19 Ιανουαρίου 2019

Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Βεροίας


Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον πανηγυρικό εσπερινό και κήρυξε θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στα Κοιμητήρια Βεροίας.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Οἱ πεποιθότες ἐπ᾽αὐτῷ συνή­σου­σιν ἀλήθειαν».

Οἱ λόγοι αὐτοί ἀπό τό βιβλίο τῆς Σοφίας Σολομῶντος πού ἀναφέ­ρο­νται στίς ψυχές τῶν δικαίων, δη­λαδή τῶν εὐσεβῶν καί πιστῶν ἀν­θρώπων, περιγράφουν καί τόν ἑορ­ταζόμενο σήμερα μεγάλο ἅγιο καί πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν Μέγα Ἀθανάσιο. 

«Ὅσοι ἐμπιστεύονται τόν Θεό θά κατανοήσουν τήν ἀλήθεια», λέγει ὁσοφός Σολομῶν. 

Τί σημαίνει ὅμως αὐτό καί τί σχέ­ση ἔχει μέ τόν ἑορταζόμενο ἅγιο Ἀθανάσιο, ἀρχιεπίσκοπο Ἀλεξαν­δρεί­ας;

Σημαίνει, ἀδελφοί μου, ὅτι ὅσοι πι­στεύουν καί ἐμπιστεύονται τόν Θεό ἔχουν τό προνόμιο νά κατα­νο­οῦν τήν ἀλήθεια τοῦΘεοῦ, νά κατανοοῦν τήν ἀλήθεια τῶν πραγ­μάτων, νά κατανοοῦν τό βά­θος καί τήν οὐσία τῶν μυστηρίων τῆς πίστεως, νά κατανοοῦν τελικά τόν ἴδιο τόν Θεό. Γιατί ὁ Θεός εἶ­ναι ἀλήθεια, εἶναι τό πλήρωμα τῆς ἀληθείας, εἶναι, ὅπως μᾶς βε­βαιώνει ὁἴδιος ὁΧριστός, ἡ αὐτο­α­λή­θεια. «Ἐγώ εἰμί ἡ ἀλήθεια», λέγει ὁΧριστός.

Καί εἶναι φυσικό καί αὐτονόητο νά κατανοεῖ ὁ πιστός ἄνθρωπος περισσότερο τόν Θεό καί τήν ἀλή­θειά του ἀπό τούς ἄλλους ἀνθρώ­πους, πού στέκονται μακριά του, πού ἀμφιβάλλουν καί ἀμφι­σβη­τοῦν τήν ὕπαρξή του, πού συκο­φαντοῦν τίς ἐντολές του καί ἀντι­μετωπίζουν μέ προκα­τάληψη τούς λόγους του. 

Tό ἴδιο συμβαίνει, ἄλλωστε, καί με­ταξύ τῶν ἀνθρώπων. Κατανο­οῦ­­με περισσότερο τίς σκέψεις, τίς ἐπιθυμίες, τίς προθέσεις καί τή λο­γι­κή τῶν ἀνθρώπων πού γνωρί­ζουμε περισσότερο, πού συνδεόμε­θα μαζί τους καί βρισκόμαστε κο­ντά τους, ὥστε πολλές φορές γνω­ρίζουμε τί θέλουν καί τί θά ποῦν, πρίν κἄν νά συμβεῖ.

Κατά μείζονα λόγο αὐτό συμ­βαί­νει καί μέ τόν Θεό, τοῦ ὁποίου οἱβουλές καί τά μυστήρια εἶναι ἀνε­ξιχνίαστα καί ἀνεξερεύνητα, καί τά ἀποκαλύπτει σέ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μέ τή ζωή τους δείχνουν ὅτι θέλουν νά τόν κατανοήσουν καί νά ζήσουν κοντά του.

Αὐτό συνέβη καί μέ τόν Μέγα Ἀθα­νάσιο, τοῦ ὁποίου τή μνήμη πα­νηγυρίζουμε καί ἐμεῖς σήμερα. Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος ἀπό παιδί ἀφο­σιώθηκε στόν Θεό καί στή με­λέ­τη τοῦ λόγου του, καί ἀγωνί­σθη­κε σέ ὅλη του τή ζωή, καί παρά τίς δυσκολίες πού ἀντιμετώπισε, παρά τίς συκοφαντίες καί τίς ἐξο­ρίες πού ὑπέμεινε, νά μήν ἀπο­κλί­νει ἀπό τό θέλημα καί τήν ἀγά­πη τοῦΘεοῦ, ἀλλά νά ἐμπι­στεύ­­εται τή ζωή του καί τόν ἑαυτό του στόν Θεό. 

Γι᾽αὐτό καί ὁ Θεός τόν ἀξίωσε νά κατανοήσει τήν ἀλήθεια τοῦ μυ­στηρίου τῆς Παναγίας Τριάδος, νά κατανοήσει τή θέση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ μέσα σέ αὐτήν, νά κατανοήσει ὅτι ὁ Χριστός δέν εἶ­ναι κτίσμα τοῦ Θεοῦ ἀλλά εἶναι ἀπό τήν ἴδια οὐσία μέ τόν Θεό-Πα­τέρα του, ὁμοούσιος καί ὄχι ὁμοι­ού­σιος, καί νά ὑποστηρίξει αὐτή τήν ἀλήθεια στήν Α´ Οἰκουμενική Σύνοδο, ὅταν ὁ Ἄρειος δέν μπο­ροῦ­σε καί δέν ἤθελε νά τήν κατα­νο­ήσει, μέ ἀπο­τέλεσμα νά παρα­σύ­ρει τούς χρι­στια­­νούς στήν αἵρεση καί νά δημιουργεῖσχίσμα στήν Ἐκ­κλησία τοῦΧριστιοῦ.

Νά, λοιπόν, πῶς ἐπιβεβαιώνει ὁ ἑορταζόμενος Μέγας Ἀθανάσιος μέ τή ζωή του καί τή στάση του τόν λόγο τοῦ σοφοῦ Σολομῶντος, δείχνοντας καί σέ μᾶς πῶς μπο­ροῦμε νά βαδίσουμε στή ζωή μας καί νά προσδιορίσουμε τή σχέση μας μέ τόν Θεό. Διότι συμβαίνει συ­χνά εἴτε ἐμεῖς εἴτε ἄλλοι ἄν­θρω­­ποι γύρω μας νά δυσκολευ­ό­μα­στε νά κατανοήσουμε ὅσα δια­βά­ζουμε στήν ἁγία Γραφή, ὅσα ἀ­κοῦμε στήν Ἐκκλησία, ὅσα βλέ­που­με στή ζωή τῶν ἁγίων τῆς Ἐκ­κλησίας μας. Καί τότε ἀρχίζουμε νά ἀμφισβητοῦμε τήν ὀρθότητά τους, νά ἀμφιβάλλουμε γιά τήν ἀλήθειά τους, νά δυσπιστοῦμε γιά τήν ἀκρίβειά τους. Καί ὡς συνέ­πεια ὅλων αὐτῶν ἔρχεται ἡμε­γα­λύ­­τερη ἀπομάκρυνση ἀπό τόν Θεό, ἡἀδιαφορία καί ἡἀπιστία, καί καταλήγουμε καί ἐμεῖς, ἐνῶἀρχίσαμε ἀναζητώντας τήν ἀλή­θεια, νά τή χάσουμε καί νά πο­ρευ­ό­μαστε σάν χαμένοι στή ζωή καί, πάντως, ἀποκομμένοι ἀπό τόν Θεό καί τήν ἀλήθεια.

Γι᾽αὐτό, ἀδελφοί μου, ἄς ἀκού­σου­με σήμερα τόν λόγο τοῦ σοφοῦ Σολομῶντος καί ἄς ἐμπνευσθοῦμε ἀπό τή ζωή τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Πα­τρός τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου, πού τιμοῦμε καί πανηγυρίζουμε. Καί ἄς προσπα­θοῦ­­με νά αὐξάνουμε τήν πίστη μας στόν Θεό. Ἄς προσπαθήσουμε νά ἐμπιστευόμαστε ὅλο καί περισ­σότερο τή ζωή μας, τήν ὕπαρξή μας, τόν ἑαυτό μας, ἀλλά καί τά προβλήματά μας καί τά θέματα πού μᾶς ἀπασχολοῦν στόν Θεό. Καί ὅσο τόν προσεγγίζουμε μέ πί­στη καί ἐμπιστοσύνη, τόσο θά κα­τα­νοοῦμε καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ. Θά βλέπου­με τόν δρόμο πού πρέπει νά βα­δί­σουμε καί θά τόν βαδίζουμε μέ πε­ρισσότερη εὐκολία ἀπό ὅ,τι μέ­χρι σήμερα, διότι «οἱ πεποιθότες ἐπί τῷ Θεῷ συνήσουσιν ἀλήθειαν».

Καί αὐτό εὔχομαι νά τό ζήσουμε ὅλοι διά πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Ἀθα­νασίου, τόν ὁποῖο ἤρθαμε καί ἀπόψε γιά νά τιμήσουμε ἐδῶ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό του.


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Share:

Διαφημιστείτε στο InVeria.grΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑ

Easy Education

Tsiflidis SecurityΕγγραφή στο newsletter