Νέος θεσμός «Αγροτικά Λύκεια» - Θα διεκδικήσει Σχολή η Ημαθία;

Μια Γεωργική Σχολή (Δημόσιο Αγροτικό Τεχνολογικό Αγροτικό Λύκειο) θα ιδρυθεί σε κάθε Περιφέρεια, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ιδρύεται με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, έπειτα από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Τα «Αγροτικά Λύκεια» θα είναι τριετούς φοίτησης και σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή στις 26 Ιανουαρίου, σκοπός τους θα είναι η επαγγελματική εκπαίδευση των νέων, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του αγρότη και έχουν αποφοιτήσει από το τριτάξιο Γυμνάσιο.  

 Στον απονεμόμενο από τις Γεωργικές Σχολές τίτλο σπουδών, ενσωματώνονται το Απολυτήριο του Τεχνολογικού Λυκείου και το Πράσινο Πιστοποιητικό, στις αντίστοιχες, με το γνωστικό πεδίο της Σχολής, ειδικότητες του πρωτογενούς τομέα.

Το θέμα είναι στην δική μας Περιφέρεια που θα γίνει αυτή η Σχολή; Στην κεντρική πλην όμως αστική Θεσσαλονίκη ή σε κάποιο νομό, όπως η Ημαθία, που έχει κατά βάση αγροτική οικονομία; Μέχρι στιγμής δεν είδαμε πάντως κανένα «αντανακλαστικό» από αντιπεριφέρεια, δήμους ή βουλευτές…


Πιο αναλυτικά, ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 11
Γεωργικές Σχολές
1.Με προεδρικό διάταγμα (Π.Δ.) που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να ιδρύεται μέχρι μία Γεωργική Σχολή σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ως Δημόσιο Αγροτικό Τεχνολογικό Λύκειο τριετούς φοίτησης υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με το ιδρυτικό Π.Δ. καθορίζονται:
Α) ο τίτλος και το γνωστικό πεδίο της Γεωργικής Σχολής,
Β) η έδρα της Διοίκησης και των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων,
Γ) ο αριθμός και το διδακτικό αντικείμενο των διδασκόντων.
2. Σκοπός των Γεωργικών Σχολών είναι η επαγγελματική εκπαίδευση των νέων, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του αγρότη και έχουν αποφοιτήσει από το τριτάξιο Γυμνάσιο.
3. Στον απονεμόμενο από τις Γεωργικές Σχολές τίτλο σπουδών ενσωματώνονται το Απολυτήριο του Τεχνολογικού Λυκείου και το Πράσινο Πιστοποιητικό στις αντίστοιχες με το γνωστικό πεδίο της Σχολής ειδικότητες του πρωτογενούς τομέα.
4. Οι νέοι αγρότες, οι οποίοι διαθέτουν σχετικό με τους τομείς της αγροτικής παραγωγής τίτλο σπουδών Ανωτάτου Εκπαιδευτικού ή Τεχνολογικού Ιδρύματος ή τίτλο Σπουδών από Γεωργική Σχολή  προτάσσονται κατά απόλυτη προτεραιότητα στους πίνακες δικαιούχων για τη χορήγηση επιδότησης πρώτης εγκατάστασης για νέους αγρότες.
5. Στις Γεωργικές Σχολές διδάσκουν:
Α) Καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι αποσπώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  για τη διδασκαλία των μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδίκευσης και για χρονικό διάστημα τριών ετών με δυνατότητα ανανέωσης,
Β) υπάλληλοι του Οργανισμού κατηγορίας Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ και ΤΕ, κατά προτίμηση με αναγνωρισμένο πτυχίο παιδαγωγικής κατάρτισης, για τη διδασκαλία των μαθημάτων ιδιαίτερης εξειδίκευσης και πρακτικής άσκησης.
6. Σε κάθε Γεωργική Σχολή λειτουργούν οι εξής μονάδες:
Α)  εκπαιδευτήριο,
Β) καθετοποιημένη μονάδα αγροτικής παραγωγής για την πρακτική άσκηση των μαθητών,
Γ)  εργαστήριο πληροφορικής
Δ) συμβατική και ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη,
Ε) οικοτροφείο και εστιατόριο
7. Οι Διευθυντές των Γεωργικών Σχολών επιλέγονται μεταξύ των αποσπασμένων καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των υπαλλήλων της κατηγορίας Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ με βαθμό Α’ και εμπειρία σε θέματα σχετικά με τη γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Κατά τη διαδικασία της επιλογής συνεκτιμάται και έχει βαρύνουσα σημασία η εκ μέρους των υποψηφίων κατοχή αναγνωρισμένου πτυχίου παιδαγωγικών σπουδών.
8. Οι Διευθυντές των Γεωργικών Σχολών διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, στην οποία περιλαμβάνεται συγκριτική αξιολόγηση των προσόντων των ενδιαφερομένων.
9. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού συνιστάται και λειτουργεί «Γραφείο Διασύνδεσης και Εμπορίας Γεωργικών Σχολών», το οποίο μπορεί να προβαίνει στην πώληση των προϊόντων, που παράγονται από τις Γεωργικές Σχολές της Περιοχής ευθύνης του, χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ και τα φορολογικά παραστατικά του Οργανισμού. Τα έσοδα από τις πωλήσεις των προϊόντων της κάθε Γεωργικής Σχολής εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Οργανισμού και σε ξεχωριστό για κάθε Σχολή κωδικό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη συντήρηση και την ανάπτυξη της Σχολής αυτής.
10. Η φοίτηση, η στέγαση και η σίτιση στις Γεωργικές Σχολές είναι δωρεάν για τους Έλληνες  πολίτες και για τους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σπουδαστές, οι οποίοι προέρχονται από κράτη μέλη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταβάλλουν τέλος ετήσιας εγγραφής, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο αριθμός των σπουδαστών, που προέρχονται από κράτη  μέλη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 10% του συνολικού αριθμού των σπουδαστών της σχολής.
11.Η κατάρτιση του προγράμματος σπουδών αποτελεί ευθύνη:
Α) του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ως προς τη διδακτέα ύλη και την έκδοση των εγχειριδίων διδασκαλίας για τα μαθήματα γενικής παιδείας και ειδίκευσης,
Β) του Οργανισμού ως προς τη διδακτέα ύλη και την έκδοση των εγχειριδίων διδασκαλίας για τα μαθήματα ιδιαίτερης εξειδίκευσης και πρακτικής άσκησης.
12.Το πρόγραμμα Σπουδών των Γεωργικών Σχολών εγκρίνεται με κοινή απόφαση των  Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13.Ως δημόσια Αγροτικά Τεχνολογικά Λύκεια τριετούς φοίτησης υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λειτουργούν επίσης οι εξής Γεωργικές Σχολές:
Α) Πρότυπη Γεωργική Σχολή «Ανδρέας Συγγρός» με ειδικότητες Επιχειρηματικής Γεωργίας – Αγροτικής Οικονομίας – Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων και Αρχιτεκτονικής Τοπίου και μεέδρα την Αθήνα.
Β) Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας με ειδικότητες Αγροτικών Μηχανημάτων – Ζωοτεχνίας – Ξυλογλυπτικής και Διακοσμητικής Επίπλου και με έδρα τη Λάρισα.
Γ) Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων με ειδικότητα Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας και με έδρα τα Ιωάννινα.
Δ) Γεωργική Σχολή Νεμέας με ειδικότητα Αμπελουργίας, Οινοτεχνίας και Οινοτουρισμού και με έδρα τη Νεμέα.
Ε) Γεωργική Σχολή Μεσσαράς με ειδικότητες Μεσογειακών και Υποτροπικών Καλλιεργειών – Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών και με έδρα τη Μεσσαρά της Κρήτης.

Άρθρο 12
Κέντρα και Συμβούλια Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
1.Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος ένα τοπικό Κέντρο Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί στην έδρα κάθε Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης της περιοχής ευθύνης του προγράμματα κατάρτισης του αγροτικού κόσμου.
2.Για το σχεδιασμό των προγραμμάτων συγκαλείται με πρωτοβουλία του κάθε Κέντρου Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης το Νοέμβριο κάθε έτους καθώς και όποτε άλλοτε κρίνεται αναγκαίο Συμβούλιο Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, σο οποίο συμμετέχουν:
Α) ο προϊστάμενος  του Κέντρου Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης,
Β) ένας εκπρόσωπος από κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση της περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Διεύθυνσης,
Γ) ένας εκπρόσωπος του τοπικού παραρτήματος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
3.Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διατύπωση προτάσεων και για τη σύνδεση της κατάρτισης με το γενικότερο προγραμματισμό της αγροτικής ανάπτυξης των Περιφερειών.
4.Ο ετήσιος προγραμματισμός κατάρτισης κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης εγκρίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
5.Τα προγράμματα γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης υλοποιούνται από πιστοποιημένους από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (ΕΚΕΠΙΣ) ή εξειδικευμένους και έμπειρους σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, διά βίου μάθησης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων υπαλλήλους του Οργανισμού ή άλλων φορέων.

Άρθρο 15
Ινστιτούτα Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας
1.Στη Γενική Διεύθυνση Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας ιδρύονται και λειτουργούν έντεκα Ινστιτούτα Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας ως οργανικές μονάδες αυτής σε επίπεδο Διεύθυνσης.
2.Τα Ινστιτούτα  Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας απολαύουν λειτουργικής αυτοτέλειας κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 17 αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους και την υλοποίηση του ερευνητικού τους έργου.
3.Ειδικότερα ιδρύνται:
Α) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Αττικής.
Β) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Πελοποννήσου.
Γ) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Στερεάς Ελλάδας.
Δ) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Θεσσαλίας.
Ε) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Δυτικής Ελλάδας.
Στ) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Ηπείρου.
Ζ) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας.
Η) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Κεντρικής Μακεδονίας.
Θ) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Ι) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Κρήτης.
Ια) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Νησιωτικού Χώρου.
4.Σε κάθε Ινστιτούτο λειτουργούν τουλάχιστον δύο εξειδικευμένοι τομείς εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας και ένα εργαστήριο, που καθορίζονται από τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού.
5.Οι έδρες των Ινστιτούτων τομέων και των εργαστηρίων καθορίζονται με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού.
6. Ίδρυση Ινστιτούτων  Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας πλέον των προβλεπόμενων μπορεί να γίνει με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης γνώμης του Δ.Σ. του Οργανισμού.
7.Τα Ινστιτούτα  Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας αξιολογούνται στη βάση των ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών (Οδηγιών και Κριτηρίων) και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες  της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 3653/2008 (Α’49), όπως κάθε φορά ισχύει. 

Άρθρο 22
Μητρώα
1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της διασφάλισης της ποιότητας στον αγροτικό τομέα και την παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο ανατίθεται στον  Οργανισμό η τήρηση των παρακάτω μητρώων:
Α) Μητρώο πιστοποιημένων Προϊόντων.
Β) Μητρώο πιστοποιημένων αγροτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων.
Γ) Μητρώο διαπιστευμένων φορέων Ελέγχου και Πιστοποίησης, που λειτουργούν υπό την επίβλεψη του Οργανισμού.
Δ) Μητρώο ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων.
Ε) Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων.
Στ) Μητρώο ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος.
Ζ) Μητρώο ισοζυγίων γάλακτος και κρέατος.
Η) Μητρώο επιχειρήσεων γάλακτος.
Θ) Μητρώο επιχειρήσεων κρέατος.
Ι) Μητρώο στοιχείων ποιότητας γάλακτος.
Ια) Μητρώο ημερήσιων σφαγείων.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης των μητρώων καθώς και η δυνατότητα τήρησης επιπλέον μητρώων, εφαρμοζόμενων ανάλογα των διατάξεων των ν. 2472/1997 (Α’ 50). Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, την έγκριση, την πιστοποίηση, την εκπαίδευση και τη διαρκή κατάρτιση και ενημέρωση των Ελεγκτών, των Επιθεωρητών και των Γεωργικών Συμβούλων. Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο αυτή αποφάσεις του ΔΣ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.    

Με πληροφορίες από www.agronews.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο