Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας


Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας τη Δευτέρα 12/9/2022 και ώρα 11:00 το πρωί, με 29 θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2022.

ΘΕΜΑ

2ο

Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων & Ισολογισμού του Δήμου Β΄ Τριμήνου 2022.

ΘΕΜΑ

3ο

Έγκριση ή μη της αριθμ. 161/2022 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.» με το δ.τ. «ΚΑΠΑ», περί αναμόρφωσης (2ης) του προϋπολογισμού του έτους 2022.

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση ή μη της αρίθμ. 61/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας, περί καθορισμού διδάκτρων σε νέα τμήματα της επιχείρησης και τροποποίησης της αρίθμ. 22/2021 απόφασής του.

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ. για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για το έτος 2023 στον Δήμο Βέροιας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη Έκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 01-05-2021 έως 31-10-2021 (8ο εξάμηνο).

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2021-2022.

ΘΕΜΑ

8ο

Έγκριση ή μη μετακίνησης Αντιδημάρχου Τουρισμού στο Ηράκλειο Κρήτης.

ΘΕΜΑ

9ο

Έγκριση ή μη μετακίνησης Αντιδημάρχου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Πολιτικής και Καινοτομίας στην Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑ

10ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στην έκθεση ΒΕΥΟΝD 4.0.

ΘΕΜΑ

11ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την επίσκεψη αντιπροσωπείας στον αδελφοποιημένο Δήμο του Ούζιτσε Σερβίας.

ΘΕΜΑ

12ο

Έγκριση ή μη παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Ημαθίας και Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

13ο

Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή της πρότασης «Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Βέροιας», έγκριση ή μη υποβολής πρότασης, αποδοχής των όρων της πρόσκλησης και εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ

14ο

Έγκριση ή μη χρονοδιαγράμματος της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου».

ΘΕΜΑ

15ο

Έγκριση ή μη Παραλαβής της 1ης φάσης της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου».

ΘΕΜΑ

16ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου της υπηρεσίας «Εργασίες Διαγράμμισης Οδικών Επιφανειών»  για το έτος 2022. ΑΜ:111/2022.

ΘΕΜΑ

17ο

Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση Στέγης Σε Κτίριο Του Μουσικού Σχολείου Βέροιας και Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων»

ΘΕΜΑ

18ο

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2020)» ΑΜ:102/2021.

ΘΕΜΑ

19ο

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δ. Βέροιας» ΑΜ:72/2020.

ΘΕΜΑ

20ο

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.» ΑΜ:80/2020.

ΘΕΜΑ

21ο

Ανάκληση ή μη της αριθμ. 395/2022 απόφασης της Ο.Ε., περί ορισμού δικηγόρου Αθηνών για χειρισμό υποθέσεων του Δήμου Βέροιας κατά εταιρειών-εναλλακτικών παρόχων ενέργειας.

ΘΕΜΑ

22ο

Ορισμός ή μη δικηγόρου να παραστεί στο Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση της έφεσης των Γ. Παπαστεργίου, Α. Παπαστάμκου.

ΘΕΜΑ

23ο

Εξουσιοδότηση ή μη εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας στο Δ/κο Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά τη συζήτηση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς, από αγωγή του Κ. Τάτση (αρ.αγωγής ΑΓ275/20.06.2022).

ΘΕΜΑ

24ο

Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού της τιμής μονάδας αποζημίωσης επικειμένων της ιδιοκτησίας (03) της Πράξης Εφαρμογής στο Ο.Τ. 613 και απόδοσης του ποσού στους δικαιούχους.

ΘΕΜΑ

25ο

Αποδοχή ή μη αιτήματος του κ. Γ. Θεοδωρακόπουλου για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.

ΘΕΜΑ

26ο

Απόδοση ή μη λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Α.Σιδηρόπουλο.

ΘΕΜΑ

27ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου

ΘΕΜΑ

28ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου

ΘΕΜΑ

29ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου


  
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο