Ερωτήσεις Κ. Λαπαβίτσα σε Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Δύο  ερωτήσεις κατέθεσε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας Κώστας Λαπαβίτσας απευθυνόμενος στους Υπουργούς,  Οικονομικών  και  Αγροτικής Ανάπτυξης,  κους  Τσακαλώτο Ευκλείδη και Σκουρλέτη Πάνο.

Οι ερωτήσεις αφορούν  θέματα  που επηρεάζουν σημαντικούς τομείς της οικονομικής - παραγωγικής  δραστηριότητας του νομού μας αλλά και όλης της χώρας.

Συγκεκριμένα, τα θέματα  είναι η: 
1.  Αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. στο νωπό μοσχαρίσιο κρέας και στα  γεωργικά - κτηνιατρικά φάρμακα και υπηρεσίες
2. Υπαγωγή των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στην κατηγορία «Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρα»

Οι υπουργοί καλούνται να απαντήσουν εάν
1. προτίθενται να εξετάσουν την επαναφορά του νωπού μοσχαρίσιου κρέατος στο προηγούμενο καθεστώς του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. και να προβούν σε τροποποίηση ώστε να  συμπεριληφθεί ρητή αναφορά για την ένταξη των γεωργικών και κτηνιατρικών φαρμάκων και υπηρεσιών στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α.
2.  προτίθενται να διευθετήσουν  την παραμονή των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στο φορολογικό καθεστώς των Νομικών Προσώπων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και όχι στην κατηγορία «Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρα» 

ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

Αθήνα,  24 Ιουλίου 2015
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Υπαγωγή των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στην κατηγορία «Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

Το θέμα αφορά τη μετατροπή του φορολογικού καθεστώτος των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων από την κατηγορία  «Άλλο ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικό» στην κατηγορία «Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». Ακολούθως θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Οι Ο.Ε.Β., διακρινόμενοι σε Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) και σε Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), είναι Ν.Π.Ι.Δ. υπαγόμενα στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα όπως αυτός επαναπροσδιορίστηκε για την προκειμένη περίπτωση με την διάταξη του άρθρου 51 παρ. 1 περ. γ του Ν. 1892/90, όπως η περ. γ. συμπληρώθηκε από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν.1943/91. 
Οι Ο.Ε.Β. αποτελούν Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (άρθρο 6 παρ. 1 νόμου 414/1976) οι οποίοι συνιστώνται βάσει του Ν.Δ. 3881/58 (ΦΕΚ (181 Α’/1958) όπως ισχύει σήμερα, με σκοπό τη Διοίκηση, Λειτουργία και Συντήρηση των εγγειοβελτιωτικών έργων που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται από το Κράτος. Σημειώνεται ότι επιτελούν δημόσιο και κοινωφελή σκοπό διότι μεριμνούν για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των εδαφικών γεωργικών και υδατικών πόρων της Χώρας σύμφωνα με τις συνταγματικές προδιαγραφές του κρατικού σκοπού και του δημόσιου γενικότερου συμφέροντος (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 108/2001). 
Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους καθορίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δεν τροποποιήθηκε από το νόμο 3852/2010, γνωστό και ως “Καλλικράτη”, ο οποίος αναφέρεται αποκλειστικά σε αρμοδιότητες ελέγχου και εποπτείας που ασκούνταν από την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και οι οποίες θα ασκούνται έκτοτε από τους νέους βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (οι Τ.Ο.Ε.Β. από τους Ο.Τ.Α. και οι Γ.Ο.Ε.Β. από τις Περιφέρειες).
Οι Ο.Ε.Β. είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι Οργανισμοί – ανταποδοτικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – καθώς οι  οικονομικοί πόροι τους προέρχονται από τις εισφορές των ωφελούμενων φυσικών ή νομικών προσώπων ή φορέων που είναι μέλη τους και εξυπηρετούνται από τη λειτουργία των Εγγειοβελτιωτικών Έργων (άρθρο 15 του Ν.Δ. 3881/58).
Όσον αφορά τη φορολογική τους αντιμετώπιση, μέχρι το προηγούμενο οικονομικό έτος οι Ο.Ε.Β ήταν ενταγμένοι φορολογικά στον κωδικό «Άλλο ΝΠΙΔ  Μη Κερδοσκοπικό» με τις νόμιμα προβλεπόμενες φοροαπαλλαγές. Κατά το τρέχον οικονομικό έτος η μορφή τους μεταβλήθηκε σε «Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων», που είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και όπως προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία, καθίσταται προφανές ότι οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων δεν είναι οργανισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα και συνεπώς δεν μπορούν να ενταχθούν σε φορολογικό καθεστώς κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος που προέκυψε  από την υπαγωγή των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στην κατηγορία «Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρα» και να διευθετήσει την παραμονή τους στο φορολογικό καθεστώς των Νομικών Προσώπων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα όπως αυτό προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
 Λαπαβίτσας Κωσταντίνος

***

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Οικονομικών
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. στο νωπό μοσχαρίσιο κρέας και στα και γεωργικά - κτηνιατρικά φάρμακα και υπηρεσίες

Σύμφωνα με τον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο 4334/2015 (ΦΕΚ Α’ 80/16-07-2015) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)» καθώς και σχετική εγκύκλιο ΠΟΛ.1160/2015 της γεν. γραμματείας δημοσίων εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, τροποποιήθηκε ο Κώδικας Φ.Π.Α. (Ν 2859/2000, ΦΕΚ Α’ 248/07-11-2000)  με αποτέλεσμα:

1. κρέατα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα από βοοειδή,  να μεταταχθούν από το μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13% στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 23% και

2. λιπάσματα, εντομοκτόνα, κτηνοτροφικές  τροφές και φάρμακα καθώς και υπηρεσίες για τη γεωργική – κτηνοτροφική  παραγωγή  να μεταταχθούν επίσης στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 23%.
Συγκεκριμένα:

1. Το μοσχαρίσιο κρέας κατά το άρθρο 1 του Ν 4334/2015 είναι το μοναδικό από τα νωπά κρέατα που έχει υπαχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., αν και στην αρχική διατύπωση του νομοσχεδίου υπαγόταν στον μειωμένο συντελεστή. Η μετάταξη αυτή αναμένεται να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στον κλάδο της εγχώριας βοοτροφίας, μειώνοντας σημαντικά το εισόδημα των Ελλήνων Βοοτρόφων. Αναλυτικότερα:

Μείωση της κατανάλωσης του εγχώριου μοσχαρίσιου κρέατος, λόγω μειωμένης ανταγωνιστικότητας από την αύξηση του κόστους για τον καταναλωτή.

Μείωση της εγχώριας παραγωγής νωπού μοσχαρίσιου κρέατος. Η ελληνική βοοτροφία αναμένεται να οδηγηθεί σε οικονομικό μαρασμό, ενώ η αγορά κρέατος θα κατακλυστεί από φθηνά εισαγόμενα κρέατα μειωμένης θρεπτικής αξίας και αμφίβολης ποιότητας, πλήττοντας καίρια την εγχώρια παραγωγή που προσφέρει μοσχαρίσιο κρέας υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας.

Μείωση στο εισόδημα των Ελλήνων βοοτρόφων, λόγω του ετεροχρονισμού που υπάρχει μεταξύ των πωλήσεων των προϊόντων και των εισπράξεων από αυτές (μόνιμος τα τελευταία έτη στις εμπορικές συναλλαγές) και από το γεγονός ότι ο Έλληνας βοοτρόφος φορολογείται ήδη με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ που έχει ως κέρδος, ενώ οι κοινοτικές ενισχύσεις που λαμβάνει υπόκεινται πλέον σε φορολόγηση εντασσόμενες στις «πωλήσεις» και επαυξάνοντας πλασματικά το τζίρο των βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

2. Σύμφωνα με το νόμο 4334/2015  σχετ. ΦΕΚ Α’ 80/16-07-2015  και το Παράρτημα ΙΙΙ της ΠΟΛ. 1160/2015, τόσο γεωργικά εφόδια – γεωργικές υπηρεσίες όσο και  κτηνιατρικά φάρμακα και κτηνιατρικές υπηρεσίες υπάγονται σε κανονικό συντελεστή.

Ειδικότερα η υπαγωγή σε ΦΠΑ 23% για τα κτηνιατρικά φάρμακα και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες (περίθαλψη των παραγωγικών ζώων) αναμένεται να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην κτηνοτροφία σε μία τέτοια ιστορικά κομβική στιγμή για τη χώρα. Αναλυτικότερα:

Τα κτηνιατρικά φάρμακα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, αφενός μέσω της θωράκισης των ζώων έναντι των ζωοανθρωπονόσων και αφετέρου μέσω της εξασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων ζωικής προέλευσης. Σημαντικός είναι και ο κίνδυνος οι κτηνοτρόφοι, λόγω του υψηλού κόστους, να αμελούν την κτηνιατρική φροντίδα των ζώων, γεγονός που θα αποτελέσει κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία.

Η ενίσχυση της ελληνικής κτηνοτροφίας αποτελεί ενδεχομένως μία από τις πιο σημαντικές πηγές πλούτου και θέσεων εργασίας, αλλά κυρίως την αδιαμφισβήτητη συνθήκη απεξάρτησης από τις εισαγωγές.Επειδή, είναι σαφές με βάση τα παραπάνω ότι η αύξηση του Φ.Π.Α. οδηγεί σε καχεξία τόσο την ελληνική βοοτροφία, καθώς πλήττει απευθείας το παραγόμενο προϊόν της, όσο και εν γένει τον κλάδο της γεωργίας και κτηνοτροφίας,

Επειδή, έχουμε τη βαθιά πεποίθηση πως η γεωργοκτηνοτροφία εξακολουθεί να ενδιαφέρει την Πολιτεία και πως ο πρωτογενής τομέας εξακολουθεί να θεωρείται μοχλός ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Προτίθενται να εξετάσουν την επαναφορά του νωπού μοσχαρίσιου κρέατος στο προηγούμενο καθεστώς του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. αποκαθιστώντας την ίση φορολογική μεταχείριση όλων των ειδών νωπών κρεάτων και προστατεύοντας ταυτόχρονα την ελληνική βοοτροφία από τον άνισο ανταγωνισμό τιμών προς άλλα είδη κρεάτων;

2. Προτίθενται να προβούν σε τροποποίηση του Ν 4334/2015 προκειμένου να συμπεριληφθεί ρητή αναφορά για την ένταξη των γεωργικών και κτηνιατρικών φαρμάκων και υπηρεσιών στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα;
Οι ερωτώντες Βουλευτές
 Κωνσταντίνος Λαπαβίτσας

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο