Πρώτη παράκληση της Παναγίας στο Ξηρολίβαδο τέλεσε ο Μητροπολίτης Βεροίας


Τη Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022 το απόγευμα ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην πρώτη Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Προφήτου Ηλιού στο ορεινό Ξηρολίβαδο.

Ο Μητροπολίτης στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: 

«Ἀπόστολοι ἐκ περάτων συνα­θροι­σθέντες ἐνθάδε, Γεθσημανῆ τῷ χωρίῳ, κηδεύσατέ μου τό σῶμα».

Ἡ πρόσκληση τήν ὁποία ἀπευ­θύ­νει ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος πρός τούς ἀποστόλους γιά νά σπεύσουν στή Γεθσημανῆ καί νά κηδεύσουν τό πανάχραντο σῶμα της, ἐπανα­λαμβάνεται ἀπόψε διά τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου καί πρός ἐμᾶς, τά πι­στά της τέκνα, τούς Ὀρθοδόξους ὅπου γῆς, πού ἔχουμε ἀφιε­ρώ­σει αὐτόν τόν μήνα στήν Παναγία μας.

Τήν ἀπευθύνει καί πρός ἐμᾶς, καλώντας μας στούς ἱερούς μας να­ούς γιά νά τήν συναντήσουμε, γιά νά τήν ὑμνήσουμε, γιά νά τήν εὐχαριστήσουμε γιά τίς δωρεές της, ἀλλά καί γιά νά τῆς ἐμπιστευ­θοῦμε ὅ,τι μᾶς ἀπασχολεῖ καί νά τῆς ζητήσουμε ὅ,τι ἔχουμε ἀνάγκη.

Γιατί ὅμως μᾶς καλεῖ ἡ Παναγία μας κοντά της; Ποιός εἶναι ὁ λόγος τῆς συναντήσεώς μας μαζί της; 

Ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο μᾶς καλεῖ ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ ἀγάπη της. Ἡ ἀγάπη της πού ὑπερβαίνει ἀκ­ό­μη καί τήν ἀγάπη τῆς φυσικῆς μας μητέρας, γιατί ἡ ἀγάπη τῆς Πανα­γίας μας δέν εἶναι σαρκική ἀλλά πνευματική. Εἶναι ἡ ἀγάπη πού πηγάζει ἀπό τήν ἀγάπη της πρός τόν Υἱό της. 

Καί ἄν κάθε μητέρα ἀγαπᾶ καί ἐνδιαφέρεται γιά τούς φίλους τῶν παιδιῶν της, κατά μείζονα λόγο ἀγα­πᾶ ἡ Παναγία μητέρα μας ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους καί ἰδιαιτέρως τούς χριστιανούς πού πιστεύουμε καί ἀγαποῦμε τόν Υἱό της καί Κύ­ριό μας.

Μᾶς ἀγαπᾶ ὅμως καί ἐνδιαφέρε­ται γιά μᾶς ἡ Παναγία μας καί γιατί αὐτό ἀποτελεῖ ἐντολή τοῦ Υἱοῦ της. Ὅταν ὁ Χριστός βρισκόταν ἐπά­νω στόν Σταυρό καί ἡ Παναγία Μητέρα του τοῦ παραστεκόταν στό φρικτό μαρτύριο, τό ὁποῖο ὑπέμενε γιά χάρη τῶν ἀνθρώπων, μαζί μέ τόν ἠγαπημένο μαθητή του, τόν εὐαγγελιστή Ἰωάννη, τότε, ὅπως ὅλοι θυμόμαστε, ὁ Χριστός γύρισε πρός τό μέρος της καί δείχνοντάς της τόν μαθητή του τῆς εἶπε: «γύ­ναι, ἰδού ὁ υἱός σου». Αὐτός εἶναι τώρα τό παιδί σου καί σέ αὐτόν πρέ­πει νά προσφέρεις ὅλη τή μη­τρική σου ἀγάπη, ὅλη τήν ἀγάπη τήν ὁποία προσέφερες καί σέ μένα.

Στό πρόσωπο τοῦ μαθητοῦ του ὁ Χριστός ἀνέθεσε στήν Παναγία Μη­τέρα του ὅλους τούς ἀνά τούς αἰῶνες μαθητές του πού ἀγαποῦν καί ἐκεῖνοι τήν Παναγία καί τήν τιμοῦν ὡς μητέρα τους. Γι᾽ αὐτό καί Ἐκείνη μᾶς ἀγαπᾶ καί μᾶς καλεῖ κοντά της, ὅπως κάνει κάθε μητέ­ρα γιά τά παιδιά της.

Ἡ ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρον τῆς Παναγίας μας ὅμως γιά μᾶς δέν περιορίζεται στίς ἀνάγκες καί στά θέματα πού μᾶς ἀπασχολοῦν στήν ἐπίγεια ζωή μας. Δέχεται τά αἰτή­ματά μας, ἀκούει τούς στεναγμούς μας, παρακολουθεῖ τίς ἀγωνίες μας, μεσιτεύει στόν Υἱό της γιά ἐμᾶς, ἀλλά καί ἐπεμβαίνει στή ζωή μας γιά νά μᾶς βοηθήσει καί νά μᾶς προστατεύσει, γιά μᾶς προσφέρει τή χάρη καί τήν εὐλογία της. Ἐκτός ὅμως ἀπό ὅλα αὐτά ἐνδια­φέ­ρεται καί γιά τήν αἰώνια ζωή μας. Γνωρίζει ὡς Μητέρα τοῦ Κυ­ρίου μας πόσο πιό σημαντική ἀπό τήν παροῦσα ζωή εἶναι ἡ μέλλου­σα, εἶναι ἡ αἰώνια ζωή, τήν ὁποία ἔχει ἑτοιμάσει ὁ Υἱός της γιά ἐμᾶς. Καί ζώντας ἡ ἴδια αὐτή τή ζωή, ζώ­ντας τή μακαριότητα τοῦ οὐρανοῦ καί ἀπολαμβάνοντας τή δόξα τοῦ Υἱοῦ της, θέλει νά τήν ἀπολαύ­σου­με καί ἐμεῖς. Γι᾽ αὐτό καί ἐνδια­φέ­ρεται γιά τήν πνευματική μας πρό­οδο. Γι᾽ αὐτό καί θέλει νά μᾶς βο­η­θήσει μέ κάθε τρόπο νά κερδίσουμε τή σωτηρία μας. Γι᾽ αὐτό καί μᾶς κα­λεῖ κοντά της πάντοτε, καί ἰδι­αι­τέρως αὐτές τίς ἡμέρες πού εἶναι ἀφιερωμένες σέ Ἐκείνη, γιά νά μᾶς δώσει τή χάρη της, γιά νά μᾶς νου­θετήσει μυστικά, καθώς θά ψάλ­λου­με τήν ἱερά Παράκλησή της, γιά νά μᾶς παρακινήσει νά προσευχό­μεθα περισσότερο, νά ἀγωνιζόμεθα περισσότερο, νά καθαίρουμε τήν ψυχή μας περισσότερο, νά ζητοῦμε τή βοήθειά της περισσότερο, καθώς θά βλέπουμε τήν ἱερή μορφή της στήν εἰκόνα τοῦ τέμπλου.

Ἄς ἀνταποκρινόμεθα στήν πρόσ­κλη­ση τῆς Παναγίας μητέρας μας, ὄχι μόνο ἀπόψε, ἀλλά ὅλες τίς ἡμέ­ρες τοῦ Δεκαπενταυγούστου, πού θά ψάλλουμε τίς ἱερές Παρακλή­σεις της καί σέ ὅλη τή ζωή μας. Ἄς τήν πλησιάζουμε καί ἄς ἐπιδιώ­κου­με νά εἴμεθα κοντά της, τόσο σωματικά ὅσο καί ψυχικά. Γιατί δέν ἀρκεῖ νά ἐρχόμεθα στόν ναό της ἤ νά ψάλλουμε τήν Παρά­κλη­σή της καί στή συνέχεια νά ζοῦμε ὅπως θέλουμε καί ὅπως νομίζουμε. Ἡ Παναγία μας περιμένει ἀπό ἐμᾶς νά προσπαθοῦμε καί νά ἀγωνιζό­μεθα νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τό θέ­λημα τοῦ Υἱοῦ της, σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου μας. Καί ἐάν ἐμεῖς προσπαθοῦμε, τότε καί Ἐκεί­νη θά εἶναι ἀκόμη πιό πρόθυμη νά μᾶς βοηθήσει καί νά μᾶς ἐνισχύσει, ἀλλά καί νά πρεσβεύει γιά μᾶς, ὥστε νά κερδίσουμε ὄχι μόνο τά ἐπίγεια ἀγαθά, τά ὁποῖα ἴσως τῆς ζητοῦμε, ἀλλά καί τά αἰώνια καί οὐράνια, νά κερδίσουμε τή σωτη­ρία μας.

Εἴθε ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ὄχι μόνο αὐτή τήν περίοδο πού καταφεύγουμε σέ αὐτήν, ἀλλά καί σέ ὅλη μας τή ζωή νά εἶναι Ἐκείνη, ἡ ὁποία θά εἶναι πρέσβειρα γιά μᾶς, νά εἶναι Ἐκείνη πού θά μᾶς βοηθήσει γιά νά ἐπιτύχουμε τή σωτηρία μας.
 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο