Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για "προμήθεια υπηρεσιών λογιστικής - φορολογικής υποστήριξης" στον ΚΟΙΣΠΕ "Δεσμός"


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΣΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ «ΔΕΣΜΟΣ»

Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας – Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «Δεσμός» με έδρα την Βέροια, υλοποιώντας την πολιτική του Υπουργείου Υγείας για την παροχή ευκαιριών εργασίας ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, έχει αναπτύξει τις παραγωγικές δραστηριότητες:

1. Συνεργείο καθαρισμού
2. Παροχή υπηρεσιών εστίασης

Για την ανάγκες λειτουργίας του Κοι.Σ.Π.Ε. ως Μονάδας Ψυχικής Υγείας που παρέχει επαγγελματική αποκατάσταση και επανένταξη ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μέσω των ανωτέρω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προτίθεται να συνεργασθεί με λογιστικό γραφείο το οποίο δεσμεύεται να υλοποιεί τα ακόλουθα αντικείμενα και υπηρεσίες:

Α’ Ενότητα αντικειμένων/ υπηρεσιών (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
 • Τήρηση λογιστικών καταστάσεων και βιβλίων.
 • Παροχή λογισμικού για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Κοι.Σ.Π.Ε. και την εκκαθάριση της μισθοδοσίας.
 • Υποβολή όλων των Φορολογικών υποχρεώσεων που απορρέουν της λειτουργίας του οργανισμού «Κοι.Σ.Π.Ε.».
 • Σύνταξη δηλώσεων φορολογίας και οικονομικών καταστάσεων.
 • Εκκαθάριση – δήλωση του Φ.Π.Α. σε τριμηνιαία βάση σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κώδικα Φ.Π.Α.
 • Παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης του οργανισμού και εκτίμηση των αποτελεσμάτων σε μηνιαία βάση.
 • Υπολογισμό της μηνιαίας μισθοδοσίας καθώς και τακτοποίηση των συναφών και σχετικών υποχρεώσεων τόσο σε έντυπα όσο και διαδικασίες.
 • Υποστήριξη του Κοι.Σ.Π.Ε. για την καθημερινή επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν, είτε με τηλεφωνική επικοινωνία 08:00 – 16:00, είτε ηλεκτρονικά.
 • Παράδοση σε μηνιαία βάση των υποχρεώσεων του Κοι.Σ.Π.Ε. (αντίγραφο αυτού θα επιστρέφεται υπογεγραμμένο στον Λογιστή ως αποδεικτικό ενημέρωσης).
 • Παράδοση των Φορολογικών – Ασφαλιστικών εντύπων εντός των σχετικών προθεσμιών για τις αναφερόμενες υποχρεώσεις του Κοι.Σ.Π.Ε.
 • Εκπροσώπηση του Κοι.Σ.Π.Ε. στους σχετικούς φορείς για την πρόσληψη, απόλυση, μεταβολή εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων αυτού.
 • Υποβολή προς το Δ.Σ. του Κοι.Σ.Π.Ε. ισολογισμού και προϋπολογισμού για τις επιχειρηματικές δράσεις αυτού.
 • Υποβολή προς το Δ.Σ. του Κοι.Σ.Π.Ε. απολογισμών- προϋπολογισμών και ειδικού απολογισμού της επιχορήγησης φορέων (παρ. 2 άρθρο 29 Ν.4233/31-12-2013).

Β’ Ενότητα αντικειμένων/ υπηρεσιών (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
 • Υποστήριξη των διοικητικών λειτουργιών του Κοι.Σ.Π.Ε. με την σύνταξη προσφορών και συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.

Γ’ Ενότητα αντικειμένων/ υπηρεσιών (ΟΡΘΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ –ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ)
 • Παρακολούθηση του απολογισμού του δημιουργηθέντος ειδικού αποθεματικού «Ειδικό Αποθεματικό Χρηματοδότησης Υπουργείου Υγείας 2017» (σύμφωνα και με την παράγραφο 12, σημείο ε, του άρθρου 12 του Ν.2716/1999) με την τήρηση των απαραίτητων λογιστικών καταστάσεων και βιβλίων.
 • Παροχή λογισμικού για την τήρηση/ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων του Κοι.Σ.Π.Ε. και την εκκαθάριση της μισθοδοσίας για τις δαπάνες που αφορούν στο εν λόγω Ειδικό Αποθεματικό Γ3α,β/Γ.Π.οικ.92915/13-12-2017.
 • Υποβολή όλων των φορολογικών υποχρεώσεων που αφορούν στο Ειδικό Αποθεματικό Γ3α,β/Γ.Π.οικ.92915/13-12-2017.
 • Σύνταξη δηλώσεων φορολογίας και οικονομικών καταστάσεων που αφορούν στο Ειδικό Αποθεματικό Γ3α,β/Γ.Π.οικ.92915/13-12-2017.
 • Παρακολούθηση της οικονομικής εξέλιξης του Ειδικού Αποθεματικού Γ3α,β/Γ.Π.οικ.92915/13-12-2017 και εκτίμησης των αποτελεσμάτων σε μηνιαία βάση.
 • Υπολογισμό της μηνιαίας μισθοδοσίας τόσο των εργαζομένων που θα προσληφθούν από την αξιοποίηση της χρηματοδότησης, όσο και αυτών που θα προσληφθούν ως αποτέλεσμα των ενεργειών υλοποίησης δράσεων με τους πόρους της χρηματοδότησης. Τέλος θα γίνει τακτοποίηση των συναφών και σχετικών υποχρεώσεων τόσο σε έντυπα όσο και διαδικασίες που αφορούν στο Ειδικό Αποθεματικό Γ3α,β/Γ.Π.οικ.92915/13-12-2017.
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη των αλλαγών των συμβάσεων απασχόλησης και των αναγγελιών αυτών των εργαζομένων που θα προσληφθούν για την υποστήριξη των δράσεων που θα υλοποιηθούν εξ αφορμής της χρηματοδότησης (κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης από τον Συνεταιρισμό).
 • Παράδοση των Φορολογικών-Ασφαλιστικών εντύπων εντός των προθεσμιών για τις αναφερόμενες υποχρεώσεις του Κοι.Σ.Π.Ε.
 • Συνεργασία και ανταλλαγή στοιχείων στον ορκωτό ελεγκτή που θα υποδειχθεί από τον Κοι.Σ.Π.Ε.

ΕΠΙΛΟΓΗ
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «Δεσμός», Μητροπόλεως 55 Βέροια, και στο τηλέφωνο: 2331306767 καθημερινά, από 9:00 έως 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πλήρη προσφορά τους στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «Δεσμός» ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: koispedesmos@gmail.com

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «Δεσμός»
Καρατζιούλα Νίκη

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης βιογραφικών η 23η Δεκεμβρίου 2022.
 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο