Η υποδοχή του 2023 στο Ναό του Οσίου Αντωνίου Βέροιας


Στις 11:30 το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου 2022, παραμονή της πρωτοχρονιάς του 2023, ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό με την ευκαιρία της εισόδου του νέου έτους και κήρυξε τον θείο λόγο, όπως κάθε χρόνο, στον κατάμεστο Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας.


Στο τέλος της Ιεράς Ακολουθίας ο Μητροπολίτης  διάβασε σχετική ευχή, ευλόγησε τη βασιλόπιτα και ευχήθηκε πατρικώς σε όλους αναφέροντας μεταξύ άλλων: 

Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξίωσε γιά μία ἀκόμη φορά νά φθάσουμε στήν ἀρχή ἑνός νέου χρόνου. Μᾶς ἀξίωσε νά διέλθουμε ἕναν χρόνο πού δέν ἦταν εὔκολος ἀπό πολλές ἀπόψεις καί νά συγκεντρωθοῦμε καί πάλι ἐδῶ, στόν ναό τοῦ πολι­ού­χου καί προστάτου μας, ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ νέου, τοῦ Βεροιέως, γιά νά προσευχηθοῦμε ὅλοι μαζί, γιά νά εὐχαριστήσουμε τόν Θεό γιά τόν χρόνο πού κλείνει καί νά τόν παρακαλέσουμε γιά τό νέο ἔτος πού μᾶς χαρίζει. 

Γιατί καί μόνο αὐτό, ὅτι μᾶς δίδει αὐτόν τόν νέο χρόνο, μᾶς δίδει αὐτή τήν εὐκαιρία νά συνεχίσουμε νά ἀπολαμβάνουμε τή ζωή, νά ἀπολαμβάνουμε τά ἀγαθά του, ἀλλά καί νά ἀγωνιζόμεθα γιά νά τόν προσεγγίσουμε καί νά ζήσουμε ὅπως Ἐκεῖνος θέλει, εἶναι μία ἀπό­δειξη τοῦ ἐλέους καί τῆς ἀπεί­ρου ἀγάπης του. Εἶναι ἡ ἀνταπό­κρισή του στό αἴτημα πού τοῦ ἀπευ­θύνουμε καθημερινά, σέ ὅλη τή διάρκεια τοῦ χρόνου, παρακα­λώντας τον: «παράτεινον τό ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε».

 Αὐτή τήν παράταση τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ ζοῦμε, καί γι᾽ αὐτήν τόν εὐχαριστοῦμε καί τόν δοξάζουμε. Ἡ χάρη του, ἄλλωστε, μᾶς βοή­θησε νά ξεπεράσουμε, κατά τό δυνατόν, τόν μεγάλο κίνδυνο τῆς πανδημίας τοῦ κορω­νοϊοῦ, παρότι δέν ἔχουμε ἀπαλλα­γεῖ ἀκόμη ὁριστικά, καί μᾶς ἐπέ­τρεψε νά τιμήσουμε δύο μεγάλες ἱστορικές ἐπετείους στίς ὁποῖες ἦταν ἀφιερωμένο τό ἔτος 2022: τήν ἐπέτειο τῶν 200 χρόνων ἀπό τό Ὁλοκαύτωμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Δοβρᾶ καί τό Ὁλοκαύτωμα τῆς πόλεως τῆς Ναούσης, ἀλλά καί τή συμπλήρωση 100 χρό­νων ἀπό τό τραγικό γεγονός τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς. 

Καί τά δύο αὐτά σημαντικά γεγο­νότα προσπαθήσαμε νά τά τιμή­σου­με καί νά τά ἀναδείξουμε μέ κάθε τρόπο στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, γιατί δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε τήν ἱστορία μας, ἰδιαίτερα στή δύσκολη αὐτή ἐποχή πού ζοῦμε. Καί εἶναι ὄντως δύσκολη, γιατί τόν τελευταῖο χρόνο ζοῦμε καί ἀκοῦμε πολλά καί ἀνησυχητικά γε­γονότα, τά ὁποῖα πιστεύαμε ὅλοι ὅτι ἀποτελοῦν παρελθόν γιά τήν περιοχή μας. 

Καί ὅμως ζοῦμε μία γενικευμένη ἀναταραχή στήν Εὐρώπη, ζοῦμε ἀπειλές καί διεκδι­κήσεις γειτόνων πού ἐπιμένουν σέ ἱστορικές ἀνα­κρίβειες καί ψεύδη, προσπαθώ­ντας νά κερδίσουν ὅ,τι μποροῦν καί νά ξαναγράψουν τήν ἱστορία.

Μέ αὐτά τά δεδομένα, πού εὔλο­γα δημιουργοῦν ἀνησυχία σέ ὅλους μας, ἄς παρακαλέσουμε ἀπόψε τόν Θεό, στά χέρια τοῦ ὁποίου βρίσκονται τά πάντα, βρίσκεται ἡ ζωή τοῦ καθενός μας, ἡ πατρίδα μας καί ὁ κόσμος ὁλό­κληρος, νά μᾶς χαρίσει τήν εἰρήνη, νά φωτίσει καί νά συνε­τίσει ὅσους κρατοῦν στά χέρια τους καί τά δίκαια τῆς πατρίδος μας ἀλλά καί τίς τύχες ὅλου τοῦ κόσμου, νά παύσει τίς ἄδικες καί ἄσκοπες αἱματοχυσίες καί τή φρί­κη καί τόν πόνο πού προκαλοῦν στούς ἀνθρώπους, καί νά προστα­τεύ­σει τήν πατρίδα μας καί τόν εὐσεβῆ λαό μας ἀπό τίς ἀνυπό­στατες διεκδικήσεις καί ἀπειλές τῶν γειτόνων μας.

Τή χρονιά πού κλείνει εἴχαμε τή μεγάλη χαρά νά ἐγκαινιασθοῦν στήν ἐπαρχία μας δύο λαμπρά μου­σεῖα, τό Παύλειο Κειμηλιαρ­χεῖο «Ἱεροί θησαυροί» τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, στήν Ἱερά Μο­νή τῆς Παναγίας Δοβρᾶ, καί τό Πολυκεντρικό Μουσεῖο τῶν Αἰγῶν στή Βεργίνα. Καί τά δύο μουσεῖα μέ τίς συλλογές τους ἀπο­δεικνύουν ἀπό τή δική του ὀπτική γωνία τό καθένα, τή διά μέσου τῶν αἰώνων ἀδιαμφισβή­τητη ἑλλη­νικότητα αὐτοῦ τοῦ τόπου, τῆς Μακεδονίας μας, τήν ὁποία κάποιοι συνεχίζουν νά ἀμφισβη­τοῦν, ζητώντας τήν καθιέρωση τῆς διδασκαλίας τῆς δῆθεν «Μα­κε­δονικῆς» γλώσσας, μιᾶς ἀποδε­δειγμένα βουλγαρικῆς διαλέκτου, στή Μακεδονία μας, ὑποστηρί­ζοντας ὅτι ἀποτελεῖ μιά δῆθεν ὁμι­λούμενη γλώσσα ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Ξεχνοῦν ὅμως ἐσκεμμένα ὅτι ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καί ὅλοι οἱ Μακεδόνες μιλοῦσαν ὡς μητρική καί μόνη γλώσσα τους τήν ἑλλη­νική καί αὐτή μόνο διέδωσε στά πέρατα τοῦ κόσμου μέ τίς ἐκστρα­τεῖες του ὁ Μακεδόνας στρατη­λά­της Ἀλέξανδρος, καί αὐτή ἔγινε κατά θεία πρόνοια ἡ κοινή γλώσ­σα τῆς τότε οἰκουμένης, διευκολύ­νοντας τό κήρυγμα καί τή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου.  Σέ αὐτήν, τήν ἑλληνική γλώσσα τῶν Μακεδό­νων, κήρυξε ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος ἐδῶ στή Βέ­ροια καί ἔγραψε τίς ἐπιστολές του, ὅπως καί οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι καί εὐαγγελιστές.

Καί ἐπειδή δέν θά πρέπει νά ξεχνοῦμε αὐτήν τήν ἀλήθεια, ἰδι­αι­­τέρως στήν κρίσιμη ἐποχή πού ζοῦμε καί στήν ὁποία πολλοί ἐγεί­ρουν διεκδικήσεις λέγοντας ψέμ­μα­τα, ἡ Ἐκκλησία μας, πού ὑπῆρξε πάντοτε θεματοφύλακας τῆς πίστεως ἀλλά καί τῆς ἀγάπης στήν πατρίδα, γιά τήν ὁποία ἐπανειλημ­μένα ἀγωνίσθηκε καί προσέφερε τά πάντα, ἔχει χρέος νά ἀναδει­κνύει τήν ἀλήθεια. 

Γι᾽αὐτό καί φέτος ἡ Ἱερά Μητρό­πολή μας ἀφιέρωσε τό ἔτος 2023 στόν μεγάλο Μακεδόνα Ἀλέξαν­δρο, καθώς τό ἔτος τῆς γεννήσεώς του, 323 π.Χ. συνδυάζεται μέ αὐτό, δηλαδή 323-2023, γιά νά θυμίζει σέ ὅλους τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδο­νίας μας καί τή δολιότητα ὅσων ὑποστηρίζουν τή δῆθεν «μακεδο­νική» γλώσσα, πού δέν ἔχει σχέση μέ τόν Μέγα Ἀλέξανδρο, ἀλλά μόνο μέ τούς Σλάβους σφετεριστές τῆς Μακεδονίας μας.

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει χρέος νά θυμί­ζει καί νά διακηρύσσει αὐτήν τήν ἀλήθεια, ἀλλά καί νά προσεύχεται στόν Θεό καί στούς ἀναρίθμητους ἁγίους αὐτῆς τῆς γῆς τῆς μακεδονικῆς, τῆς ἑλλη­νικῆς, νά τήν προστατεύουν, ἀνε­ξάρτητα ἄν κάποιοι ἐνοχλήθηκαν ἀπό τήν ἀφιέρωση τοῦ Ἡμερο­λογίου τῆς Ἱερᾶς μας Μητρο­πό­λεως στόν συμπατριώτη μας Μέγα Ἀλέξανδρο. 

Ἡ ἀντίδραση τους θυμίζει τήν ὑποκρισία τῶν Φαρισαίων πού προσπαθοῦσαν νά ἀποδείξουν ὅτι εἶναι πιστότεροι τηρητές τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ἀπό τόν ἴδιο τόν νομοθέτη του, τόν Χριστό.

Ἀδελφοί μου, αὐτή τήν ὥρα τῆς εἰσόδου μας στόν νέο χρόνο, ἄς ἐκζητήσουμε τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιά τή ζωή μας, γιά τούς οἰκείους μας, γιά τούς ἀδελφούς μας πού συμπροσεύχο­νται μαζί μας ἀπόψε, ἀλλά καί γιά ὅσους δέν μπόρεσαν νά εὑρίσκονται ἀνά­μεσα μας καί γιά ὅσους παρακο­λουθοῦν μέσω τοῦ Ραδιοφωνικοῦ μας Σταθμοῦ «Παύλειος Λόγος».

Ἄς παρακαλέσουμε τόν Θεό νά μᾶς χαρίσει τήν εἰρήνη καί τή χαρά καί νά μᾶς ἀξιώσει νά τόν πλησιάσουμε περισσότερο τή νέα χρόνια καί νά τήν ζήσουμε σύμφω­να μέ τό δικό θέλημά του.

Αὐτή εἶναι ἡ ταπεινή καί ὁλοκάρδια πατρική μου εὐχή, μαζί μέ τήν προσευχή μου ὁ Θεός νά χαρίσει στόν καθέ­να σας, διά πρεσβειῶν καί τοῦ προ­στάτου μας ἁγίου Ἀντωνίου καί τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Παύλου, πλούσια τήν εὐλογία του γιά νά εἶναι ὁ νέος χρόνος δημιουργικός καί καρποφόρος γιά ὅλους μας.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά! Χρόνια πολλά! 
 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο