Πρόταση για παραχώρηση 25 ετών του Παλιού Δικαστικού Μεγάρου από την ΕΤΑΔ - Οι όροι που προτείνονται

Η μεγάλη στιγμή της παραχώρησης του παλιού δικαστικού μεγάρου στον Δ. Βέροιας ήρθε. Συγκαλείται για το θέμα έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και το Σώμα καλείται να αποδεχτεί τους όρους της αποδοχής της παραχώρησης, με συμβολικό μίσθωμα. 

Συγκεκριμένα, ο Δ. Βέροιας θα πληρώνει 1.800 ευρώ το χρόνο για ενοίκιο (μετά την ολοκλήρωση των εργασιών), με διάρκεια μίσθωσης 25 έτη. Στις συμβατικές υποχρεώσεις του Δήμου είναι η αποκατάσταση και συντήρηση του κτιρίου, με τις εργασίες να προϋπολογίζονται 1,75 εκατ. ευρώ. 

Ως προς την χρήση, ορίζεται σαφώς ότι πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη χρήση και μάλιστα εντός 3 ετών από την παραχώρηση πρέπει να έχει υλοποιηθεί η αποκατάσταση και να υπάρχει η προβλεπόμενη χρήση!

Συγκεκριμένα στην απόφαση της ΕΤΑΔ, της Εταιρίας του Δημοσίου που κατέχει το ακίνητο, αναφέρονται ως προς την χρήση:

Σκοπός της παραχώρησης είναι η αποκατάσταση, συντήρηση, ανάδειξη, και επανάχρηση του ακινήτου με χρήσεις πολιτιστικού, μουσειακού, και διοικητικού χαρακτήρα και πιο συγκεκριμένα την εγκατάσταση εντός αυτού: α) Ολοκληρωμένου Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης, β) Μουσείου Εκπαίδευσης- Χρίστος Τσολάκης και, γ) Αρχείου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Ν.Μουτσόπουλου. 

Οι εργασίες της ως άνω αποκατάστασης έχουν προϋπολογιστεί όπως προαναφέρθηκε στο ποσό του 1.750.000€

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε εικοσιπέντε (25) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Αν σε διάστημα τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύμβασης δεν έχει υλοποιηθεί ο σκοπός της παραχώρησης, η ΕΤΑΔ δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως διατηρώντας την απαίτησή της για την είσπραξη του κατωτέρω περιγραφομένου Ετησίου Εγγυημένου Ανταλλάγματος για το διάστημα από την υπογραφή έως την καταγγελία της παραχώρησης καθώς και την κατάπτωση της κατωτέρω Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης.


Να σημειωθεί ότι ο Δ. Βέροιας είχε αιτηθεί δωρεάν παραχώρηση. Με αυτή την πρόταση, μπορεί να υπάρχει μεν συμβολικό μίσθωμα (1800 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 150 ευρώ το μηνα), ωστόσο αναλαμβάνει το κόστος συντήρησης - αποκατάστασης, το οποίο αν όντως είναι 1,75 εκατ. ευρώ, στην ουσία θα κοστίζει στον Δήμο γύρω στις 6.000 ευρώ το μήνα (επιμερίζοντας το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων ανά μήνα). 

Δείτε όλο το εισηγητικό του θέματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 

ΘΕΜΑ:

Αποδοχή ή μη των όρων παραχώρησης με αντάλλαγμα του ακινήτου

 με ΑΒΚ11 -«Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας» από την ΕΤΑΔ στον Δήμο Βέροιας Με το υπ' αριθ πρωτ  25795/19.05.2014 έγγραφο του, ο Δήμος Βέροιας υπέβαλε αίτημα στην ΕΤΑΔ ζητώντας την δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου με ΑΒΚ 11 –Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, για διάστημα 50 χρόνων αναλαμβάνοντας την ευθύνη της συντήρησης  και της  καλής λειτουργίας αυτού, για να το χρησιμοποιήσει για  εκπαιδευτικούς και  πολιτιστικούς σκοπούς.

Στο  αίτημα του Δήμου Βέροιας απάντησε η ΕΤΑΔ με το με το υπ αριθ πρωτ  6411/01.08.2014  έγγραφό της και ενημέρωσε τον Δήμο Βέροιας ότι προτίθετο να εξετάσει το παραπάνω αίτημα, εφόσον ο Δήμος κατέθετε συγκεκριμένη πρόταση αξιοποίησης του και εξασφάλιζε σχετικό αντάλλαγμα.

Στην συνέχεια και από το έτος 2014 που υποβλήθηκε το αίτημα στην ΕΤΑΔ μέχρι σήμερα, υπήρξε συνεχής αλληλογραφία του Δήμου Βέροιας  για την αξιοποίηση του ακινήτου,τόσο με την Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, όσο και με την Κτηματική Υπηρεσία Ημαθίας, την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας και την ΕΤΑΔ.

Τελικά, ο Δήμος Βέροιας με το υπ αριθ πρωτ  5656/02.02.2023 έγγραφο, επανήλθε με νέο αίτημα στη ΕΤΑΔ, με το οποίο αιτήθηκε την παραχώρηση με αντάλλαγμα του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου  Βέροιας και του αύλειου χώρου αυτού, για να το χρησιμοποιήσει ως:

 α) Ολοκληρωμένο Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης, 

β) Μουσείο Εκπαίδευσης-Χρίστος Τσολάκης και,

 γ) Αρχείο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Ν.Μουτσόπουλου.Η ΕΤΑΔ απέστειλε στον Δήμο Βέροιας  την υπ αριθ πρωτ 2009/17-2-2023 απόφαση του Εντεταλμένου Συμβούλου και Εκτελούντος Χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:


«Περιγραφή ακινήτου

Το Δημόσιο ακίνητο με ΑΒΚ 11 βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Βέροιας του Νομού Ημαθίας και εντός της Πλατείας «Ρακτιβάν» ή «Ωρολογίου» και εμπίπτει στο Ο.Τ. 94 της πόλης το οποίο περικλείεται από τις οδούς Μητροπόλεως - Βερόης και Ταξιαρχίας (πρώην Βας.Κων/νου). Πρόκειται για οικόπεδο με κτίσμα στο οποίο στεγαζόταν μέχρι πρότινος το πρώην Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας.

Σύμφωνα με το από 14.04.2014 Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν.Ημαθίας (σχ.1) έχει οικοπεδική επιφάνεια 886,50τ.μ., ενώ το κτίσμα εντός αυτού είναι συνολικού εμβαδού 885,00τ.μ., από τα οποία τα 785,00τ.μ. αντιστοιχούν στον ισόγειο χώρο και Α' όροφο, και τα υπόλοιπα 100,00τ.μ. στους χώρους των δύο υπογείων. Έχει λάβει αριθμό ΚΑΕΚ 160081077037 και είναι κυριότητας ΕΤΑΔ.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 428/Α'/23.10.1937 (σχ.2) το ως άνω κτίσμα κηρύχθηκε ως Διατηρητέο Ιστορικό Μνημείο, και ακολούθως με το ΦΕΚ 148/Β'/05.04.1983 (σχ.3) το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας χαρακτηρίσθηκε ως έργο τέχνης μαζί με τον περιβάλλοντα σε αυτό χώρο. Το ακίνητο χωροθετείται εντός ΟΤ 94 για το οποίο οι ισχύουσες χρήσεις γης βάσει του με αρ.πρωτ. 2816/04-082014 εγγράφου της Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης Κτηματολογίου - Περιουσίας Δήμου (σχ.4) είναι «Χώρος πρασίνου-Δικαστήριο-Πλατεία», με οικοδομική γραμμή επί του περιγράμματος του κτιρίου, και κοινόχρηστο χώρο για τον περιβάλλοντα χώρο αυτού. Επιπλέον των παραπάνω σημειώνεται ότι βάσει πρόσφατου εγγράφου του Δήμου Βέροιας (σχ.10), στο εγκεκριμένο ΓΠΣ της πόλης, στην περιοχή προβλέπονται οι χρήσεις Αστικό πράσινο και κεντρικές λειτουργίες πόλης , στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι χρήσεις για κτίρια διοίκησης, χώροι συνάθροισης κοινού, πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις, κτίρια εκπαίδευσης κλπ.

Λοιπές πληροφορίες και τεχνικά στοιχεία για το ακίνητο περιέχονται στην από 13.02.2023 τεχνική έκθεση του Τ.Τ.Ω.(σχ.15)

Ιστορικό ακινήτου

Αρχικά περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο εκ διαδοχής του Τουρκικού Δημοσίου και το έτος 1965 με το υπ.αριθμ. 45005/08.01.1965 πωλητήριο του Υπ. Οικονομικών (σχ.5) παραχωρήθηκε στο Ειδικό Ταμείο Ανεγέρσεως Δικαστικών Μεγάρων και Φυλακών Βεροίας με αποκλειστικό σκοπό την ανέγερση Νέου Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας.

Εν συνεχεία με την υπ.αριθμ. 19943/19.05.1971 πράξη του Υπ.Δικαιοσύνης (σχ.6) μεταβιβάζεται στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. με το οποίο συγχωνεύθηκε το Ειδικό Ταμείο Ανεγέρσεως Δικαστικών Μεγάρων και Φυλακών Βέροιας.

Μέχρι τις αρχές του 2013 το Δημόσιο ακίνητο με ΑΒΚ 11 χρησιμοποιήθηκε για την στέγαση των δικαστηρίων της πόλης. Κατόπιν της μεταστέγασης των υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου σε άλλο κτίριο της πόλης εκδόθηκε η Δ10Α1181793/6732ΕΞ2013/26-11-2013 Απόφαση του Υπ.Οικονομικών (σχ.7) με την οποία ανακλήθηκε το υπ.αριθμ. 45005/08.01.1965 πωλητήριο του Δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 11 Ημαθίας και περιήλθε πάλι στην κυριότητα του Υπ.Οικονομικών.

Η Κτηματική Υπηρεσία Ν.Ημαθίας μετέγραψε την σχετική απόφαση στο Κτηματολογικό γραφείο Βέροιας την 13-01-2014 και με αριθμό καταχώρησης 56 καταχωρήθηκε στο τηρούμενο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου.

Αίτημα του Δήμου Βέροιας

Με το υπ' α.π. 4773/20.05.2014 έγγραφο του ο Δήμος Βέροιας (σχ.8) αιτήθηκε στην ΕΤΑΔ την δωρεάν παραχώρηση του εν λόγω ακινήτου για διάστημα 50 χρόνων, και με σκοπό την ανάληψη ευθύνης για την καλή λειτουργία αυτού και την πρόσδοση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών χρήσεων, σε απάντηση του οποίου η ΕΤΑΔ με το με α.π. 6411/01.08.2014 (σχ.9) έγγραφο της ενημέρωσε ότι προτίθετο να εξετάσει το παραπάνω αίτημα εφόσον ο Δήμος κατέθετε συγκεκριμένη πρόταση αξιοποίησης του ακινήτου και εξασφάλιζε σχετικό αντάλλαγμα.

Εν συνεχεία ο Δήμος επανήλθε με νέο αίτημα (α.π. 5656/02.02.2023, α.π. ΕΤΑΔ 1430/07.02.2023, σχ.10) βάσει του οποίου αιτείται την μίσθωση του ακινήτου στο σύνολο του για χρήση του ως: α) Ολοκληρωμένου Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης, β) Μουσείου Εκπαίδευσης-Χρίστος Τσολάκης και, γ) Αρχείου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Ν.Μουτσόπουλου. Επιπλέον των παραπάνω, και στα πλαίσια της δυνάμει λειτουργίας του κτιρίου ο Δήμος θα προχωρήσει σε εργασίες αποκατάστασης, με συνολικό προβλεπόμενο προϋπολογισμό περί του 1.750.000 ευρώ πλέον του ΦΠΑ (σχ.10), μέγεθος το οποίο κρίνεται ως πραγματικό βάσει σχετικής γνωμοδότησης από μηχανικό της εταιρείας (σχ.14), χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται από πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη.

Αξία ακινήτου

Βάσει της από 15.02.2023 Έκθεσης εκτίμησης της μισθωτικής αξίας του ακινήτου (σχ.11), και δεδομένων των δαπανών αποκατάστασης αυτού, όπως έχουν προϋπολογιστεί κατ' εκτίμηση δεν προκύπτει ως απαραίτητη η επιβολή πάγιου εγγυημένου μισθώματος.

Βάσει των από 10.02.2023 φύλλων υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (σχ.12), αυτή υπολογίστηκε ίση με 796.346,06 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α') «Σύσταση Εταιρειών για την Οργάνωση Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της Περιουσίας του ΕΟΤ, σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και Τροποποίηση της Νομοθεσίας για τον Τουρισμό», όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ178 Α'), 3270/2004 (ΦΕΚ187 Α'), 3943/2011 (ΦΕΚ66 Α'), 4002/2011 και ισχύει σήμερα, καθώς και τη Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011/28-11-2011 (ΦΕΚ2779/Τβ'/02-12-2011) ΚΥΑ «Περί συγχώνευσης της Κ.Ε.Δ. Α.Ε. και της Ε.Τ.Α. Α.Ε.».

Τον Νόμο 4389/2016 και κυρίως το άρθρο 196 αυτού.

Το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Τον Κανονισμό Εκμισθώσεων, Μισθώσεων, Παραχωρήσεων, Εκποιήσεων, Ανταλλαγών, Αγορών και Αντιπαροχών της ΕΤΑΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Την απόφαση που ελήφθη κατά την με α/α 679/30.11.2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα - Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρίας» δυνάμει της οποίας έχει εξουσιοδοτηθεί ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και εκτελών χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου να ε) ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στους Κανονισμούς εκμισθώσεων, μισθώσεων, παραχωρήσεων, πωλήσεων, ανταλλαγών, αγορών και αντιπαροχών, καθώς και προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων για τη σύναψη συμβάσεων της εταιρείας και ειδικότερα i) Αποφασίζει και εγκρίνει, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης, όλες τις προβλεπόμενες από τον οικείο Κανονισμό διαδικασίες: εκμίσθωσης ή παραχώρησης κινητού ή ακινήτου κυριότητας ή διαχείρισης της Εταιρείας, εκτιμώμενης ετήσιας μισθωτικής αξίας έως και εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και με την προσυπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. έως διακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων (215.000) ευρώ, πλέον αναπροσαρμογής, παράτασης ή τροποποίησης όρων σύμβασης εκμίσθωσης ή παραχώρησης κινητού ή ακινήτου κυριότητας ή διαχείρισης της Εταιρείας, εκτιμώμενης ετήσιας μισθωτικής αξίας έως και εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, αυτοδίκαιης ανάκλησης της παραχώρησης ακινήτου κυριότητας ή διαχείρισης της Εταιρεία, ανεξαρτήτως της αξίας αυτού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, καθώς και πώλησης κινητού ή ακινήτου κυριότητας της Εταιρείας, εκτιμώμενης αγοραίας αξίας έως και εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

Το γεγονός ότι η εκτιμώμενη μισθωτική αξία του ως άνω ακινήτου με ΑΒΚ 11 Ημαθίας όπως αυτή προσδιορίζεται από τον Τομέα Εκτιμήσεων της Εταιρείας, εμπίπτει εντός των αρμοδιοτήτων του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 5.

Την ανάγκη αξιοποίησης του ακινήτου, το οποίο παραμένει εγκαταλελειμμένο, μέσω της παραχώρησης της χρήσης του έναντι ανταλλάγματος, προς εξασφάλιση εσόδων υπέρ της Εταιρείας.

Αποφασίζουμε:

Την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα στον Δήμο Βέροιας (εφεξής «Παραχωρησιούχος») του ακινήτου με ΑΒΚ 11 Ημαθίας (Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας), συνολικής επιφάνειας οικοπέδου 886,50τ.μ. μετά 885τ.μ. κτιριακών χώρων, με τους εξής βασικούς όρους:

Σκοπός της παραχώρησης είναι η αποκατάσταση, συντήρηση, ανάδειξη, και επανάχρηση του ακινήτου με χρήσεις πολιτιστικού, μουσειακού, και διοικητικού χαρακτήρα και πιο συγκεκριμένα την εγκατάσταση εντός αυτού: α) Ολοκληρωμένου Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης, β) Μουσείου Εκπαίδευσης- Χρίστος Τσολάκης και, γ) Αρχείου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Ν.Μουτσόπουλου. Οι εργασίες της ως άνω αποκατάστασης έχουν προϋπολογιστεί όπως προαναφέρθηκε στο ποσό του 1.750.000€

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε εικοσιπέντε (25) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Αν σε διάστημα τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύμβασης δεν έχει υλοποιηθεί ο σκοπός της παραχώρησης, η ΕΤΑΔ δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως διατηρώντας την απαίτησή της για την είσπραξη του κατωτέρω περιγραφομένου Ετησίου Εγγυημένου Ανταλλάγματος για το διάστημα από την υπογραφή έως την καταγγελία της παραχώρησης καθώς και την κατάπτωση της κατωτέρω Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης.

Το αντάλλαγμα ορίζεται ετήσιο και θα είναι εγγυημένο, ήτοι αντάλλαγμα οφειλόμενο ανεξάρτητα από την πραγματική χρήση και οικονομική αξιοποίηση του ακινήτου. Το Ετήσιο Εγγυημένο Αντάλλαγμα ορίζεται σε χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800 €), θα ξεκινήσει να καταβάλλεται από την ολοκλήρωση των έργων και όχι πέραν των τριών (3) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως από τον τρίτο χρόνο της παραχώρησης, κατά ποσοστό ίσο με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός προσδιορίζεται εκάστοτε από την αρμόδια αρχή, πλέον μίας ποσοστιαίας μονάδας (ΔΤΚ συν 1%), σε περίπτωση δε όπου το άνω ποσοστό είναι κατώτερο του 2%, η αναπροσαρμογή ορίζεται κατ' ελάχιστο στο ποσοστό αυτό (2% επί του εκάστοτε καταβαλλομένου ανταλλάγματος). Πλέον των παραπάνω, και σε περίπτωση ανάπτυξης ιδιωτικοοικονομικών εκμεταλλεύσεων επί του ακινήτου, στην ΕΤΑΔ θα αποδίδεται ποσοστό επί των εισπράξεων, ίσο με 20,75% αυτών.

Ο Παραχωρησιούχος θα παράσχει στην ΕΤΑΔ Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ίσο με ένα Ετήσιο Εγγυημένο Αντάλλαγμα.

Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντηρεί, να επισκευάζει και να καλύπτει κάθε ανεξαιρέτως δαπάνη αφορά το ακίνητο.

Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει με ευθύνη, δαπάνες και μέριμνά του να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση όλων των κατά νόμο απαραίτητων αδειών για την αποκατάσταση, κατασκευή και επισκευή παντός είδους εγκαταστάσεων και κτισμάτων που απαιτούνται ώστε να καταστεί το ακίνητο κατάλληλο για την χρήση για την οποία προορίζεται, καθώς και για την έκδοση των σχετικών εγκρίσεων και πιστοποιήσεων για την υλοποίηση του σκοπού της παραχώρησης, και την διατήρησή τους σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια αυτής. Επιπλέον των παραπάνω, ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει με ευθύνη, δαπάνες, και μέριμνά του μέχρι την λήξη της παρούσας παραχώρησης, την θεραπεία όλων των πολεοδομικών προβλημάτων του ακινήτου, για τα οποία έλαβε πλήρη γνώση με ευθύνη του μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του, και συγκεκριμένα οφείλει να προχωρήσει στην τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με σκοπό την αλλαγή των χρήσεων του Ο.Τ. 94 βάσει των οριζόμενων στο εγκεκριμένο Γ.Π.Σ., ήτοι αστικό πράσινο και κεντρικές λειτουργίες πόλης.

Όλες οι δαπάνες αποκατάστασης, συντήρησης, βελτίωσης και κατασκευών παραμένουν επ' ωφελείας του ακινήτου και δεν δύναται o Παραχωρησιούχος να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση για αυτές σε περίπτωση καταγγελίας της παραχώρησης.

Ο Παραχωρησιούχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκληθεί εντός του ακινήτου ή σε αυτό, στις εγκαταστάσεις και σε κάθε τρίτο από ενέργειες ή παραλείψεις, ακόμη και ανυπαίτιες, του ιδίου ή των προστηθέντων αυτού, καθώς και από τυχηρά, οφείλει δε να ασφαλίζει το ακίνητο κατά παντός κινδύνου για το ποσό και τους ασφαλιστικούς κινδύνους που εύλογα και έγκαιρα θα του γνωστοποιηθούν από την ΕΤΑΔ, οφείλει δε να ανανεώνει το ασφαλιστήριο ετησίως, να το αποστέλλει στην ΕΤΑΔ μαζί με την απόδειξη καταβολής των ασφαλίστρων και να αναπροσαρμόζει τους ασφαλιστέους κινδύνους και τα ποσά ασφάλισης σύμφωνα με τις σχετικές εύλογες υποδείξεις της ΕΤΑΔ.

Κάθε παύση της χρήσης του ακινήτου πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως στην ΕΤΑΔ.

Η ΕΤΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγέλλει την παραχώρηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία νομοθεσία και την σύμβαση που θα συναφθεί.

Η ΕΤΑΔ δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη ή υποχρέωση για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του ακινήτου.

Οποιαδήποτε δαπάνη, που σύμφωνα με το νόμο βαρύνει τον κύριο του ακινήτου, από την έναρξη ισχύος της παραχώρησης και στο εξής θα βαρύνει αποκλειστικά τον Παραχωρησιούχο. Η ΕΤΑΔ απαλλάσσεται τελείως και για οποιαδήποτε ανεξαίρετα αιτία της υποχρέωσης να ενεργήσει υλικές πράξεις ή να καλύψει οποιαδήποτε δαπάνη επισκευής, συντήρησης ή βελτίωσης των τμημάτων του ακινήτου και αν ακόμη η δαπάνη αυτή επιβλήθηκε και από λόγους τύχης ή ανωτέρας βίας.

Η μη τήρηση από μέρους του Παραχωρησιούχου οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους αποτελεί λόγο καταγγελίας της παραχώρησης.»

Ο Δήμος Βέροιας θα αναλάβει την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. 

Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να: 

Α) Αποφασίσει για την αποδοχή ή μη των όρων της παραχώρησης με αντάλλαγμα του κτιρίου των πρώην Δικαστηρίων της πόλης Βέροιας και του αύλειου χώρου αυτού 

Β) Δεσμευτεί για την εγγραφή: 

1) στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2023 της δαπάνης για την έκδοση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης των όρων της παραχώρησης και 

2) στους προϋπολογισμούς και στα τεχνικά προγράμματα του Δήμου των επομένων ετών των δαπανών για την εκτέλεση όλων των εργασιών αποκατάστασης του πρώην Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας και του ετησίου εγγυημένου ανταλλάγματος 

Γ) Εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή του συμφωνητικού παραχώρησης.

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο