγουμένου στη Μονή Προδρόμου Σκήτης Βεροίας. Όταν και η ίδια απουσιάζει ή κωλύεται, θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο για την ίδια αρμοδιότητα η Αντιδήμαρχος Τζήμα - Τόπη Συρμούλα, διατηρώντας το ίδιο δικαίωμα μεταστροφής της γνώμης, με την συνδρομή ηγουμένου ή άλλου κληρικού της επιλογής της. 

Θ) Ο Αντιδήμαρχος Μαρκούλης Αντώνιος θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αποκλειστικά στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βέροιας.

Ι) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον τοπική ημερήσια εφημερίδα, και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α), και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Απαγορεύουμε την πληρωτέα καταχώρηση σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ, διότι ούτως ή άλλως προβάλλουν δωρεάν τις δράσεις μας και δεν έχουν εκφράσει συλλογικά κάποιο αίτημα. 
                                                                                          
Ο Δήμαρχος
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο