Οι επισημάνσεις Διαμαντόπουλου προς ξενοφοβικούς εκπαιδευτικούς και η αναμονή μας για τα αποτελέσματα

Προ λίγων ημερών, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, Διονύσης Διαμαντόπουλος επισήμανε με επιστολή του προς τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (βλέπε παρακάτω) τα νόμιμα καθήκοντά τους, σε σχέση με την στάση που πρέπει να κρατούν απέναντι σε ρατσιστικές συμπεριφορές, την εκπαίδευση προσφύγων κλπ.

Ωστόσο, θα περιμένουμε με ενδιαφέρον να προβεί και στα... προβλεπόμενα, τόσο ο κ. Διαμαντόπουλος, όσο και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (που γενικότερα είναι απούσα από το κοινωνικό γίγνεσθαι της περιοχής), απέναντι σε όσους παραβιάζουν τις ισχύουσες διατάξεις.

Αναμένουμε ονόματα ή έστω... αριθμούς για το πόσοι τιμωρήθηκαν για την αντικανονική συμπεριφορά τους.

Η επιστολή Διαμαντόπουλου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ&ΔΕ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Μητροπόλεως 44
591 32 ΒΕΡΟΙΑ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
Βέροια, 26-09-2016
Αριθ.Πρωτ.
Φ. 19.1/11371
**************** 
URL:http://dipe.ima.sch.gr
e-mail: mail@dipe.ima.sch.gr 
Πληροφορίες: Λαζαρίδου Ισαΐα
Τηλέφωνο:23310.26406, 24047, 24588 
FAX:23310.26406

ΠΡΟΣ:
Δ/ντές-ντριες και Προϊστ/νους-νες 
των Δημ. Σχολείων και Νηπ/γείων αρμοδιότητάς μας
ΚΟΙΝ.: 
1. Δήμο Βέροιας
(υπόψη κ.κ. Δημάρχου, Αντιδημάρχου Παιδείας και Προέδρου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης)
2. Δήμο Αλεξάνδρειας
(υπόψη κ.κ. Δημάρχου, Αντιδημάρχου Παιδείας και Προέδρου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης)
3. Σχολικούς Συμβούλους ΔΕ και ΠΑ Ημαθίας 
4. Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Κεντρ. Μακεδονίας 
(υπόψη κ. Προϊσταμένου ΕΠΚΑ)

ΘΕΜΑ: «Σχολική ένταξη προσφύγων μαθητών»

Ενόψει της ένταξης των προσφύγων μαθητών στις δομές της δημόσιας Εκπαίδευσης και με αφορμή ακραίες τοποθετήσεις, ακόμα και αντιδράσεις, που διατυπώθηκαν σε συνεδριάσεις Συλλόγων Διδασκόντων και κυρίως σε έκτακτες συνελεύσεις Συλλόγων Γονέων, κρίνεται σκόπιμο να υπενθυμίσουμε την αυτονόητη διάκριση μεταξύ του δημιουργικού διαλόγου που έχει σκοπό τη βελτίωση των όρων και των συνθηκών φοίτησης των παιδιών αυτών, και της αρνητικής στάσης απέναντι σε νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα και κυρίως σε δικαιώματα παιδιών. 

Για το λόγο αυτό, παραθέτουμε προς ενημέρωσή σας και προς ενημέρωση των μελών των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του σχολείου σας, το περιεχόμενο των κάτωθι νομοθετημάτων:

1. Νόμος 3386/2005 (ΦΕΚ 212, τ. Α΄) Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια. 

Άρθρο 72: Πρόσβαση των ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση
1. Ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, που διαμένουν στην Ελληνική Επικράτεια, υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ημεδαποί.
2. Οι ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, έχουν, χωρίς περιορισμούς, πρόσβαση στις δραστηριότητες της σχολικής ή εκπαιδευτικής κοινότητας.
3. Για την εγγραφή ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στα δημόσια σχολεία απαιτούνται τα αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα για τους ημεδαπούς δικαιολογητικά. Κατ' εξαίρεση, με ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να εγγράφονται στα δημόσια σχολεία και τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον:
α. Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος με την ιδιότητα του πρόσφυγα και όσων τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών.
β. Προέρχονται από περιοχές, στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση.
γ. Έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση ασύλου.
δ. Είναι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει ρυθμισθεί η νόμιμη διαμονή τους σε αυτήν.

2. Νόμος 4285/2014 (ΦΕΚ 191,τ.Α΄) νόμος κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας 

Άρθρο 1: Δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους 
παρ. 1: Όποιος με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή δια του τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία, κατά τρόπο που εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή ενέχει απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα των ως άνω προσώπων, τιμωρείται με φυλάκιση τριών (3) μηνών έως τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή πέντε έως είκοσι χιλιάδων (5.000 - 20.000) ευρώ.

παρ. 5: Αν η πράξη των προηγουμένων παραγράφων τελέστηκε από δημόσιο λειτουργό ή υπάλληλο, κατά την άσκηση των ανατεθειμένων σε αυτόν καθηκόντων, επιβάλλεται: α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, φυλάκιση έξι (6) μηνών έως τριών (3) ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως είκοσι πέντε χιλιάδων (10.000 -25.000) ευρώ και β) στην περίπτωση της παραγράφου 3, φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή είκοσι πέντε χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδων (25.000 - 50.000) ευρώ.»

Με βάση τα ανωτέρω, εφιστούμε την προσοχή όλων στην τήρηση της σχετικής με το θέμα νομοθεσίας επισημαίνοντας πως, πέραν όλων των άλλων, οι πρόσφυγες που βρίσκονται σήμερα στα Κέντρα Φιλοξενίας της Ημαθίας τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ. Ως εκ τούτου, οι εγγραφές των παιδιών των προσφύγων στα σχολεία υποδοχής γίνονται με τις προβλεπόμενες εκ του Νόμου εξαιρέσεις, όπου αυτό χρειαστεί, συνιστούν υπηρεσιακή υποχρέωση του Δ/ντή του σχολείου και σε καμιά περίπτωση δεν τελούν υπό την διακριτική ευχέρεια ή τη διάθεση κανενός. Πολύ δε περισσότερο δεν επιτρέπεται από κανέναν και κυρίως από δημόσιους λειτουργούς, όπως είναι εν προκειμένω οι εκπαιδευτικοί, η εκδήλωση στάσεων ή συμπεριφορών που μπορεί να εκληφθούν ως ρατσιστικές ή ξενοφοβικές. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζουμε το άρθρο 37 παρ.6 του "Καθηκοντολογίου", σύμφωνα με το οποίο οι Σύλλογοι Διδασκόντων δεν συζητούν θέματα τα οποία είναι δεν είναι σύννομα.
Της παρούσας εγκυκλίου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και... 
μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο