Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας


Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας θα πραγματοποιήσει τακτική δημόσια συνεδρίαση, την Τρίτη (4/10) και ώρα 13:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  42ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   

1

"Έγκριση ή μη  1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου "Κατασκευή καταφυγίου για τη φιλοξενία
αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κτηνιατρείου Δήμου Η.Π. Νάουσας", Α.Μ.: 13/2020,
προϋπολογισμού 402.811,97€ (με Φ.Π.Α.)"
Σχετ. : Η υπ’ αριθμ. 378/2022 (ΑΔΑ:6ΜΘΗΩΚ0-5Λ7), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

2     

Έγκριση ή μη διαγραφής προσαυξήσεων  οφειλών για λόγους ανωτέρας βίας ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ του  Αθανασίου 

3

Έγκριση ή μη πίστωσης και εξειδίκευση της πίστωσης 1.240 ευρώ με ΦΠΑ για την υπηρεσία << Ετήσια Επιθεώρηση επιτήρησης από Διαπιστευμένο Φορέα  για το πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης   ISO 9001:2015>> με CPV 79132000-8 δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 14639/29-09-2022 Τεχνικής περιγραφής (ΑΔΑΜ 22REQ011328076) σε συνέχεια της από 11946/25-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011162253) τεχνικής περιγραφής

4

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Πολυπλατάνου  »  (3η κατάσταση δαπανών 2022– ΚΑΕ 80.8251. 011).

5

Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικών  αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προδιαγραφών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α) και ειδών τροφίμων για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας» συνολικής αξίας 145.395,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α»

6

Έγκριση του 3ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων  για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας» για τη ματαίωση του ως προς τις ΟΜΑΔΑ 5 (είδη αρτοζαχαροπλαστικής) , ΟΜΑΔΑ 6 (Γάλα φρέσκο παστεριωμένο για Παιδικούς Σταθμούς Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ) ΟΜΑΔΑ 8  (Γάλα φρέσκο παστεριωμένο ως είδος ατομικής προστασίας Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ), λόγω άγονης διαδικασίας και προσφυγή στη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

7

Έγκριση ή μη δαπανών για τον εορτασμό της Απελευθέρωσης της Νάουσας την 17η Οκτωβρίου και της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου2022 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

8

Διαγραφή εξ’ ολοκλήρου ΧΚ ΚΘ4 με υπόχρεο    ΤΟΥΦΑ  ΚΩΝ/ΝΟ , ΑΦΜ  078765125 και επαναβεβαίωση της οφειλής με δημιουργία  νέου ΧΚ σύμφωνα με έγγραφο πολεοδομίας αρ. πρωτ. 613/2022

9

Έγκριση της 13ης Αναμόρφωσης    Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2022 (Ο.Υ.) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

10

Αποδοχή των όρων της υπ’αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7954/12-07-2022, έγκριση συµµετοχής στο Πρόγραµµα µε την κατάθεση πρότασης µε τίτλο «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» και συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την τεκμηρίωση των προμηθειών που στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 


11

«Αποδοχή ένταξης από το Πράσινο Ταμείο με αρ. απόφασης 240.3.1/2022 δυνάμει της πρότασης του Δήμου Νάουσας  ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)»


 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο