Η Αλεξάνδρεια υποδέχθηκε την Εικόνα της "Παναγίας των Λοιμών"

Το απόγευμα της Παρασκευής 11 Αυγούστου 2023, πραγματοποιήθηκε στα προπύλαια του πανηγυρίζοντος Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας η υποδοχή της Εικόνας της Παναγίας των Λοιμών, Πελαγονίτισσας.

Την Εικόνα της Παναγίας των Λοιμών, από το Παρεκκλήσιο της Παναγίας Φανερωμένης του Μητροπολιτικού Ναού των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας όπου βρίσκεται, μετέφερε ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Βεροίας και προϊστάμενος του Μητροπολιτικού Ναού Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας και την υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

Στη συνέχεια τελέστηκε Πανηγυρικός Εσπερινός και η Μικρή Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστατούντος και ομιλούντος του Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονος, ενώ συμμετείχαν κληρικοί της πόλεως και της ευρύτερης περιοχής.

Η Εικόνα θα αναχωρήσει από την πόλη της Αλεξάνδρειας το πρωί της Πέμπτης 17 Αυγούστου και καθημερινά θα τελούνται Ιερές Ακολουθίας σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί από την ενορία.

Ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Χαλεπαῖς ἀρρωστίαις, καί νοσε­ροῖς πάθεσιν ἐξεταζομένῳ, Παρ­θέ­νε·, σύ μοι βοήθησον· τῶν ἰαμά­των γάρ ἀνελλιπῆ σε γινώσκω θη­σαυ­ρόν, Πανάμωμε, τόν ἀδαπάνητον».

Μέ κατάνυξη καί εὐλάβεια ψά­λαμε καί ἀπόψε τόν Παρακλητικό Κανόνα πρός τήν Ὑπεραγία Θεο­τόκο ἐνώπιον τῆς ἱερᾶς καί θαυ­ματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Πελαγονίτισσας ἤ τῶν λοιμῶν, ὅπως εἶναι γνωστή, καθώς σύμ­φωνα μέ τήν παράδοση εἶχε σώσει τούς κατοίκους τῆς Βεροίας καί ὄχι μόνο ἀπό διάφορες λοιμικές ἀσθέ­νειες καί πανδημίες ἀπό τίς ὁποῖες κατά καιρούς ὑπέφεραν.

Αὐτή τήν ἱερά καί ἱστορική εἰκό­να, πού ἀποτελεῖ πολύτιμο θη­σαυρό γιά τόν ἱερό ναό τῆς Πανα­γίας τῆς Φανερωμένης στή Βέροια, ὑποδεχθήκατε καί σεῖς μέ εὐλάβεια καί τιμή πρό ὀλίγου. Ἦλθε ἡ ἱερή εἰκόνα τῆς Παναγίας τῶν λοιμῶν στήν πόλη τῆς Ἀλεξανδρείας καί στήν ἐνορία σας, γιά νά ἑορτάσει μαζί μέ τήν Ἀλεξανδρινή Παναγία τή μεγάλη Θεομητορική ἑορτή τῆς σεπτῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί γιά νά λάβετε καί σεῖς τήν εὐλογία, τή χάρη καί τήν ἴαση.

Γιατί εἶναι ἀλήθεια ὅτι παρά τήν πρόοδο τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης ὁ ἄνθρωπος συνεχίζει νά κατατρύ­χε­ται ἀπό ποικίλες ἀσθένειες καί νά δοκιμάζεται ἀπό τόν πόνο καί τίς ἄλλες συνέπειές τους, καί ἀκόμη, παρά τήν ἐξέλιξη τῆς φαρμακολο­γίας καί τῶν ἄλλων ἐπι­στημῶν, συχνά δέν μποροῦμε νά βροῦμε τή θεραπεία πού ἔχουμε ἀνάγκη. Γι᾽ αὐτό καί προσφεύγουμε στήν Ὑπε­ραγία Θεοτόκο καί ζητοῦμε ἀπό Αὐτήν τή θεραπεία καί τήν ἴαση τόσο τῶν σωματικῶν ὅσων καί τῶν ψυχικῶν μας ἀσθενειῶν καί ἀδυναμιῶν, ὅπως ἀκριβῶς ψάλλει καί ὁ ἱερός ποιητής τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος καί ψά­λαμε καί ἐμεῖς προηγουμένως πρός τήν Κυρία Θεοτόκο.

Τί τῆς εἴπαμε; «Χαλεπαῖς ἀρρω­στίαις καί νοσεροῖς πάθεσιν ἐξετα­ζομένῳ, Παρθένε, σύ μοι βοήθη­σον».

Τῆς ζητήσαμε νά μᾶς βοηθήσει, καθώς δοκιμαζόμαστε ἀπό ἐπώδυ­νες καί βαρειές ἀσθένειες καί πά­θη πού τίς προκαλοῦν. Τῆς ζητή­σαμε τή βοήθειά της, γιατί κανένας ἄνθρωπος δέν ὑπάρχει, ὁ ὁποῖος νά μήν ὑποφέρει ἀπό κάποια ἀρρώ­στια, ὁ ὁποῖος νά μήν ταλαιπω­ρεῖται ἀπό κάποιον πόνο ἤ κάποια ἀδυναμία. Ὅλες αὐτές οἱ ἀσθένειες εἶναι σύμφυτες μέ τήν ἀνθρώπινη φύση, εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς μετα­πτω­τικῆς καταστάσεως τοῦ ἀν­θρώπου, εἶναι δοκιμασίες πού ἐπι­τρέπει ἴσως καί ὁ Θεός γιά τήν ψυ­χική μας ὠφέλεια, γιά νά κατα­νοή­σουμε τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία μας καί νά ζητήσουμε τή βοήθειά του, τή βοήθεια τῆς Παναγίας Μη­τέρας του.

Καί αὐτό δέν ἰσχύει μόνο γιά τίς σωματικές μας ἀσθένειες ἀλλά καί γιά τίς ψυχικές.

Πόσες φορές δέν αἰσθανόμαστε τραύματα καί πληγές στήν ψυχή μας πού μᾶς πονοῦν καί ἀδυνα­τοῦ­με νά θεραπεύσουμε; Πόσες φορές ἀγωνιζόμαστε νά νικήσουμε μία ἀδυναμία μας, ἕνα ἐλάττωμά μας, ἕνα πάθος μας, καί δυσκολευό­μα­στε; Ὅμως γιά ὅλα αὐτά καί γιά ἄλλα πολλά πού ὁ καθένας μας γνω­ρίζει μποροῦμε νά καταφεύγουμε στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Mποροῦ­με καί πρέπει νά ζητοῦμε τή βοή­θειά της, διότι, ὅπως μᾶς βεβαιώ­νει ὁ ἱερός ὑμνογράφος, ἀλλά καί γνωρίζουμε ὅλοι καί μαρτυρεῖ ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ Παναγία μας εἶναι «ἀνελλιπής καί ἀδαπάνητος θησαυρός ἰαμάτων». Μπορεῖ νά θεραπεύσει καί θερα­πεύει ἡ Κυρία Θεοτόκος κάθε ἀσθέ­νεια, ψυχική καί σωματική, χωρίς νά ἐξαντλεῖται ἡ δύναμή της, διότι αὐτή εἶναι ἡ Μητέρα τοῦ ἰατροῦ τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων, τοῦ Κυρίου μας, τόν ὁποῖο ἀξιώθηκε νά φέρει στά σπλάγχνα της.

Τή δύναμη αὐτή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου νά ἰᾶται καί νά θερα­πεύει κάθε ἀνθρώπινη ἀσθένεια ἀποδεικνύουν καί τά ἀναρίθμητα θαύματα πού ἀνά τούς αἰῶνες ἔχει ἐπιτελέσει διά τῶν ἱερῶν της εἰκόνων, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν καί τεκμήριο τῆς ὑποσχέσεως τῆς Πα­να­γίας μας ὅτι καί μετά τήν Κοίμησή της δέν θά ἐγκαταλείψει τόν κόσμο καί θά εἶναι κοντά μας γιά νά μᾶς προστατεύει καί νά θεραπεύει τίς ἀσθένειές μας.

Αὐτό ἔκανε ἡ Κυρία Θεοτόκος καί διά τῆς ἱερῆς της εἰκόνος, πού ἦλθε σήμερα στήν ἐνορία σας καί φέρει τό προσωνύμιο «Παναγία τῶν λοι­μῶν», γιά τή θεραπεία πού χάρισε ἀπό λοιμικές νόσους στούς πατέρες μας, ὅταν κινδύνευαν ἀπό αὐτές.

Τή δική της εὐλογία καί χάρη θά ἔχετε τήν εὐκαιρία νά λάβετε καί σεῖς αὐτές τίς ἡμέρες, κατά τίς ὁποῖες θά ἔχετε ἀνάμεσά σας τήν εἰκόνα αὐτή τῆς Παναγίας μας, γιά νά τήν προσκυνεῖτε καί νά τήν ἀσπάζεσθε, ζητώντας τή βοήθειά της, τήν ὁποία προσφέρει πλούσια ἡ Παναγίας μας, ἀρκεῖ νά τήν ζητοῦμε μέ πίστη καί ἐμπιστοσύνη. Καί τήν προσφέρει ἀκόμη πιό πλού­σια, ὅταν εἴμεθα κοντά της καί δέν τήν ἐνθυμούμεθα μόνο, ὅταν εὑρισκόμεθα σέ ἀνάγκη καί θέλουμε νά σώσει.

Θά πρέπει γι᾽ αὐτό νά παρακαλοῦ­με πάντοτε τήν Κυρία Θεοτόκο, κα­θημερινά, καί νά ζητοῦμε τήν προ­στασία της, ἀλλά καί νά τήν εὐχα­ριστοῦμε γιά τίς εὐεργεσίες πού μᾶς προσφέρει. Συγχρόνως ὅμως θά πρέπει καί νά προσπαθοῦμε νά εἴμεθα κοντά της μέ τή ζωή μας, νά ζοῦμε δηλαδή, ὅπως Ἐκείνη θά ἤθελε γιά ἐμᾶς, μέ ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί μέ προσοχή, ὥστε νά διατηροῦμε καθαρά τήν ψυχή καί τό σῶμα μας ἀπό τήν ἁμαρτία.

Ἰδιαιτέρως ὅμως αὐτές τίς ἡμέρες πού θά εἶναι ἡ θαυματουργή της εἰκόνα στόν ναό σας, ἄς ζητήσουμε τή βοήθειά της νά μᾶς ἀπαλλάξει ὁριστικά καί ἀπό τήν πανδημία πού μᾶς ταλαιπωρεῖ τά τελευταῖα χρό­νια καί νά μᾶς χαρίζει τήν ψυχική καί σωματική ἴαση ἀπό κάθε ἀσθέ­νεια καί ἀδυναμία πού μᾶς ταλαι­πωρεῖ.

Εἴθε νά ἑορτάσουμε τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεώς της καί νά προσκυνήσουμε τή Χάρη τῆς Παναγίας μας καί Ἐκείνη νά εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θά εἶναι κοντά μας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο