Ημαθία: Πανηγύρισε η Μονή Παναγίας Δοβρά (φώτο - βίντεο)


Όπως κάθε χρόνο, την Πέμπτη και την Παρασκευή της Διακαινησίμου Εβδομάδος πανηγυρίζει η Ιερά Μονή της Παναγίας Δοβρά Βεροίας επί τη εορτή της Ζωοδόχου Πηγής, που αποτελεί την κύρια Πανήγυρη της Μονής. 

Φέτος, λόγω των περιοριστικών μέτρων οι Ιερές Πανηγυρικές Ακολουθίες τελέστηκαν στον αύλειο χώρο της Ιεράς Μονής έμπροσθεν του θαυματουργού Αγιάσματος. 

Ανήμερα της εορτής το πρωί ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων προεξήρχε της Πανηγυρικής Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας και του καθιερωμένου Αγιασμού.

Στην Ιερά Ακολουθία έψαλλαν ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων Βεροίας κ. Αυγουστίνος Ανδρικόπουλος και ο Λαμπαδάριος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας κ. Γεώργιος Ανδρικόπουλος μετά χορού Ιεροψαλτών.

Η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2FM». Η ομιλία του Μητροπολίτη

Ο Μητροπολίτης Βεροίας στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: 

«Οἱ ρῶσιν ζητοῦντες προσδρά­με­τε ἐν τῇ Πη­γῇ· ἡ γάρ Κόρη Παρ­θέ­νος ἐνοικεῖ τῷ ὕδα­τι». Μία πρόσκληση ἀπευθύνει σή­με­ρα ὁ ἱερός ὑμνογράφος πρός κάθε εὐσεβῆ πιστό, πρός κάθε εὐλαβῆ ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἀναζητᾶ δύνα­μη καί θεραπεία. Τόν καλεῖ νά σπεύσει πρός τήν Πηγή καί νά λάβει τό ὕδωρ πού ρέει ἀπό ἐκεῖ καί μαζί μέ αὐτό νά λάβει καί τή χάρη τῆς Παναγίας Παρθένου.

Ἡ πρόσκληση ὅμως τοῦ ἱεροῦ ὑμνο­­γράφου δέν ἀπευθύνεται μόνο πρός τούς εὐλα­βεῖς λάτρεις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου πού ἔσπευ­­δαν κάποτε στόν ἱστο­ρικό ἱερό ναό τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στήν Κωνσταντινούπολη, ἀλλά ἀφορᾶ καί ὅλους ἐμᾶς πού συγκεντρω­θή­καμε σήμερα ἐδῶ, στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Δοβρᾶ, γιά νά τι­μή­σουμε τήν ἑορτή τῆς Παναγίας καί νά ἀρυ­σθοῦ­με τή χά­ρη της. Διότι, κατά τή δια­βεβαίωση τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου, ἡ χάρη τῆς Παναγίας μας, ὑπάρχει πάντου καί ἡ ἀγάπη της δέν τήν στερεῖ ἀπό κανένα πού τήν ζητᾶ μέ εὐλάβεια, ἐπικα­λού­μενος τή βοή­­θειά της. 

Ἡ διαβεβαίωση αὐτή δείχνει πόσο πιό προνομιοῦχοι εἴμαστε ἐμεῖς οἱ χριστι­ανοί ἀπό τούς πα­λαιούς Ἰσρα­­ηλίτες, οἱ ὁποῖοι περίμε­ναν ὑπο­­μονετικά στήν κολυμ­βήθρα τοῦ Σιλωάμ νά κατέβει ὁ ἄγγελος Κυ­ρίου γιά νά ταράξει τό ὕδωρ καί νά θεραπευθεῖ «ὁ πρῶτος ἐμβάς». Δείχνει πόσο πιό προ­νο­μιοῦχοι εἴ­μαστε ἐ­μεῖς, πού δέν χρειάζεται νά ἐλπίζου­με ὅτι θά βρεθεῖ κά­ποιος γιά νά μᾶς βάλει πρώτους μέ­σα στήν κο­λυμβήθρα, ὥστε νά μήν χρει­ασθεῖ νά περιμένουμε τήν ἑ­πόμενη φορά πού θά κατέλθει ὁ ἄγγελος.

Καί ὅλα αὐτά γιατί ἡ Παναγία μας εἶναι πάν­τοτε ἕτοιμη καί πάντο­τε διαθέσιμη νά μᾶς χα­ρίσει τούς πο­ταμούς τοῦ ἐλέους της, νά μᾶς δρο­σίσει μέ τό ὕδωρ τό ζῶν τῆς χάρι­τος τοῦ Υἱοῦ της, νά θερα­πεύσει τίς ἀσθένειές μας καί νά ἀπαλύνει τούς πό­νους μας, ἀπό ὅπου καί ἄν προέρχονται. 

Ἡ Παναγία μας εἶναι πάντοτε ἕτοιμη καί μᾶς περι­μέ­νει· γι᾽ αὐτό καί ὁ ἱε­ρός ὑμνογράφος μᾶς προ­τρέπει νά τρέξουμε πρός αὐτήν καί νά δε­χθοῦμε τή δύναμη καί τήν ἐνίσχυση πού μᾶς προσφέρει. Ὅλοι τήν ἔχουμε ἀνάγκη, ὅλοι χρεια­ζόμαστε τή βοή­θεια καί τή χάρη τῆς Παναγίας μας. Γιατί ὅλοι κρύ­βουμε μέσα στήν ψυχή ἤ στό σῶμα μας κάποια ἀσθέ­νεια ἤ κάποια ἀδυ­να­μία. Ὅλοι πονοῦμε καί ὑποφέ­ρουμε γιά κά­ποι­ον λόγο πού ὁ κα­θέ­νας μας γνω­ρίζει. 

Καί ἄν δέν ὑποφέρει τό σῶμα μας, μπορεῖ ἡ ψυχή μας νά ἀντι­με­τω­πίζει κάποια δυσκο­λία, μπορεῖ νά δοκιμα­ζόμα­στε ἀπό κάποιον πειρα­σμό, μπορεῖ νά τα­λαι­πω­­ρούμεθα ἀπό κά­ποια δυσάρεστη συγ­κυ­ρία, μπο­ρεῖ νά βασα­νι­ζόμα­στε ἀπό κά­ποιο πά­θος ἤ ἀπό κάποια ἀδυ­ναμία πού δυσκο­λεύει τή ζωή μας, πού μᾶς δη­μιουρ­γεῖ πίκρα καί ὀδύ­νη καί δυσ­θυ­μία, πού παρα­λύει τήν ψυχή μας καί ἐξασθενεῖ τό σῶμα μας, ὥστε νά μήν ἔχου­με διά­θεση νά ἀπο­δε­σμευ­θοῦμε ἀπό τή γῆ καί ὅσα μᾶς δέ­νουν σ᾽ αὐτή, καί νά αἰσθαν­θοῦ­με τήν χαρά τῆς Ἀνα­στά­­σεως.

Καί εἶναι ἀλήθεια ὅτι πολλές φο­ρές οἱ ψυχι­κές ἀσθένειες, τά πάθη καί οἱ ἀδυναμίες μας εἶναι πολύ πιό ὀδυνη­ρά, πολύ πιό ἐπικίνδυ­να καί ὕπουλα ἀπό τά σωματικά πάθη καί τίς σωματικές ἀσθένειες, για­τί φθεί­ρουν τήν ψυ­χή μας καί τή νε­κρώ­νουν, καί ἔτσι γινόμα­στε σάν ἐκεῖ­νον πού περιγράφει τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύ­ψε­ως λέγο­ν­τας «ὄνομα ἔ­χεις ὅτι ζῇς, καί νε­κρός εἶ». 

Γι᾽ αὐτό ἄς ἐξετάσουμε τήν κα­τά­σταση μας, ἄς ἐλέγ­ξουμε τήν ὑγεία τοῦ σώ­­­ματος καί τῆς ψυχῆς μας προσεκτικά καί μέ ἐπιμέλεια, καί ἄς προσ­τρέξουμε στή συνέχεια στή χάρη τῆς Παναγίας μας, καί ἄς τῆς ζητή­σου­με τή βοήθεια καί τή θερα­πεία της, διότι πολλές φορές πάσχουμε στό σῶμα ἀλλά αἰτία εἶναι ἡ ψυχή, οἱ ψυχικές μας ἀσθένειες.

Καί ὅσοι πιστεύουμε 

ὅτι δέν ἀντι­μετωπίζου­με κάποια ἀσθένεια, ἄς προστρέξουμε καί πάλι στήν Πανα­γία μας καί ἄς τῆς ζητήσουμε νά μᾶς ἐνισχύσει, νά μᾶς χαρίσει τήν «ρῶσι», ὅ­πως λέγει ὁ ἱερός ὑμνο­γράφος, νά μᾶς χαρίσει δηλαδή τή δύναμη νά βαδίζουμε τόν δρόμο τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, νά βαδίζουμε τόν δρόμο τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶ­νος καί νά νικοῦμε τούς ὁρατούς καί ἀορά­τους ἐχθρούς πού ἐπι­χειροῦν ἐναντίον μας καί προσπα­θοῦν νά μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τήν Ἐκκλησία καί ἀπό τόν Θεό.

Ἄς προστρέξουμε στήν Παναγία μας καί ἄς τῆς ζητήσουμε νά μᾶς ἐνισχύει στόν κα­θη­με­ρι­νό μας ἀγώ­να, ὥστε νά ἀντιμετω­πί­ζου­με μέ ὑπομονή καί καρτερία τίς δυ­σκολίες καί τά προβλήματα τά ὁποῖα μᾶς δημιουργοῦν οἱ συν­θῆ­κες τῆς ἐποχῆς μας καί τῆς κοι­νω­νίας μας, καί νά προχωροῦ­με στή ζωή μέ τή χάρη καί ὑπό τήν προ­στασία τῆς Παναγίας Μητέρας μας, τῆς Ζωοδόχου Πη­γῆς, ἡ ὁποία εὔχομαι νά χαρίσει καί στούς ἀδελ­φούς μας πού νοσοῦν ἀπό τή  φο­βε­ρή καί ὕπουλη ἀσθένεια πού προ­καλεῖ ὁ κορωνοϊός τήν ἴαση, καί νά μᾶς ἀπαλλάξει σύντομα ὄχι μόνο ἐμᾶς ἀλλά ὅλο τόν κόσμο ἀπό τήν πανδημία. 
  
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο