Στη Βέροια θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας (6/3)


Στη Βέροια θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις 10 το πρωί της Τρίτης 6 Μαρτίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

α/α
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Π.Ε. Σερρών
Σχετ. Αρ. Πρωτ.
1.     
Έγκριση διάθεσης  πιστώσεων και έγκριση δαπανών εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕ Σερρών Οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών (Υποδ/νση Οικ/κού- Ανθρ. Πόρων)

90416/669/21.02.18
2.     
Επανέγκριση διάθεσης  πιστώσεων και έγκριση δαπανών εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕ Σερρών Οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών (Υποδ/νση Οικ/κού- Ανθρ. Πόρων)

91808/685/22.02.18
3.     
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 του ΚΤΕΟ Σερρών εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε.  Σερρών, οικ. έτους 2018.
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών (Υποδ/νση Οικ/κού- Ανθρ. Πόρων)

99467/763/27.02.18
4.     
Έγκριση του 1ου και 2ου σταδίου του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Σερρών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ν. Σερρών για τα έτη 2017-2018, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 115.115,63 € , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών (Υποδ/νση Οικ/κού- Ανθρ. Πόρων)

50522/422/20.02.18
5.     
Επανέγκριση διάθεσης  πιστώσεων και έγκριση δαπανών οικονομικού έτους              2017 εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕ Σερρών              Οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών (Υποδ/νση Οικ/κού- Ανθρ. Πόρων)

93648/707/22.02.18
Ορθή επανάληψη
6.     
Έγκριση δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας στο εξωτερικό υπηρεσιακών                Παραγόντων, στο πλαίσιο συμμετοχής της Π.Κ.Μ. στη Διεθνή Έκθεση              Τουρισμού MITT.
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

101636/271/27.02.18
7.     
Έγκριση δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας στο εξωτερικό υπηρεσιακών                Παραγόντων, στο πλαίσιο συμμετοχής της Π.Κ.Μ. στη Διεθνή Έκθεση              Τουρισμού UITT.
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

101648/272/27.02.18
8.     
Εισήγηση επί της αιτήσεως του κ. Μελαδίνη Θωμά
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

96628/237/23.02.18
9.     
Έγκριση πρακτικού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών αναχωμάτων ποταμού Στρυμόνα (Παραλίμνιο – Πεθελινό) και αποκατάσταση αγροτικού δικτύου» προϋπολογισμού 600.000,00 €
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών(Υποδ/νση Τεχνικών Έργων)

96672/238/26.02.18

α/α
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Π.Ε. Χαλκιδικής
Σχετ. Αρ. Πρωτ.
10.   
Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε Χαλκιδικής.
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής(Υποδ/νση Οικ/κού- Ανθρ. Πόρων)

01α/120/27.02.18
11.   
Επανέγκριση δαπάνης έτους 2017 της ΠΕ Χαλκιδικής.
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής(Υποδ/νση Οικ/κού- Ανθρ. Πόρων)

01α/118/26.02.18
12.   
Γνωμοδότηση-εισήγησης Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε.Χ
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής(Νομική Υπηρεσία)

01α/119/26.02.18

α/α
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Σχετ. Αρ. Πρωτ.
13.   
Τροποποίηση Προϋπολογισμού υπ’ αριθμ. 7/2018
Εισηγητής:Γενική Δ/νση Εσωτερικής Οργάνωσης &  Λειτουργίας(Δ/νση Οικ/κού)

(11625)502558,(2664)82362, (1900) 63074, (1997) 65978, (1659) 55289, (1802) 60228, (1840) 61863/28.02.18

14.   
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.
Εισηγητής:Γενική Δ/νση Εσωτερικής Οργάνωσης &  Λειτουργίας(Δ/νση Οικ/κού)

88571/2828/20.02.18
15.   
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.
Εισηγητής:Γενική Δ/νση Εσωτερικής Οργάνωσης &  Λειτουργίας(Δ/νση Οικ/κού)

100216/3152/27.02.18
16.   
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισμού. 
Εισηγητής:Γενική Δ/νση Εσωτερικής Οργάνωσης &  Λειτουργίας(Δ/νση Οικ/κού)

99710/3127/27.02.18
17.   
Τροποποίηση απόφασης για έγκριση παραχώρησης χώρου εγκατάστασης
Αυτόματων Μηχανημάτων Πληρωμής ως προς τη διάρκεια παραχώρησης.
Εισηγητής:Γενική Δ/νση Εσωτερικής Οργάνωσης &  Λειτουργίας(Δ/νση Οικ/κού)

80232/2604/16.02.18
18.   
Έγκριση πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης του έργου ‘’παραμετροποίηση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος και το σχεδιασμό και προσθήκη νέων εργαλείων με στόχο την ενιαία έκδοση μισθοδοσία για όλες τις Περιφερειακές  Ενότητες ΠΚΜ’’
Εισηγητής:Γενική Δ/νση Εσωτερικής Οργάνωσης &  Λειτουργίας(Δ/νση Οικ/κού)

97361/3049/23.02.18
19.   
Έγκριση α) Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς και β) Πρακτικού αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ.511107(11809)/28.12.2017, για ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε Θεσσαλονίκης, σχολικού έτους 2017-2018, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Εισηγητής:Γενική Δ/νση Εσωτερικής Οργάνωσης &  Λειτουργίας(Δ/νση Οικ/κού)

24191/868/27.02.18
20.   
Έγκριση  Απευθείας Αναθέσεων:
1ο Θέμα: «Απευθείας ανάθεση για χρήση συνδρομητικής υπηρεσίας-ενημέρωσης τεχνικής νομοθεσίας μέσω web εφαρμογής»
2ο Θέμα: «Απευθείας ανάθεση για αναπαραγωγή αντιγράφων σχεδίων μεγάλου μεγέθους»
3ο Θέμα: «Προμήθεια υλικών ηλεκτρολογικής χρήσης (τριφασικός μετασχηματιστής για τον ηλεκτρ/κο πίνακα φωτισμού στον αύλειο χώρο του κεντρικού συγκροτήματος της Π.Κ.Μ. επί της Βασ. Όλγας 198»
4ο Θέμα: «Προμήθεια μεταλλικού κιγκλιδώματος με ανοιγόμενο τμήμα (θύρα) για τον έλεγχο πρόσβασης στον 4ο όροφο του κτιρίου στέγασης Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. επι της οδού Σοφοκλέους 34 στην Σταυρούπολη, Θεσ/νικη (Καπνομάγαζο)»
Εισηγητής:Γενική Δ/νση Εσωτερικής Οργάνωσης &  Λειτουργίας(Δ/νση Οικ/κού)

91646/2939/28.02.18
21.   
Έγκριση Πρακτικού 1ου σταδίου (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική αξιολόγηση) του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της: ‘’Παροχή υπηρεσιών συντήρησης & υποστήριξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης περιοχής Θεσσαλονίκης, Α’ & Β’ τομέα αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2018 – 2019’’
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων

92/26.02.18
22.   
Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 6.000.0000 ΕΥΡΩ €
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων

93/26.02.18
23.   
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο  πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Δημιουργία εξατομικευμένης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες και ανοιχτά δεδομένα μέσω κινητών συσκευών για ηλικιωμένους» με ακρωνύμιο Mobile-Age.
Εισηγητής: Αυτοτελής Δ/νση Υποστήριξης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

89579/260/26.02.18
24.   
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Π.Κ.Μ.
Εισηγητής: Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας

90109/104/21.02.18
25.   
Γνωμοδότηση-εισήγηση για την  αποδοχή αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης – Τμήμα Β΄) και την μη άσκηση ενδίκου μέσου κατ' αυτής.
Εισηγητής: Νομική Υπηρεσία

245/28.02.18
26.   
Κατάρτιση εξώδικου συμβιβασμού και καταβολή αποζημιώσεως στον κ. Θωμά Σαρμουρλή
Εισηγητής: Νομική Υπηρεσία

2757/2017/26.02.18
27.   
Έγκριση μετακίνησης και δαπάνης της Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης Π.Κ.Μ., κας Γερακίνας Μπισμπινά στην ΑΘΗΝΑ.
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης Π.Κ.Μ.

31/28.02.18

α/α
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Π.Ε. Ημαθίας
Σχετ. Αρ. Πρωτ.
28.   
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας (Υποδ/νση Οικ/κού- Ανθρ. Πόρων)

86058/750/23.02.18
29.   
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού 2018 της ΠΕ Ημαθίας.
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας (Υποδ/νση Οικ/κού- Ανθρ. Πόρων)

92499/849/26.02.18
30.   
Έγκριση του από 14-2-2018 & 21-2-2018, Πρακτικού ΙΙ (2ο στάδιο Δικαιολογητικά κατακύρωσης) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Σήμανση - Προστατευτικά στηθαία - Κιγκλιδώματα οδικού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας», με προϋπολογισμό 300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και κατακύρωση της σύμβασης για το ανωτέρω έργο στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ,,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ αρ. προσφ. 52589, με μέση έκπτωση 54.85 % και κόστος προ Φ.Π.Α. 109.241,71 € και με Φ.Π.Α. 135.459,72 €.
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας (Υποδ/νση Οικ/κού- Ανθρ. Πόρων)

99323/26.02.18
31.   
Έγκριση του πρακτικού και της έκθεσης Καταλληλότητας της Επιτροπής του άρθρου 13 παρ. 4 του Π.Δ. 242/1996 σε ότι αφορά τα ακίνητα που προσφέρθηκαν για τη συμμετοχή στη διαδικασία δημόσιας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της Πρωτοβάθμιας & της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού καθώς του ΚΕΔΔΥ Ημαθίας (αριθ. 03/2016 Διακήρυξη).(Εξ αναβολής)
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ημαθίας(Υποδ/νση Οικ/κου-Ανθρ.Πόρων)

37/14.02.18
105992/955/21.11.17
32.   
Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας της ΠΕ Ημαθίας.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ημαθίας(Υποδ/νση Οικ/κου-Ανθρ.Πόρων)

81091/705/21.02.18
33.   
Έγκριση μετάβασης της Περιφερειακής Συμβούλου Νίκης Καρατζιούλα και του Ειδικού Συμβούλου Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Τσιούντα Νικολάου στην 1η Συνάντηση Δικτύου Συντονισμού Φορέων ΤΕΒΑ το χρονικό διάστημα 27 και 28 Μαρτίου 2018 στην Αθήνα.
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

100056/310/27.02.18
34.   
Έγκριση μετάβασης του Περιφερειακού Συμβούλου Θεόφιλου Τεληγιαννίδη στην Έκθεση Τουρισμού UITT που θα πραγματοποιηθεί στο Κίεβο 28-31 Μαρτίου 2018.
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

100584/312/27.02.18

α/α
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Π.Ε. Κιλκίς
Σχετ. Αρ. Πρωτ.
35.   
Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή οικονομικής ενίσχυσης της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ‘’Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης’’
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς (Υποδ/νση Οικ/κού- Ανθρ. Πόρων)

45172/338/26.02.18
36.   
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισμού της Π.Ε. Κιλκίς. 
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς (Υποδ/νση Οικ/κού- Ανθρ. Πόρων)

97258/797/26.02.18
37.   
Έγκριση διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), του έργου «Έργα βελτίωσης – επισκευές υφιστάμενων οδοστρωμάτων Εθνικού & Επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΚΜ», Υποέργο: «Βελτίωση- επισκευή υφιστάμενων οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Κιλκίς σε τμήματα των οδικών αξόνων α)Νέα Εθνική Οδός Όρια Ν. Θεσσαλονίκης – Ν. Σάντα – Μεταλλικό - Δροσάτο (με την πρόσβαση προς Μεθοριακό σταθμό Δοϊράνης έως τα όρια Ν. Σερρών) και β) Επαρχιακή οδός 9 Κιλκίς -Μ. Βρύση -Πολύκαστρο – Αξιούπολη», με προϋπολογισμό 4.200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς (Υποδ/νση Τεχνικών Έργων)

95892/515/23.02.18

α/α
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Π.Ε. Πέλλας
Σχετ. Αρ. Πρωτ.
38.   
Τροποποίηση απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ. 310/2018  ΑΔΑ: 68ΞΟ7ΛΛ-4Ι5)
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας (Υποδ/νση Οικ/κού- Ανθρ. Πόρων)

98416/734/26.02.18
39.   
ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ (ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ 2017) ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας (Υποδ/νση Οικ/κού- Ανθρ. Πόρων)

98290/729/26.02.18
40.   
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας (Υποδ/νση Οικ/κού- Ανθρ. Πόρων)

76673/548/26.02.18
41.   
1) Έγκριση Πρακτικού (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνική προσφορά και οικονομικών προσφορών) που αφορά τη συμμετοχή σε διαδικασία ανοικτής ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/16 για  τα άγονα Παραρτήματα του διαγωνισμού προμήθειας πετρελαιοειδών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, των αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας του Νομού Πέλλας των οποίων τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας, για τo έτoς 2018, συνολικού προϋπολογισμού 190.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., κατόπιν της υπ΄αριθ. Δ17 / 2018 σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και 2) Κατακύρωση αποτελεσμάτων και ανάθεση συμβάσεων για το έτος 2018.
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας (Υποδ/νση Οικ/κού- Ανθρ. Πόρων)

104157/824/28.02.18
42.   
Έγκριση παραχώρησης ενός μηχανήματος έργου της Π.Ε. Πέλλας στο Δήμο Έδεσσας.
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας (Υποδ/νσηΤεχνικών Έργων)

920093/740/22.02.18

α/α
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Π.Ε. Πιερίας
Σχετ. Αρ. Πρωτ.
43.   
Έγκριση αιτήματος δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη για το έτος  2018.  
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας(Υποδ/νση Οικ/κού- Ανθρ. Πόρων)

92591/502/22.02.18
44.   
Έγκριση απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων της Π.Ε. Πιερίας για το έτος 2018 (CPV:66514110-0).
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας(Υποδ/νση Οικ/κού- Ανθρ. Πόρων)

90033/616/22.02.18
45.   
Έγκριση απευθείας ανάθεσης   του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) της Π.Ε. Πιερίας (Ανανέωση της ετήσιας  συνδρομής του προγράμματος ΄΄ Νομοθεσία Β/θμιας Εκπαίδευσης ΄΄ της Διεύθυνσης της Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας στην εταιρία  ΕΠΑΦΟΣ ).
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας(Υποδ/νση Οικ/κού- Ανθρ. Πόρων)

90552/621/21.02.18
46.   
Έγκριση μετακίνησης και δαπάνης της Αντιπριφερειάρχη ΠΕ Πιερίας στην Αθήνα.
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

105150/595/01.03.18


α/α
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Ο.Ε.
Σχετ. Αρ. Πρωτ.
47.   
Μετακινήσεις εκτός έδρας .ων Περιφερειακών Συμβούλων Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής


48.   
Μετακινήσεις εκτός έδρας των Περιφερειακών Συμβούλων Π.Ε. Πιερίας.
Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής


49.   
Μετακινήσεις εκτός έδρας των Περιφερειακών Συμβούλων Π.Κ.Μ.
Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής ΕπιτροπήςΚάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο