Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την Τετάρτη (22/2/2023)

Με 55 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023, στις 6 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας. 

Αναλυτικά τα θέματα:

ΘΕΜΑ

1ο :

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 3/2023 απόφασης Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας», επί του ετησίου  προγράμματος δράσης, του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης, έτους 2023

ΘΕΜΑ

2ο :

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 9/2023 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, περί τροποποίησης του κανονισμού διάθεσης χώρων, υποδομών και υπηρεσιών ( Κ.Δ.Χ.Υ.Υ.) της

ΘΕΜΑ

3ο :

Επί αιτημάτων μισθωτών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας  για την α) ανανέωση της μείωσης μισθωμάτων των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας και β) διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας

ΘΕΜΑ

4ο :

Επί αιτημάτων μισθωτών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας  για την α) ανανέωση της μείωσης μισθωμάτων των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας και β) διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας

ΘΕΜΑ

5ο :

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 1/2023 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου», επί του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, έτους 2023

ΘΕΜΑ

6ο :

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 1/2023 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επί του απολογισμού της, έτους 2022.

ΘΕΜΑ

7ο :

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 3/2023 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επί του απολογισμού της, έτους 2022.

ΘΕΜΑ

8ο :

Επί εισήγησης της Ο.Ε για την αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2023.

ΘΕΜΑ

9ο :

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.».

ΘΕΜΑ

10ο :

Ορισμός δύο ελεγκτών με τους αναπληρωτές τους για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)» Δ. Βέροιας

ΘΕΜΑ

11ο :

Ορισμός δύο ελεγκτών με τους αναπληρωτές τους για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ)» Δ. Βέροιας

ΘΕΜΑ

12ο :

Έγκριση ή μη α) καθορισμού Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 ως δεκτικού έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και β) ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Βέροιας στην Τράπεζα Πειραιώς

ΘΕΜΑ

13ο :

Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στον Ζ΄ Κύκλο (2023) του Προγράμματος του ΟΑΕΔ για επιχορήγηση της απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 101/Α΄), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική Δραστηριότητα, στο πλαίσιο της 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ.

ΘΕΜΑ

14ο :

Έγκριση ή μη α) παράτασης του συμφωνητικού μίσθωσης του Δημοτικού τουριστικού περιπτέρου «ΕΛΙΑ» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

ΘΕΜΑ

15ο :

Έγκριση ή μη α) παράτασης του συμφωνητικού μίσθωσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Φυτειάς και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ

16ο :

Έγκριση ή μη σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ - 2».

ΘΕΜΑ

17ο :

Έγκριση ή μη σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2».

ΘΕΜΑ

18ο :

Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία ΦΣΠΗΕ ισχύος 12,495 MW και συνοδά έργα (υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης με το Υ/Σ ανύψωσης τάσης 20/15 KV-συνοδό έργο στη θέση Δορμάνι του ΦΣΠΗΕ της εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.»

ΘΕΜΑ

19ο :

Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων υφιστάμενου λατομείου μαρμάρου βιομηχανικού ορυκτού (ανθρακικού ασβεστίου), σε δημόσια δασική έκταση, εμβαδού 55.042,01m2 στη θέση Ξυλάλογο της εταιαρίας «ΛΕΥΚΟΝ ΙΚΕ»

ΘΕΜΑ

20ο :

Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών για το έτος 2023.

ΘΕΜΑ

21ο :

Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών για το έτος 2023.

ΘΕΜΑ

22ο :

Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Β.Βικέλα»

ΘΕΜΑ

23ο :

Επί αιτήματος δημοτικών συμβούλων για τη διατύπωση απόψεων σχετικά με τη λειτουργία της Εγκατάστασης λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας.

ΘΕΜΑ

24ο :

Έγκριση ή μη α) πρακτικού επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Βέροιας και β) κήρυξης της εταιρίας «ΥΙΟΙ Ι. ΓΙΑΝΚΑΚΗ Ο.Ε» ως έκπτωτης

ΘΕΜΑ

25ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

26ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

27ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε κεντρικές οδούς της κοινότητας Κ.Βερμίου"

ΘΕΜΑ

28ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων του Δήμου  Βέροιας».

ΘΕΜΑ

29ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαγραμμίσεις Οδικών Επιφανειών».

ΘΕΜΑ

30ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα του στίβου στο Δημοτικό Γυμναστήριο Δ.Βικέλα».

ΘΕΜΑ

31ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 Εργοχωρίου Δ.Βέροιας

ΘΕΜΑ

32ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του 1ου αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος τμηματικών προθεσμιών εργασιών πρώτου σταδίου της μελέτης «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα» του Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ

33ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη ανέγερσης κλειστού γυμναστηρίου και ανάπλασης υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης Βέροιας».

ΘΕΜΑ

34ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου»

ΘΕΜΑ

35ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βιοκλιματικό-Πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας».

ΘΕΜΑ

36ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων Φιλίππειου Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ

37ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων»

ΘΕΜΑ

38ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων (Αποκατάσταση τοιχίου και τμήματος της οδού και πεζοδρομίου στην οδό Μενελάου»

ΘΕΜΑ

39ο :

Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία στα αγροκτήματα Μακροχωρίου και νέας Νικομήδειας Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ

40ο :

Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ

41ο :

Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Αγροτικής Οδοποιίας στο Αγρόκτημα Τριλόφου του Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ

42ο :

Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας»

ΘΕΜΑ

43ο :

Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε Δοβράς και Δ.Ε. Μακεδονίδος».

ΘΕΜΑ

44ο :

Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εξωτερικοί χρωματισμοί 10ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας»

ΘΕΜΑ

45ο :

Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας «Στα βήματα στου Αγίου Παύλου, Αποστόλου των Εθνών-Πολιτιστική Διαδρομή».

ΘΕΜΑ

46ο :

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ»

ΘΕΜΑ

47ο :

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΓΠΣ ΒΕΡΟΙΑΣ VERIA LADIES»

ΘΕΜΑ

48ο :

Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ατόμων ακακίας στον αύλειο χώρο του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Βέροιας και δύο (2) ατόμων πλατάνου στον αύλειο χώρο του 9ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

49ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. της Ζ.Ε από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών

ΘΕΜΑ

50ο :

Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως ποσού τελών άρδευσης έτους 2022 στην Μ.Σ.

ΘΕΜΑ

51ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών τελών άρδευσης του Κ.Π.

ΘΕΜΑ

52ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών τελών άρδευσης του Π.Π.

ΘΕΜΑ

53ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών τελών άρδευσης του Κ.Β.

ΘΕΜΑ

54ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της Ε.Γ. από χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.

ΘΕΜΑ

55ο :

Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπιικού Συλλόγου Φίλων ΚΕΜΑΕΔ για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο