Εσπερινός και χειροθεσία αναγνώστη στα Ασώματα Βέροιας για την γιορτή των Ταξιαρχών


Τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 το απόγευμα ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Ασώματα Βεροίας.  

Στο τέλος του Πανηγυρικού Εσπερινού, ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων, χειροθέτησε Αναγνώστη τον κ. Δημήτριο Καζαντζίδη, ο οποίος διακονεί στο Αναλόγιο της ενορίας. 


Ο Μητροπολίτης στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: 

«Ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχαι τῶν ἄνω δυνά­μεων».

Μέ μία ἐπίκληση πρός τούς ἁγί­ους ἀρχαγγέλους Μιχαήλ καί Γα­βριήλ ὁλοκληρώνει ὁ ἱερός ὑμνο­γράφος τό ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς, μία ἐπίκληση πού εἶναι ἐπίκαιρη σέ κάθε ἐποχή καί τήν ἐπαναλαμ­βάνουμε καί ἐμεῖς πρός τούς ἁγί­ους ἀρχαγγέλους καί ἀρχιστρατή­γους τῶν οὐρανίων στρατιῶν. 

Καί τί τούς ζητοῦμε; Τούς ζητοῦμε νά μᾶς ἀπαλλάξουν ἀπό τούς κιν­δύνους πού μᾶς περιτριγυρίζουν καί μᾶς ἀπειλοῦν, γιατί αὐτοί ἔχουν τή δύναμη ὡς ἐπικεφαλής τῶν οὐρανίων δυνάμεων.

Ποιός ἀπό ἐμᾶς δέν αἰσθάνεται ὅτι κινδυνεύει στή ζωή του; Ποιός δέν νιώθει τούς κινδύνους πού ἐλ­λοχεύουν γύρω του καί ἐπιδιώ­κουν νά βροῦν τήν κατάλληλη στιγμή γιά νά τοῦ ἐπιτεθοῦν καί νά τόν βλάψουν; Ἄλλοτε ὁρατοί καί ἄλλοτε ἀόρατοι, ἄλλοτε φυσικοί καί ἄλλοτε πνευματικοί, πάμπολ­λοι εἶναι οἱ κίνδυνοι στούς ὁποίους εἶναι ἐκτεθειμένος ὁ ἄνθρωπος. Καί δέν εἶναι μόνο οἱ κίνδυνοι τούς ὁποίους διατρέχουμε ὡς πρόσωπα, ἀλλά καί αὐτοί τούς ὁποίους δια­τρέ­χουμε ὡς σύνολο, ὡς κοινωνία, ὡς ἔθνος, εἴτε τούς ἀντιλαμβα­νόμεθα καί τούς συνειδητοποιοῦμε εἴτε ὄχι.

Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μία πορεία «ἐν μέσῳ παγίδων πολλῶν». Ὁ ἀντίδι­κος τῆς ψυχῆς μας προσπαθεῖ διαρκῶς νά ταράξει τή γαλήνη μας μέ τούς πειρασμούς καί τούς λογι­σμούς, ἀλλά καί νά βλάψει ἀκόμη καί τό σῶμα μας καί τή ζωή μας, γιατί σκοπός του εἶναι νά μᾶς ἀπομα­κρύνει ἀπό τόν Θεό, μιά καί ὁ ἴδιος ἐξαιτίας τῆς ὑπεροψίας καί τῆς ἀμετανοησίας τοῦ Ἑωσφόρου, ἐξέπεσε ἀπό τή θέση του καί ἀπό ἄγγελος φωτός ἔγινε ἄγγελος τοῦ σκότους, ἔγινε ἐχθρός τοῦ Θεοῦ καί διάβολος, παρασύροντας μαζί του καί τό τάγμα τῶν ἀγγέ­λων στό ὁποῖο προΐστατο.

Οἱ ἄγγελοι ὅμως πού δέν παρα­σύρ­θηκαν καί πού ἄκουσαν τή φω­νή τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ «στῶ­μεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου», εἶναι αὐτοί τῶν ὁποίων τή σύναξη ἐπιτελεῖ ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα καί αὔριο. Εἶναι αὐτοί οἱ ὁποῖοι παρέμειναν κοντά στόν Θεό γιά νά τόν ὑμνοῦν καί νά τόν δοξολογοῦν «ἀκατα­παύ­στοις στόμασιν». Εἶναι αὐτοί οἱ ὁποῖοι παρέμειναν «λειτουργικά πνεύ­ματα εἰς διακονίαν ἀποστελ­λό­μενα διά τούς μέλλοντας κληρο­νο­μεῖν σωτηρίαν», ὅπως γράφει ὁ ἱδρυτής τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας, ὁ οὐρανοβάμων ἀπόστολος Παῦλος. Καί σέ αὐτούς τούς ἀγγέλους ἔχει ἀναθέσει ὁ Θεός τήν προστασία μας, τούς ἔχει ἀναθέσει νά μᾶς βοηθοῦν καί νά μᾶς κατευθύνουν στήν ὁδό τῆς σωτηρίας. 

Πόσο μεγάλη τιμή εἶναι γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους αὐτή πού μᾶς ἔχει κάνει ὁ Θεός, τήν τιμή νά μᾶς διαθέτει τούς δικούς του διακόνους γιά νά μᾶς βοηθοῦν. Ποιός ἄρχοντας, ποιός βασιλεύς ἔθεσε ποτέ τούς προσω­πι­κούς του ὑπηρέτες στή διάθεση τῶν ὑπηκόων του; Καί ὅμως ὁ Θεός τό κάνει ἀπό ἀγάπη γιά τό πλάσμα του, ἀπό ἀγάπη γιά τούς ἀνθρώ­πους. Τό κάνει γιά νά μᾶς βοηθήσει νά μήν παρασυρθοῦμε ἀλλά καί νά μήν κινδυνεύσουμε ἀπό τά πονηρά τεχνάσματα τοῦ διαβόλου. 

Ἀλλά καί οἱ ἄγγελοι μᾶς βοηθοῦν καί μᾶς προστατεύουν μέ χαρά, ὑπα­κούοντας στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Τό κάνουν ὅμως μέ μεγαλύ­τε­ρη προθυμία καί χαρά, ὅταν καί ἐμεῖς τούς τό ζητοῦμε, ὅταν ἐπι­καλούμεθα τή βοήθεια καί τήν προ­στασία τους καί ἀκόμη περισ­σό­τε­ρο, ὅταν μᾶς βλέπουν νά ἀγω­νι­ζόμεθα νά ζήσουμε σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ὅταν μᾶς βλέπουν νά προσπαθοῦμε νά ἀπο­φύ­γουμε τούς πειρασμούς καί τίς προκλήσεις, νά ἀντιστεκόμεθα στό κακό καί στήν ἁμαρτία, νά ζοῦμε καί ἐμεῖς ἀκολουθώντας τήν προ­τροπή τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ «στῶ­μεν καλῶς, στῶμεν μετά φό­βου», καί νά ἔχουμε ὡς στόχο καί ὡς ἐπιδίωξή μας, πέρα καί πάνω ἀπό ὅλα, τήν ἕνωσή μας μέ τόν Θεό, τή σωτηρία μας δηλαδή.

Γιά ὅλα ὅμως ὅσα μᾶς προσφέ­ρουν οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, γιά ὅλα ὅσα μᾶς προσφέρει ἰδιαίτερα ὁ φύλακας ἄγγελός μας, δέν θά πρέπει νά παραλεί­που­με νά τούς εὐχαριστοῦμε καί νά προ­σπαθοῦμε νά μήν τούς ἀπομα­κρύ­νουμε μέ τή συμπεριφορά μας καί μέ τίς ἐπιλογές μας. Διότι οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ὡς πνεύματα καθαρά καί ἁγνά δέν μποροῦν νά συνυπάρ­χουν μέ τό κακό καί τήν ἁμαρτία, καί ἄν ἐμεῖς δέν προσπαθοῦμε νά τήν ἀποφύγουμε, ἀλλά ἐμμένουμε σ᾽ αὐτήν καί μέ τή θέλησή μας ζοῦμε ἀντίθετα πρός τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τότε καί αὐτοί ἀπομακρύ­νονται καί στερούμεθα τήν προ­στα­σία καί τή βοήθειά τους.

Ἑορτάζοντας, λοιπόν, τή Σύναξη τῶν ἁγίων ἀρχαγγέ­λων καί τιμώντας τους, ἄς φρο­ντίζουμε νά τούς ἔχουμε πάντοτε κοντά μας καί ἄς ζητοῦμε τή σκέπη καί τήν προστασία τους καί γιά νά εἴμεθα ἀσφαλεῖς κατά τό δυνατόν σ᾽ αὐτή τή ζωή, ἀλλά κυρίως γιά νά μᾶς ὁδηγήσουν κοντά στόν Θεό, στήν ἄλλη ζωή, ὅταν μᾶς καλέσει ὁ Κύριος κοντά του.
 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο