Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας τη Δευτέρα (26/10)

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (26/10), στις 6 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, με 48 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Αναλυτικά τα θέματα έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ
1ο :
Επί αιτήματος των καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας για τη διαφοροποίηση του τρόπου υπολογισμού της ωριαίας αποζημίωσής τους.
ΘΕΜΑ
2ο :
Επί πρότασης της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για την πώληση ακινήτου στην Τ.Κ. Κουμαριάς από το ΤΑΙΠΕΔ.
ΘΕΜΑ
3ο :
Ενημέρωση του Δ.Σ. και παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων καταγραφής και ψηφιοποίησης του αρχείου αποφάσεων του Δ.Σ. Βέροιας (1945-1949)
ΘΕΜΑ
4ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της μίσθωσης ακινήτων για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών στέγασης σχολικών μονάδων Α΄θμιας εκπαίδευσης.
ΘΕΜΑ
5ο :
Επί αιτήματος μισθωτών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς για την ετήσια ανανέωση της μείωσης μισθωμάτων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς και τη διαγραφή χρηματικού ποσού από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ
6ο :
Επί εισήγησης της Ε.Π.Ζ. για τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας χρήσης οικήματος στην Τ.Κ. Τριλόφου.
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π & Π.Α.», Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ» και διακριτικό τίτλο «ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ», β) καταστατικού, γ) συμμετοχής του Δήμου στο κεφάλαιο της εταιρίας, δ) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γ.Σ., ε) εξουσιοδότησης του Δημάρχου, στ)μετακίνησης και  εξόδων μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου στη Γ.Σ. και ζ) δαπανών και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων.  
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση ή μη της αριθ. 250/2015 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (5η) του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, έτους 2015.
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 384/2014 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μελών του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη α) κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής, β) αναπλειστηριασμού σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του και γ) ορισμού ελάχιστου ορίου προσφοράς για την εκμίσθωση καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας.
ΘΕΜΑ
12ο :
Έγκριση ή μη και παραλαβή της μελέτης (1ο στάδιο-3η διόρθωση) της μελέτης «Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου».
ΘΕΜΑ
13ο :
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την εκ νέου επιβολή ή μη της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου στο Ο.Τ. 145 της πόλης Βέροιας.
ΘΕΜΑ
14ο :
Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού «Μέση» του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ
15ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ στη Δ.Κ. Μακροχωρίου.
ΘΕΜΑ
16ο :
Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/9/2014 ως 31/12/2014.
ΘΕΜΑ
17ο :
Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/1/2015 ως 30/6/2015.
ΘΕΜΑ
18ο :
Έγκριση ή μη α) δέσμευσης του Δ.Σ. για εγγραφή στους προϋπολογισμούς του Δήμου ετών 2016 και 2017 πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» και β) ανανέωσης συνδρομής για την προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού νομικής και τεχνικής πληροφόρησης
ΘΕΜΑ
19ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή κλωβών στο ενδιαίτημα (καταφύγιο) αδεσπότων ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη και παραλαβή της υδραυλικής μελέτης σε τμήματα των Π.Ε. 25 και 15 της πόλης Βέροιας
ΘΕΜΑ
21ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων».
ΘΕΜΑ
22ο :
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δημοτικής Ενότητας Απ.Παύλου».
ΘΕΜΑ
23ο :
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αμμοχαλικόστρωση-συντήρηση αγροτικών δρόμων».
ΘΕΜΑ
24ο :
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Δοβρά»
ΘΕΜΑ
25ο :
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Βεργίνας»
ΘΕΜΑ
26ο :
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας»
ΘΕΜΑ
27ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Πεζοδρομίων και Κοινοχρήστων χώρων»
ΘΕΜΑ
28ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή προσωρινού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
29ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποξήλωση κερκίδας και αποκατάσταση αύλειου χώρου των 6ου και 13ου Δημοτικών Σχολείων Βέροιας»
ΘΕΜΑ
30ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ
31ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ
32ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή τουαλετών 2ου Νηπιαγωγείου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
33ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου»
ΘΕΜΑ
34ο :
Έγκριση ή μη μόνιμης τοποθέτησης σταθμών μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
ΘΕΜΑ
35ο :
Έγκριση ή μη υλοποίησης της δράσης «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών εφαρμογής της προσέγγισης LEADER του Καλλικρατικού Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
36ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Μαρία Κατιρτσίδου
ΘΕΜΑ
37ο :
Έγκριση ή μη του προγράμματος εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου
ΘΕΜΑ
38ο :
Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Α.Ταλτσίδη.
ΘΕΜΑ
39ο :
Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Χ.Δελαβερίδη.
ΘΕΜΑ
40ο :
Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Α.Δελαβερίδη.
ΘΕΜΑ
41ο :
Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Α.Τσούκα
ΘΕΜΑ
42ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της Α.Βράνα
ΘΕΜΑ
43ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της Μ.Νεστοροπούλου
ΘΕΜΑ
44ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Σ.Ναούμ
ΘΕΜΑ
45ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Π.Ράπτη από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου
ΘΕΜΑ
46ο :
Έγκριση ή μη α) έκτακτης μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης Δημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και γ) ψήφισης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ
47ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια.
ΘΕΜΑ
48ο :
Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ν. Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο