ΕΠΣ Ημαθίας: "Είναι όλοι ίσοι απέναντι στους νόμους;" - Νέα ανακοίνωση μετά την διακοπή των εκλογών


Από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ) Ημαθίας, σε συνέχεια της πρώτης ανακοίνωσης - καταγγελίας - εστάλη το παρακάτω νέο δελτίο Τύπου: 

Προς αποφυγή παρερμηνειών και αποκατάσταση της αλήθειας, αναφορικά με την διακοπή (και όχι αναβολή ή απαγόρευση) της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ημαθίας, που είχε απόλυτα νομίμως και κατά πιστή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας προγραμματιστεί να διεξαχθεί το απόγευμα της 29.03.2021 εκθέτουμε τα εξής: 

Α) Σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/27.03.2021 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1194/27.03.2021 τεύχος Β (σελ. 5 Α/Α 1 του σχετικού πίνακα) αναστέλλονται οι πάσης φύσεως συναθροίσεις με την επιφύλαξη των δημοσίων υπαιθρίων συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος και του ν. 4703/2020 (ΦΕΚ Α 131/10.07.2020). 

Β) Σύμφωνα με το Ν. 4703/2020 που ισχύει συνεπώς βάσει των ανωτέρω κανονικά και ειδικότερα στο άρθρο 2 παρ. 1 αυτού προβλέπεται επί λέξει : «Δημόσια υπαίθρια συνάθροιση είναι η σταθερή ή κινούμενη συνάθροιση προσώπων, προσωρινής διάρκειας που πραγματοποιείται μετά από προηγούμενη συνεννόηση ή πρόσκληση σε ανοιχτό, μη περιτοιχισμένο χώρο, για τον ίδιο σκοπό, ιδίως για από κοινού διαμαρτυρία, προβολή απόψεων, διατύπωση αιτημάτων οποιουδήποτε χαρακτήρα ή λήψη σχετικών αποφάσεων».  

Ακολούθως στο άρθρο 2 παρ. 2 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι : «Σταθερή συνάθροιση είναι η δημόσια υπαίθρια συνάθροιση, της οποίας η έναρξη, η διάρκεια και η λήξη πραγματοποιούνται στον ίδιο, ανοιχτό, μη περιτοιχισμένο  χώρο». 

Συνακόλουθα στο άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι : «Ο οργανωτής οφείλει να γνωστοποιήσει στην κατά τόπον αρμόδια αστυνομική αρχή την πρόθεσή του να καλέσει το ευρύ κοινό ή ορισμένες κατηγορίες προσώπων ή αριθμό συγκεντρωμένων ατόμων να συμμετάσχουν σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. 

     Η γνωστοποίηση γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της Ελληνικής Αστυνομίας και υποβάλλεται εγκαίρως και πριν από την πραγματοποίηση της υπαίθριας συνάθροισης. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του οργανωτή, τον ακριβή τόπο, τον χρόνο έναρξης και τον εκτιμώμενο χρόνο λήξης και τον σκοπό». 
Στο άρθρο 10 παρ. 1 του ιδίου νόμου ορίζεται : «Αρμόδια για την απαγόρευση επικείμενης δημόσιας συνάθροισης είναι η κατά τόπο αρμόδια αστυνομική αρχή με σύμφωνη γνώμη του οικείου προέδρου πρωτοδικών, η οποία παρέχεται το αργότερο έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της επικείμενης δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης και απλή γνώμη των οικείων Δημάρχων, η οποία διατυπώνεται εγγράφως ή σε επείγουσες περιπτώσεις προφορικά και μνημονεύεται στη σχετική απόφαση». 

Και στη συνέχεια στην παρ. 4 του άρθρου 10 ορίζεται ότι «Η απόφαση απαγόρευσης ή επιβολής περιορισμών σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας. Εάν εκδοθεί προφορική εντολή συντάσσεται το συντομότερο δυνατό πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνεται ειδική αιτιολογία τόσο για την αιτία που επέβαλε την έκδοση της διαταγής όσο και για τους λόγους για τους οποίους δεν κατέστη δυνατή η έκδοση σχετικής έγγραφης απόφασης». 

Γ) Στα πλαίσια των ανωτέρω διατάξεων η Ένωσή μας προγραμμάτισε την υπαίθρια διεξαγωγή της Γενικής της Συνέλευση την 29.03.2021 σε κήπο ξενοδοχείου, γεγονός το οποίο γνωστοποίησε την 24.03.2021 με έγγραφό της, που νομίμως πρωτοκολλήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, στο οποίο ανέφερε τα αναλυτικά προβλεπόμενα στοιχεία και δεδομένα της νόμιμης υπαίθριας σταθερής συνάθροισης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4703/2020.     

Δ) Απαγόρευση διεξαγωγής της υπαίθριας συνάθροισης από την Αστυνομική Διεύθυνση προ 24 ωρών όπως ορίζει το άρθρο 10 ουδέποτε εκδόθηκε. 

Ε) Την 29.03.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:50 απεστάλη στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ένωσής μας με κοινοποίηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας και στο ΑΤ Βέροιας ένα ανυπόγραφο και χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικό μήνυμα με αποστολέα «generalsecretary@civilprotection.gr» όπου αναγράφεται επί λέξει μεταξύ των άλλων «Επισυνάπτεται το με αριθμό ΦΕΚ 1193/τ.Β/27.03.2021 με ισχύ έως 05.04.2021 σύμφωνα με το οποίο υπάρχει αναστολή συναθροίσεων και ως εκ τούτου απαγορεύεται κάθε είδους διά ζώσης διαδικασίας Γενικών Συνελεύσεων». Αφορμή για το παραπάνω μήνυμα αποτέλεσε καταγγελία που περιήλθε στην Υπηρεσία σχετικά με την προγραμματισθείσα Γενική Συνέλευση της 29.03.2021. 
     Άμεσα απαντήσαμε στο ως άνω μήνυμα εκφράζοντας την έκπληξή μας και ζητώντας επιπλέον διευκρινίσεις, όπως επίσης και την ακριβή διάταξη της αναφερόμενης ΚΥΑ όπου στηρίζεται η αναγραφόμενη απαγόρευση, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ισχύ του Ν. 4703/2020 περί υπαιθρίων συναθροίσεων, ο οποίος εφαρμόζεται κανονικά. 
     Δεν λάβαμε δυστυχώς καμία απάντηση. 

ΣΤ) Ο Πρόεδρος της Ένωσής μας συνοδευόμενος από τον νομικό σύμβουλο αυτής επισκέφτηκε το μεσημέρι της 29.03.2021 τόσο την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, όσο και την κ. Εισαγγελέα Υπηρεσίας, όπου άπαντες διαπίστωσαν την νομιμότητα της όλης διαδικασίας, με πιστή τήρηση των νομοθετικών και υγειονομικών διατάξεων.

Ζ) Κατόπιν των ανωτέρω η διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης δρομολογήθηκε κανονικά στις 19:00 παρουσία του ορισθέντος από τον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας δικηγόρου ως Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής και είχε ήδη ξεκινήσει η ψηφοφορία. Και όλα αυτά παρουσία 2 περιπολικών που διασφάλιζαν την τάξη και την απόλυτη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

Η) Στις 19:12 εντελώς ξαφνικά εμφανίστηκε ο Ταξίαρχος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας και ζήτησε την διακοπή της υπαίθριας Γενικής Συνέλευσης χωρίς να επιδείξει κάποιο έγγραφο ή κάποια σχετική διαταγή ή να αιτιολογήσει την πράξη του αυτή. Να σημειωθεί ότι δεν διαπιστώθηκε κάποια παρανομία ούτε επιβλήθηκε κάποιο πρόστιμο. 

     Από τα παραπάνω συνάγεται ότι εμείς μελετούμε και εφαρμόζουμε κατά γράμμα τους νόμους, που η Ελληνική Βουλή ψηφίζει και δημοσιεύονται στα ΦΕΚ. Η Ελληνική Αστυνομία και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας φαίνεται ότι επιλέγουν άλλον τρόπο λειτουργίας.

Τα συμπεράσματα δικά σας. 

Στέργιος Μουρτζίλας 
Πρόεδρος ΕΠΣ Ημαθίας 
 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο