Φιλανθρωπική εκδήλωση της Μητρόπολης και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη Βέροια

Την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 το βράδυ στον Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας έλαβε χώρα η φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο: «Ερχόμενος ο Κύριος» που συνδιοργάνωσαν η Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας και το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Βεροίας.

Στο φουαγιέ του Χώρου Τεχνών ο κόσμος που προσήλθε προσέφερε τρόφιμα μακράς διαρκείας για την ενίσχυση του Συσσιτίου της Βεροίας και των λοιπών φιλανθρωπικών δομών της περιοχής, καθώς πλησιάζοντας στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τους ενδεείς αδελφούς μας.

Στην αρχή η πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Βεροίας κ. Ευσεβεία Γκουντή – Δουλγέρογλου απηύθυνε χαιρετισμό και αναφέρθηκε αφενός στη σημασία της προσφοράς και του εθελοντισμού και αφετέρου στην στήριξη της Αποστολικής Μητροπόλεως της Βεροίας στη διακονία του τοπικού παραρτήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Στην εκδήλωση λόγου και μέλους που ακολούθησε παρουσιάστηκαν από τον Βυζαντινό χορό του Συλλόγου Ιεροψαλτών της Μητροπόλεως Βεροίας «Κωνσταντίνος Πρίγγος» οι πιο χαρακτηριστικοί ύμνοι της κατανυκτικότερης περιόδου της Εκκλησίας, υπό τη διεύθυνση του χοράρχη κ. Ιορδάνη Ζερδαλή.

Στα Αναλόγια ανέγνωσαν ο Αρχιδιάκονος της Ιεράς μας Μητροπόλεως π. Παντελεήμων Παπαεμμανουήλ και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιεροψαλτών της Μητροπόλεως κ. Βασίλειος Μαυράγκανος.

Την εκδήλωση προλόγισε και παρουσίασε η Εκπαιδεύτρια του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ Βεροίας κ. Χρυσούλα Λιούλια.

Βίντεο από την εκδήλωση:

Στο τέλος ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων προσέφερε αναμνηστικά στους συντελεστές της εκδηλώσεως και αναφέρθηκε στην αγαστή συνεργασία της τοπικής Εκκλησίας με το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Βεροίας, λέγοντας μεταξύ άλλων: 

Πλησιάζουμε πρός τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα καί σέ λίγες ἡμέρες οἱ ναοί μας θά πλημμυ­ρί­σουν ἀπό τούς ἐξαίσιους καί συγ­χρό­νως κατανυκτικούς ὕμνους, κάποιους ἀπό τούς ὁποίους ἔψαλε ἀπόψε τόσο κατανυκτικά ὁ χορός τῶν ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεώς μας «Κωνσταντίνος Πρίγ­γος».

Ἡ ψαλμωδία καί τά κείμενα πού περιγράφουν τό Πάθος τοῦ Χρι­στοῦ μᾶς προετοιμάζουν ψυχικά καί πνευματικά γιά ὅσα θά ζήσουμε τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα.

Καί ὅσο καί ἄν κάθε χρόνο ἑορτά­ζουμε καί ζοῦμε αὐτές τίς ἡμέρες, δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι πάντο­τε προετοιμαζόμαστε γι᾽ αὐτές μέ ἰδιαίτερη λαχτάρα καί προσδοκία.

Δέν θά πρέπει ὅμως νά ξεχνοῦμε πώς ὑπάρχουν ἀδελφοί μας πού δέν εἶναι σέ θέση νά προετοι­μα­σθοῦν ὅπως ἐμεῖς γιά αὐτές τίς ἡμέ­ρες, καθώς ὑπάρχουν δυστυ­χῶς πολλοί γύρω μας πού ἀντιμε­τωπίζουν διάφορες δυσκολίες, ἀντι­μετωπίζουν ἀσθένειες, ἀνερ­γία καί οἰκονομικά προβλήματα, στά ὁποῖα δέν μποροῦν νά ἀντα­πεξέλθουν. Ὅλοι αὐτοί οἱ ἀδελφοί μας ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τή δική μας ἀγάπη, ἀπό τή δική μας βοήθεια καί ἀπό τή δική μας συμπαράσταση.

Καί αὐτόν τόν σκοπό ἐξυπηρετεῖ καί ἡ ἀποψινή ἐκδήλωση, τήν ὁποία διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρό­πολή μας σέ συνεργασία μέ τό Πε­ριφερειακό Τμῆμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ τῆς Βεροίας, τό ὁποῖο πάντοτε συμπαρίσταται μέ κάθε τρόπο στίς ἀνάγκες τῶν συναν­θρώπων μας καί συνεργάζε­ται ἄριστα μέ τήν τοπική μας Ἐκ­κλησία γιά τήν ἀνακούφισή τῶν ἀδελφῶν μας.

Ἡ ἐκδήλωση πού εἴχαμε τή χαρά νά παρακολουθήσουμε ὑπό τόν τί­τλο «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος … Ὁδοι­πο­ρικό στή Μεγάλη Ἑβδομάδα», εἶμαι βέβαιος ὅτι μᾶς ἔδωσε τήν εὐκαιρία νά σκεφθοῦμε πώς δέν ἀρκεῖ γιά τήν προετοιμασία μας νά ἀγοράσουμε μόνο τά ἀπαραίτητα τρόφιμα ἤ δῶρα, ἀλλά εἶναι ἀνα­γκαῖο νά προετοιμασθοῦμε καί ψυ­χικά καί πνευματικά.

Καί ἕνας τρόπος γι᾽ αὐτή τήν προ­ετοιμασία εἶναι νά σταθοῦμε δίπλα στούς ἀδελφούς μας πού ἔχουν ἀνάγκη, νά στηρίξουμε τά συσσίτια τῆς Ἐκκλησίας μας καί τίς λοιπές φιλανθρωπικές δομές τῆς πόλεώς μας πού ἐνισχύουν τούς ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας, προσφέροντας ὅσα περισσότερα μπορεῖ ὁ καθένας μας.

Ζητήσαμε διάφορα εἴδη, τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας, ὅ,τι ἔχει διάθεση καί δυνατότητα ὁ καθένας νά προσ­φέρει, ἀπό αὐτά πού ἀγοράζει γιά τόν ἑαυτό του καίγιά τήν οἰκο­γένειά του, ὥστε νά αἰσθανθεῖ ὅτι καί ὁ ἀδελφός του γιά τόν ὁποῖο τό ἔφερε σήμερα ἐδῶ εἶναι μέλος τῆς οἰκογενείας του. Καί ἔτσι νά ζήσει καί ἐκεῖνος ἀλλά καί ὅσοι ἀδελφοί μας θά λάβουν αὐτά τά εἴδη πού προσφέρατε μέ ἀγάπη καί συγκε­ντρώσαμε ἐδῶ, στόν Χῶρο Τεχνῶν πού μᾶς φιλοξενεῖ, τή θέρμη ἀλλά καί τή χαρά πού δίνει ἡ ἀγάπη καί σέ αὐτόν πού τήν προσφέρει ἀλλά καί σ᾽ αὐτούς πού τήν παίρνουν.

Θά ἤθελα γι᾽ αὐτό νά σᾶς εὐχα­ρι­στήσω ὅλους θερμά. Ὅσους κοπία­σαν γιά τή διοργάνωση τῆς ἀποψι­νῆς ἐκδηλώσεως, τόν χορό τοῦ Συλλόγου ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως «Κωνσταντίνος Πρίγγος», πού μᾶς ἔψαλε τόσο ὡραῖα, τό Περιφερειακό Τμῆμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ τῆς πόλεώς μας, τόν Χῶρο Τεχνῶν γιά τή φιλοξενία, καί πάνω ἀπό ὅλους ἐσᾶς, οἱ ὁποῖοι ἀνταποκριθήκατε στήν πρόσκληση τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί ἤλθατε γιά νά προσφέρετε τήν ἀγάπη σας στούς ἀδελφούς μας καί δι᾽ αὐτῶν στόν Κύριό μας, ὁ ὁποῖος ἀπό τήν ἀπέ­ραντη ἀγάπη του σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε γιά τή σωτηρία μας.

Θά ἦταν ὅμως παράλειψη, ἄν δέν εὐχαριστήσω τήν ἀγαπητή Χρυσούλα, ἡ ὁποία τόσο ὡραῖα μᾶς εἰσήγαγε στήν ὡραία αὐτή ἐκδήλωση, ἀλλά καί τήν πρόεδρο τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, τήν κ. Δουλγέρογλου, ἡ ὁποία μᾶς ἐνημέρωσε γιά ὅλους τούς τομεῖς τούς ὁποίους καλύπτει ὁ Ἐρυθρός Σταυρός. Νά εὐχαριστήσω καί τούς δύο ἀδελφούς μας, τόν ἀρχιδιάκονο τῆς Μητροπόλεώς μας, τόν π. Παντελεήμονα, ἀλλά καί τόν πρόεδρο τῶν ἱεροψαλτῶν καί θεολόγο καί ἱεροψάλτη, τόν κ. Βασίλειο Μαυράγκανο, γιά τήν παρουσίαση τήν ὁποία ἔκαναν μέσω τοῦ Εὐαγγελίου καί τοῦ Τυπικοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας. Θερμά συγχαρητήρια σέ ὅλους, πού μᾶς εἰσήγαγαν στό πνεῦμα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, καί σᾶς εὐχαριστῶ ἀπό καρδίας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο