Ξεκίνησαν οι εργασίες του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιερέων Νεότητας και Κατηχητών στη Βέροια

Ξεκίνησαν στη Βέροια οι εργασίες του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιερέων Νεότητος και Κατηχητών των Ιερών Μητροπόλεως της Εκκλησίας της Ελλάδος, που διοργανώνεται από την Συνοδική Επιτροπή Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 55 Ιερών Μητροπόλεων.
Κατά την τελετή έναρξης, που έλαβε χώρα στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας, ο Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων τέλεσε αγιασμό και στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη εργασιών του συνεδρίου. Νωρίτερα ο Μητροπολίτης Σισανίου κ. Παύλος ανέγνωσε το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
Ακολούθως παρουσιάστηκε η βασική εισήγηση του φετινού συνεδρίου από τον ομ. Καθηγητή ΑΠΘ κ. Ανέστη Κεσελόπουλο, η οποία είχε θέμα: «Ζώντας στη πολυ-πολιτισμική Ελλάδα: τα σύγχρονα αιτήματα και η απόκριση της κατήχησης». Την εισήγηση ακολούθησε συζήτηση επι των θεμάτων που τέθηκαν.
Το συντονισμό του συνεδρίου είχε ο Γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής Αρχιμ. Πολύκαρπος Μπόγρης. Στην τελετή έναρξης παρέστη και ο Μητροπολίτης Κίτρους και Κατερίνης κ. Γεώργιος.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης ημέρας παρετέθη από τον επίσημο δείπνο στις εγκαταστάσεις της ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι εργασίες του συνεδρίου θα συνεχιστούν για τις υπόλοιπες ημέρες στις εγκαταστάσεις του Πανελληνίου Προσκυνήματος Παναγίας Σουμελά.


Η ομιλία για την Κήρυξη έναρξης εργασιών από το Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα
Μέ πολλή χαρά καί πολλή ἀγάπη σᾶς ὑποδεχόμαστε σήμερα στήν Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναού­σης καί Καμπανίας καί στό Παύ­λειο Πολιτιστικό Κέντρο καί σᾶς καλωσορίζουμε στήν πόλη καί τήν τοπική μας Ἐκκλησία.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ἔχοντας βαθύτατη συναίσθηση τῆς σημα­σίας καί τῆς σπουδαιότητος τοῦ κα­τηχητικοῦ ἔργου καί θεωρῶν­τας τήν ἀποστολή καί τή διακονία τῶν ἱερέων οἱ ὁποῖοι ἀσχολοῦνται μέ τή νεότητα καί τῶν κατηχητῶν ὡς ἐξόχως σημαντική γιά τό πα­ρόν καί τό μέλλον τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς πατρίδος μας, θέλησε νά ἀναλάβει τήν εὐθύνη τῆς διορ­γα­νώσεως καί πραγματοποιήσεως τοῦ 4ου Πανελ­ληνίου Συνεδρίου ἱερέων νεότη­τος καί κα­τηχητῶν τῶν Ἱερῶν Μητροπό­λεων τῆς Ἐκ­κλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ ἐποχή μας εἶναι χωρίς ἀμφι­βο­λία μία ἐποχή μέ ἰδιαίτερες προ­κλήσεις καί ἀπαιτήσεις. Πολλές ἀπό αὐτές δέν ἦταν ἄγνωστες καί σέ παλαιότερες ἐποχές, τά τε­λευ­ταῖα ὅμως χρόνια βρισκόμαστε ἀν­τι­­μέτωποι μέ ραγδαῖες ἐξελίξεις σέ διάφορα θέματα. Ἀναφέρω μερικά μόνο ἐνδεικτικά: Ἡ πολυπο­λι­τι­σμι­κό­τητα τῆς κοινωνίας μας καί οἱ ἀπαιτήσεις πού δημιουργεῖ, οἱ κοινωνικές ἀνα­κατατά­ξεις καί τά ἐρωτήματα πού θέτουν σχετικά μέ τήν κοι­νωνική δικαιοσύνη, τή φτώχεια καί τήν ἀνεργία τῶν νέων, τά θέματα ἠθικῆς, καθώς βρι­σκόμαστε σέ μία ἐποχή γενικῆς ἀκυρώσεως καί καταπτώσεως ἀρχῶν καί ἀξιῶν, σέ μία ἐποχή ἀμφισβη­τή­σεως τῆς ἱε­ρότητος τοῦ μυστηρίου τοῦ γά­μου καί τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκο­γενείας, ἀλλά καί τά θέματα τῆς βιοηθικῆς πού ἐγείρονται μέ τήν ἐξέλιξη τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας. Καί ἀκόμη τά θέματα τῆς βίας, ἐν­δοσχολικῆς, ἐξωσχολικῆς καί κοι­νωνικῆς, πού σχετίζονται μέ τή χρήση ἤ τήν κατάχρηση τῶν προ­σωπικῶν δεδομένων, τόν φανα­τι­σμό σέ διάφορα ἐπίπεδα καί το­μεῖς, τόν θρησκευτικό φανατισμό καί τίς συγκρούσεις πού προκαλεῖ, ἀλλά καί θέματα σχέσεων Ἐκκλη­σίας καί πολιτείας, θρησκευτικῆς ἐκπαιδεύσεως, ἐξαρτήσεων ἀπό οὐσίες καί ἄλλα.

Τά περισσότερα ἀπό αὐτά δέν μᾶς ἀπασχολοῦσαν σχε­δόν κα­θό­λου ἤ τουλάχιστον δέν μᾶς ἀπασχολοῦ­σαν στόν ἴδιο βαθμό τίς προηγού­με­νες δεκαε­τί­ες, γιατί ἡ δομή τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἦταν ἐντε­λῶς διαφορετική. Τώρα ὅμως ἡ ἀλλαγή της εἶναι σαφής καί οἱ ἐπι­δράσεις καί οἱ ἐπιρροές τῆς παγ­κοσμιοποιήσεως καί τῆς ἐξελί­ξεως τοῦ διαδικτύου καί τῶν μέσων κοι­νωνικῆς δικτυώσεως εἶναι κα­θο­ριστικές. Καί ὅπως εἶναι φυσικό οἱ ἐξε­λίξεις αὐτές ἀφο­ροῦν καί προ­­βλη­ματίζουν περισ­σό­­τερο ἀπό ὅλους τούς νέους καί τά παιδιά μας.

Ἡ Ἐκκλησία μας καλεῖται νά ἀπαντήσει σέ ὅλα αὐτά τά θέματα καί ζητήματα πού ἀνακύπτουν. Καλεῖται νά ὀρθοτομήσει τόν λόγο τῆς ἀληθείας καί νά μήν παρα­μεί­νει στό περιθώριο. Καλεῖται νά δείξει ὅτι ὁ λόγος τοῦ πρωτοκο­ρυ­φαίου ἀποστόλου της «Ἰησοῦς χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας» δέν εἶναι κενός λό­γος, ἀλλά εἶναι λόγος ζωῆς πού τοποθετεῖται καί ἀπαντᾶ σέ ὅλα τά θέματα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Καλεῖται νά ἀπαντήσει, γιατί τά παιδιά καί οἱ νέοι μας χρειάζονται τίς ἀπαντήσεις αὐτές καί γιά τόν ἑαυτό τους καί τή ζωή τους ἀλλά καί γιά τούς φίλους τους καί τίς συναναστροφές τους. Ἄν δέν γνω­ρίζουν τή θέση τῆς Ἐκκλη­σίας, ἄν δέν ἔχουν τή δική της ἀπάντηση εἶναι εὔκολο νά παρασυρθοῦν ἀπό ἄλλες ἀπαντήσεις μέ ἀβέβαιες συνέ­πειες γιά τή ζωή τους.

Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας κα­λεῖται νά δώ­σει ἀπαντήσεις στά ἐρωτήματα καί τά προβλήματα πού ἀπασχολοῦν τήν ἐποχή μας καί τούς νέους μας καί νά τίς δώσει μέ τρόπο ἑνιαῖο, μέ τρόπο πού βασίζεται στόν λόγο τοῦ Εὐ­αγγελίου, στούς πατέρες καί τήν παράδοσή της, μέ τρόπο πού δέν ἀγνοεῖ τήν πραγματικότητα ἀλλά δέν κάνει καί παραχωρήσεις γιά νά γίνει ἀρεστή στούς ἀνθρώπους. Καλεῖται νά δώσει τίς ἀπαντήσεις μέ τρόπο κατάλληλο γιά τίς ἡλι­κί­ες στίς ὁποῖες ἀπευθύνεται κάθε φο­ρά. Καί αὐτές τίς ἀπαντήσεις τίς δί­νει μέσα ἀπό τό νεανικό της ἔρ­γο. Τίς δίνετε ἐσεῖς πού διακο­νεῖ­τε στό ἔργο αὐτό.

Μέσα ὅμως ἀπό τό νεανικό της ἔργο ἡ Ἐκκλησία μας δέν καλεῖται μόνο νά δώσει ἀπαντήσεις, κα­λεῖ­ται καί νά ἀνοίξει προοπτικές στούς νέους μας, καλεῖται νά με­τα­ποιήσει σέ πράξη τόν λόγο τοῦ εὐαγγελίου καί νά κατευθύνει τά παιδιά καί τούς νέους σέ δράσεις εὐεργετικές γιά τούς ἀνθρώπους καί τόν κόσμο.

Ἡ ἐποχή μας ἀλλά καί ἡ κρίση πού μαστίζει τήν κοινωνία μας τά τελευταῖα χρόνια ἔχουν ἀνάγκη τή θετική καί οὐσιαστική παρέμ­βαση τῆς Ἐκκλησίας μας καί τή δραστηριοποίηση τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων μας στήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος, σέ δράσεις ἀλλη­λεγ­γύης καί συμπαραστάσεως στούς ἀνθρώπους καί ἰδιαίτερα στούς νέους, σέ δράσεις πολιτι­στι­κές καί κοινωνικές, στίς ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία βρισκόταν πάντοτε στήν πρωτοπορία.

Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους ἡ ἀπο­στολή σας εἶναι πολύ σημαν­τι­κή γιά τήν Ἐκκλησία ἀλλά καί γιά τήν κοινωνία καί τήν πατρίδα μας, γιατί διακονῶντας στό ἔργο αὐτό, ἐργάζεσθε γιά τό μέλλον τῆς Ἐκ­κλησίας· ἐργάζεσθε γιά τούς μελ­λοντικούς κληρικούς, κατηχη­τές καί πιστά μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ· ἐργάζεσθε γιά τίς προ­οπτικές τῆς πατρίδας καί τῶν νέων μας, καί γι᾽ αὐτό ἔχετε τήν ἀμέριστη συμπαράσταση τῆς Ἐκ­κλησίας μας, πού στηρίζετε σέ σᾶς καί στόν ζῆλο καί τήν ἀγάπη σας γιά τούς νέους μας.

Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους τό Συνέδριο πού ἀρχίζει σήμερα ἐδῶ στή Βέροια ἔχει μεγάλη σημασία γιά ὅλους μας, καί εἶμαι βέβαιος ὅτι ὄχι μόνο θά δώσει ἀπαντήσεις στά θέματα αὐτά ἀλλά θά δώσει καί πολλές ἀφορμές γιά ἐνημέ­ρωση, γιά συ­ζήτηση καί ἀνταλλα­γή ἀπό­ψεων, καί θά εἶναι ὠφέ­λι­μο καί χρήσιμο καί γιά τό νεανικό ἔργο τῆς Ἐκ­κλη­σίας καί γιά τόν καθένα σας προσωπικά.

Μέ αὐτή τήν εὐχή σᾶς καλωσο­ρίζω καί πάλι στήν Ἱερά Μητρό­πολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμ­πα­νίας καί στή Βέροια, καί σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους γιά τήν παρου­σία σας καί τή συμμετοχή σας: τά στελέχη τοῦ νεανικοῦ ἔρ­γου, τούς ὁμιλητές καί τούς συν­το­νιστές τῶν ἐργαστηρίων, καί ὅλους ὅσους ἐργάσθηκαν γιά τή διοργά­νωσή του.

Ἰδιαιτέρως θέλω νά εὐχαριστή­σω τόν γραμματέα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότη­τος τῆς Ἐκκλη­σίας τῆς Ἑλλάδος, τόν π. Πολύ­καρπο Μπόγρη, καί τά μέλη της, ἀρχιερεῖς καί λαϊκούς, ἀλλά καί τόν π. Διονύσιο Ἀνθό­πουλο, ὑπεύ­θυνο τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, καί τούς συνεργάτες του, πού ἐπωμίσθηκαν τό βάρος ἀλλά καί τή χαρά τῆς προετοιμασίας καί ὀργανώσεως τοῦ Συνεδρίου μας.

Εὔχομαι σέ ὅλους κα­λή ἐπιτυχία στίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου καί μία εὐχάριστη παραμονή στήν πό­λη μας καί στό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο